Now showing items 375-394 of 683

  • Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health: identification and treatment of wasting in children 

   Papadopoulou, Eleni Zoumpoulia; Lim, Yen Chian; Chin, Weng Yee; Dwan, Kerry; Munabi-Babigumira, Susan; Lewin, Simon Arnold (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Since the early 2010s, there has been a push to enhance the capacity to effectively treat wasting in children through community‐based service delivery models and thus reduce morbidity and mortality. Objectives To ...
  • Leader–member exchanges with leaders who have worked for 25 years in health institutions 

   Vasset, Frøydis Perny; Fagerstrøm, Lisbeth; Frilund, Marianne Louise (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Aim: The aim is to investigate long-term leader experiences with leader– member exchanges (LMX) over 25 years. Leader–member exchanges focus on relational power and communication exchanges between leaders and employees ...
  • Legemiddelgjennomgang i sykehjem 

   Myklebust, Mathilde Melbø; Follesø, Andreas Foss (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Sykehjemspasienter behandles med mange legemidler samtidig. En legemiddelgjennomgang gir bedre kvalitet i behandlingen og øker pasientsikkerheten. Det er nødvendig å identifisere de riktige pasientene, innhente ...
  • Livet etter akutt myokardinfarkt 

   Nilsen, Elin Marie Løvold; Aspehaug, Mali Seljebø (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan pasienter som blir rammet av akutt myokardinfarkt, erfarer å mestre livet etter at de er skrevet ut fra sykehuset. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan vi som ...
  • Livskalitet hos kroniske smerte pasienter 

   Halvorsen, Asgeir (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Hensikt: Hensikten er å fremme livskvalitet til disse pasientene gjennom et biopsykososialt perpektiv. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie som tar for seg fremming av livskvalitet hos eldre ...
  • Livskvalitet hos eldre. 

   Ness, Solveig Mari; Endresen, Malin Skog (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Innenfor sykepleievitenskap har begrepet livskvalitet fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette medfører et behov for helhetlig forståelse, tilnærmning og et behov for å få fram pasientens egen opplevelse av ...
  • Livskvalitet hos menneske som lev med Crohns sjukdom 

   Hareide, Malin Garnes; Hellebust, Ulrikke Løvold (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn Crohns er ein inflammatorisk tarmsjukdom som kan ramme alle delar av fordøyingssystemet. Til tross for utfordrande symptom og komplikasjonar er ikkje leveutsiktane til dei med Crohns redusert. Eit lang liv er ...
  • Livskvalitet hos schizofrene 

   Landgraff, Hanna; Olsen, Johan Vorhaug (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke faktorer som kan påvirke og bidra til økt livskvalitet hos hjemmeboende pasienter med schizofreni. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie hvor vi ...
  • Livskvalitet hos ungdommer med diabetes type 1 

   Grimstad, Julie; Grøneng, Ingeborg (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Hensikt: Målet med studien er å undersøke faktorer som kan påvirke livskvaliteten til ungdommer med diabetes type 1. Ungdommer i puberteten kan ha større utfordringer knyttet til selvstendig diabetesbehandling, ...
  • Lungeprotektiv ventilering - Anestesisykepleiers valg av ventileirngsmetode under generell anestesi 

   Eikås, Synnøve; Bjørneset, Kamilla (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Det har lenge vert kjent og akseptert at mekanisk overtrykksventilering kan gi atelektaser. Økende kunnskaper om mekanisk ventilering sin effekt på lungeskade, og forskning som assosierer peroperativ ventilering ...
  • Lungeprotektiv ventilering - Anestesisykepleiers valg av ventileringsmetode under generell anestesi. 

   Eikås, Synnøve; Bjørneset, Kamilla (Master thesis, 2022)
   Det har lenge vert kjent og akseptert at mekanisk overtrykksventilering kan gi atelektaser. Økende kunnskaper om mekanisk ventilering sin effekt på lungeskade, og forskning som assosierer peroperativ ventilering med ...
  • Management and reforms in the Nordic hospital landscape 

   Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend; Aarseth, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose: The purpose of this paper is to give a comprehensive and updated analysis of the available academic literature (2000–2016) on management and reforms in the Nordic hospital landscape. Design/methodology/approach: ...
  • Manglende rom for døden - Sykepleiers erfaring med terminalomsorg på sykehus 

   Engeseth, Camilla; Muren, Ingvild Nedrelid (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å utforske sykepleiers erfaringer med terminalomsorg på sykehus. Metode: Systematisk litteraturstudie. Systematiske litteratursøk ble gjennomført i databasene CINAHL ...
  • Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie. 

   Sørland, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Belyse hvordan sykepleier kan utøve grensesetting på en terapeutisk måte. Grensesettingen er rettet mot maniske pasienters nedsatte impulskontroll og destruktive atferd. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk ...
  • Mann i ingenmannsland 

   Kjelsvik, Benjamin; Rotset, Emil Olsen (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi ønsker å belyse hvordan mannlige sykepleiere og sykepleierstudenter opplever det å komme inn i så kvinnedominert yrke som sykepleie. Vi har selv både sett og opplevd hvordan det er å være mann i en avdeling ...
  • Mastektomi: Kvinners møte med et endret kroppsbilde 

   Gjengedal, Celine; Holmen, Julie (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Å belyse hvordan kvinner erfarer eget kroppsbilde etter en mastektomi som følge av brystkreft. Metode: Denne systematiske litteraturstudien baserer seg på én kvantitativ og syv kvalitative forskningsartikler. For ...
  • The Meaning of Comfort in the Intensive Care Unit 

   Olausson, Sepideh; Isabell, Fridh; Lindahl, Berit Kristina; Torkildsby, Anne Britt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Providing comfort in an intensive care unit (ICU) setting is often related to pain relief and end-of-life care; environmental factors are often neglected, despite the major role of the environment on the patients’ well-being ...
  • The meaning of ethically charged encounters and their possible influence on professional identity in Norwegian public health nursing: A phenomenological hermeneutic study 

   Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne; Andrews, Therese Marie (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Background In today's health care, new health reforms focus on market values and demands of efficiency influence health workers' professional practice. Norwegian public health nurses work mainly with healthy populations, ...
  • Meanings of knowledge and Identity in public health nursing in a time of transition : interpretations of public health nurses' narratives. 

   Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background A changing healthcare system affects the professional identity of nursing groups. Public health nursing has experienced challenges in balancing the paternalistic expert ideology and the empowerment participation ...
  • "Med mobilen i lomma": pårørendes erfaringer når en av deres nære dør 

   Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt ...