Now showing items 331-350 of 683

  • "Jeg trenger å være barn." 

   Lillerovde, Sina Janet Kobbenes; Holstad, Mari Håndlykken (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det å være barn som pårørende hos foreldre som misbruker alkohol, preger store deler av hverdagen og oppveksten. Vi er interessert i å vite hvordan barna har det, hvilke følelser de sitter med og konsekvenser det ...
  • Jordmor og helsesykepleiers ammeveiledning i barseltiden 

   Hamnøy, Ingvild Lande (Master thesis, 2020)
   Introduksjon: Amming er forbundet med helsegevinst for mor og barn. Ammeveiledning er en sentral del av barselomsorgen som jordmødre og helsesykepleiere utøver. Myndighetenes mål er at mor kan amme barnet sitt, og at andelen ...
  • Kan arbeidsmetodene til sykepleiere påvirkes av sensorteknologi? 

   Magnussen Møller, Irmelin; ; Vedlog Helland, Amalie (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Det har vært et økende press på sykepleiere de seneste årene. Helsevesenet mangler sykepleiere og eldrebølgen er på vei. Helsepersonellet må fremover bruke kompetansen mye mer effektivt enn før, og det blir færre ...
  • Kan det være sepsis? 

   Trettenes, Sunniva Malene Helvik (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å finne ut hvordan sykepleiere tidlig kan identifisere sepsis på sengeposter. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk litteraturstudie, som inneholder åtte forskningsartikler ...
  • Kan en felles læringsarena gi sykepleierstudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og lærere i "Det tredje rommet" 

   Torheim, Henny; Hammer, Rigmor; Skagøy, Bente Schei; Nesje, Ingunn Remen; Pettersen, June Janette; Lyckhage, Elisabeth Dahlborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Studiens hensikt var å finne ut om samarbeidsdager mellom studenter, praksisveiledere og praksislærere kan gi læring som har betydning for studentenes utvikling av klinisk kompetanse. Stedet, rommet og sosiale samspill har ...
  • Kartlegging av anestesisykepleieres holdninger til og erfaringer med intraossøs tilgang 

   Tzur, Eldar (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Perifere venekatetre (PVK) er som regel førstevalget for å etablere intravenøs tilgang, men i noen situasjoner er innlegging av PVK vanskelig, tidkrevende eller umulig. Intraossøs tilgang (IO) er en trygg og rask ...
  • Kartlegging av smerte hos barn 

   Eidem, Karoline Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Barn skal ikke oppleve ukontrollerte smerter på grunn av sykdom, utredning og behandling. Smerter hos barn er likevel undervurdert og underbehandlet. Barn som er innlagt på sykehus kan oppleve moderate til sterke ...
  • Kols og fysisk aktivitet 

   Faleide, Amanda (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Kan fysisk aktivitet bidra til en positiv innvirkning på helsen til pasienter med kols; sett fra et pasientperspektiv. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie hvor det er tatt i bruk 8 forskningsartikler ...
  • Kols og livskvalitet 

   Rogne, Sebastian; Lade, Johann (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: KOLS er en alvorlig sykdom med et bredt symptom spekter. Ifølge WHO (2019) og Helsedirektoratet (2012) dør opp mot 2000 mennesker av sykdommen i Norge årlig og opp mot tre millioner på verdensbasis. WHO (2019) ...
  • Kols, angst og dyspné 

   Slettaøien, Ida Katrin; Løvstrand, Mathilde Vikene (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en av de hyppigste årsakene til sykdom og død i hele verden. I følge helsedirektoratet (2012) har 250 000-300 000 nordmenn sykdommen, og man regne med at 50% ikke er ...
  • Kols, mestring og angst 

   Gjørven, Tore Andreas Alme; Mæhlum, Vegard Grødem (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Angst er en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med kols. Helsepersonell som er i kontakt med pasienter med kols må alltid være oppmerksom på dette. Sykepleiere og leger som behandler pasienter med kols er for ...
  • Kommunikasjon i møte med fremmedkulturelle pasienter 

   Hofstad, Guro Enlid; Bakken, Maria Sripo (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Det norske samfunnet er i stadig utvikling og preges i dag av et økende kulturelt mangfold. Dette påvirker helsetjenesten og sykepleiernes arbeidshverdag hvor man oftere kan møte pasienter med fremmedkulturell ...
  • Kommunikasjon i møte med fremmedkulturelle pasienter i helsetjenesten. 

   Darjee, Sushila; Johnsen, Lina Serine (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: I de senere år har innvandring til Norge økt, noe som har gitt oss et bredere kulturelt mangfold. Dette fører til at fremmedkulturelle blir en økt pasientgruppe i det norske helsevesenet. Sykepleieren har en ...
  • Kommunikasjon med den kreftsyke pasienten 

   Hummelvoll, Marika Moseng; Jønland, Andrea Midtbø (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Årlig rammes et stort antall mennesker av kreftsykdom i Norge. Så mange som 175.000 nordmenn ble diagnostisert med en eller annen kreftsykdom i 2011. At så mange personer rammes stiller utfordrende krav til ...
  • Kommunikasjon med kreftpasienter i en palliativ fase 

   Lind, Ingrid; Mathiesen, Ellen Erdal (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av kreft er økende. Dersom behandlingen ikke kan helbrede pasienten, endres fokuset til palliativ omsorg. Kommunikasjon er en viktig og omfattende sykepleieoppgave, og et sentralt ledd i utførelsen ...
  • Kommunikasjon som verktøy for å skape en verdig død for terminale kreftpasienter 

   Sæthermoen, Ole-Martin; Pedersen, Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: I Norge avslutter mange kreftpasienter livet på sykehuset omringet av leger og instrumenter. I 2019 ble det i Norge registret 10.753 dødsfall relatert til kreft. Hensikt: Hensikten med dette systematiske ...
  • Kommunikasjon ved trygg kirurgi time-out på operasjonsstuen 

   Bjøre, Kristine (Master thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: Teamkommunikasjon er en forutsetning for gjennomføring av kirurgisk behandling. WHO sin sjekkliste for trygg kirurgi har vist å redusere dødelighet, komplikasjoner og liggetid på sykehus. I tillegg ...
  • Kompetanse blant helsearbeidere i kommunehelsetjenesten – en kvantitativ studie 

   Gagnat, Kjersti (Master thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke faktorer som kan påvirke fagkompetansen hos helsearbeidere, og finne sammenhenger mellom utdanning, alder, arbeidserfaring og stillingsstørrelse, og grad av mestring av ...
  • Kompetanse i hjemmesykepleien 

   Birkeland, Trine (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Samhandlingsreformen har endret organiseringen av helsetjenesten i Norge. Et av målene er å redusere etterspørselen av «unødvendige» spesialisthelsetjenester gjennom å overføre oppgaver knyttet til medisinsk ...
  • Konsekvenser av gynekologisk cancer og møte med helsepersonell 

   Hoel, Helle Falster; Rørhus, Fredrikke (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: I Norge diagnostiseres det om lag 1500 nye tilfeller av cancer i kvinnelige kjønnsorgan hvert år. For mange kvinner medfører dette en trussel om livsendringer og om tap av sin kvinnelige identitet. Behandling av ...