Now showing items 436-455 of 683

  • Om hvorfor vi fremdeles ikke benytter sosiale roboter i omsorg: innsikter fra antropologiske studier av språkbruk 

   Solberg, Mads (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Vi omgir oss i dag med en rekke kunstige taleagenter (chatbots). Det er også forventninger knyttet til kroppsliggjøringen av slike dialogsystemer i form av sosiale roboter; autonome maskiner i en humanoid innpakning som ...
  • Opplevelse av god helse for personer med langvarig og alvorlig psykisk lidelse 

   Arnesen, Nora (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å belyse hvordan sykepleier kan bidra til at mennesker med langvarig og alvorlig psykisk lidelse opplever god helse. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Det ...
  • Opplevelse av livskvalitet hos pasienter med kronisk nyresvikt 

   Kajeneza, Melissa (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvordan livskvalitet oppleves av pasienter med kronisk nyresvikt som får hemodialysebehandling. Ved å vektlegge pasientenes perspektiv vil oppgaven kunne gi ...
  • Opplevelsen av håp hos kreftpasienter i palliativ omsorg 

   Södergren, Krystal Victoria Zaske; Djupevåg, Hanne Therese (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Håp kan virke som en drivkraft i livet til kreftpasienter i palliativ omsorg. Da et økende antall pasienter blir diagnostisert med kreft hvert år, trenger sykepleiere økt kunnskap om betydningen av håp for ...
  • Opplæring og organisering i HLR, og påverknad på pasienttryggleiken i kommunehelsetenesta - ein kvalitativ studie 

   Liabø, Susanna Melanie Gresdal Liabø; Solbrækken, Simen (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Studien vil finne ut meir om korleis HLR-opplæringa og -organiseringa i kommunehelsetenesta i ein bykommune er, og korleis dette kan påverke pasienttryggleiken. Metode: Ein kvalitativ studie der det er gjennomført ...
  • Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation - an international literature review 

   Andersson, Johanna; Ahlgren, Bengt; Axelsson, Susanna Bihari; Eriksson, Andrea; Axelsson, Runo (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction Collaboration between welfare organizations is an important strategy for integrating different health and welfare services. This article reports a review of the international literature on vocational ...
  • Outcomes of patients aged ≥80 years with respiratory failure initially treated with non-invasive ventilation in European intensive care units before and during COVID-19 pandemic 

   Polok, Kamil; Fronczek, Jakub; Guidet, Bertrand; Artigas, Antonio; De Lange, Dylan W.; Fjølner, Jesper; Leaver, Susannah; Beil, Michael; Sviri, Sigal; Bruno, Raphael Romano; Wernly, Bernhard; Pinto, Bernardo Bollen; Schefold, Joerg C.; Studzińska, Dorota; Joannidis, Michael; Oeyen, Sandra; Marsh, Brian; Andersen, Finn Husøy; Moreno, Rui; Cecconi, Maurizio; Flaatten, Hans Kristian; Jung, Christian; Szczeklik, Wojciech (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Non-invasive ventilation (NIV) has been commonly used to treat acute respiratory failure due to COVID-19. In this study we aimed to compare outcomes of older critically ill patients treated with NIV before ...
  • Overdødelighet på 15 til 20 år. Nok er nok! 

   Dillon, Emma Steen; Nygaard, Marthe (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Undersøke sykepleiers opplevelser og erfaringer knyttet til den fysiske helsen hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. I denne sammenhengen har vi hatt et helsefremmende fokus og benyttet oss av en salutogen ...
  • Overtrusting robots: Setting a research agenda to mitigate overtrust in automation 

   Sætra, Henrik Skaug; Aroyo, Alexander M.; Bruyne, Jan de; Dheu, Orian; Fosch-Villaronga, Eduard; Gudkov, Aleksei; Hoch, Holly; Lutz, Christoph; Solberg, Mads; Tamò-Larrieux, Aurelia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is increasing attention given to the concept of trustworthiness for artificial intelligence and robotics. However, trust is highly context-dependent, varies among cultures, and requires reflection on others’ ...
  • Overtrusting Robots: Setting a Research Agenda to Mitigate Overtrust in Automation 

   Aroyo, Alexander; De Bruyne, Jan; Dheu, Orian; Fosch-Villaronga, Eduard; Gudkov, Aleksei; Hoch, Holly; Jones, Steve; Lutz, Christoph; Sætra, Henrik Skaug; Solberg, Mads; Tamò-Larrieux, Aurelia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is increasing attention given to the concept of trustworthiness for artificial intelligence and robotics. However, trust is highly context-dependent, varies among cultures, and requires reflection on others’ ...
  • Palliasjon i hjemmet - Sykepleiers opplevelse 

   Olsen, Ingrid Sandnes; Aarhus, Amalie Sørheim (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse sykepleier i hjemmetjenesten sin opplevelse av å gi palliativ omsorg til kreftpasienter i livets sluttfase. Metode: Det er en systematisk litteraturstudie som baseres på et ...
  • Palliasjon i hjemmet; sykepleieres erfaringer 

   Lind, Kristine; Myklebust, Julianne (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Norge har en lav andel av hjemmedød, hvor kun 15% dør hjemme. Flere ønsker å dø hjemme i trygge omgivelser omgitt av kjente og kjære. Samhandlingsreformen fra 2012 hadde et mål om at flest mennesker skal behandles ...
  • Palliasjon og demens 

   Eggertsdottir E, Iris Frida; ; Slotsvik, Larisa (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan sykepleiere erfarer å gi palliativ pleie til pasienter med langtkommen demens. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan sykepleiere kan gi best mulig pleie til en økt ...
  • Palliasjon til kreftpasienter 

   Dahl, Karoline Brandal; Eik, Synnøve (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Hensikt: Å belyse hva som er viktige sykepleietiltak når sykepleiere skal ivareta kreftpasienter i palliativ fase. Metode: En systematisk litteraturstudie med tematisk analyse av fem kvalitative forskningsartikler ...
  • Palliativ omsorg for multippel sklerose 

   Sara Safari (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som ofte rammer unge voksne. I Norge er 13 000 som diagnostisert med MS. Norge er blant landene med høy forekomst av MS. Med fremtidens økende antall diagnostisert, ...
  • Palliativ omsorg i hjemmet - sykepleiers samarbeid 

   Fylling Bakken, Marte Lovise (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Flere pasienter ønsker å tilbringe sin siste tid i hjemmet med sine nære rundt seg. Antall liggedøgn i sykehus har blitt redusert, og det stilles større krav til hjemmesykepleien. I livets siste fase står pasientens ...
  • Palliativ omsorg til hjertesviktpasienter 

   Netteland, Ingrid Grønlie Olsen; Holmen, Thea Herrmann (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Litteraturstudien har til hensikt å utforske hvordan sykepleier kan inkludere palliativ omsorg i behandlingen til hjertesviktpasienter. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie bestående av åtte artikler ...
  • Palliativ omsorg til kreftpasientar i heimen 

   Eide, Vibeke Hjelmeseth (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Føremålet med denne studia er å auke mine kunnskapar om korleis eg som sjukepleiar kan legge til rette for god palliativ omsorg til kreftpasientar som vel å døy i heimen. Metode: Eit systematisk litteraturstudie ...
  • Palliativ omsorg til pasienter med KOLS 

   Kasymova, Sabina; Jonsdottir, Birna Yr (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med studien var å utforske sykepleieres erfaringer i utøvelsen av palliativ omsorg til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i sluttfase. Metoden systematisk litteraturstudie ble anvendt. Studien ...
  • Palliativ pleie til pasienter med demens 

   Alnes, Kamilla Marlén; Gurskevik, Linn-Cecilie Hauge (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Døende pasienter med demens har komplekse behov, og palliativ pleie bør være tilgjengelig for denne pasientgruppen. Sykehjemmene får en stadig viktigere rolle i dette da antall dødsfall i sykehjem er økende (Haugen ...