Now showing items 521-540 of 683

  • Rehabilitering etter hjerneslag 

   Skjegstad, Bernt; Sve, Nils Petter (Bachelor thesis, 2023)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Omtrent 15 000 mennesker rammes av hjerneslag i Norge hvert år. Sykepleier har en sentral rolle i rehabiliteringen av pasienter rammet av hjerneslag. Rehabiliteringsteam består av mange fagpersoner, ...
  • Relasjonsbygging i psykisk helsearbeid 

   Hausland, Helene Marie; Indreeide, Ina Lossius (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Undersøke sykepleiers opplevelser og erfaringer med hva som kan påvirke arbeidet med relasjonsbygging til pasienter med alvorlige psykiske lidelser innlagt i en lukket psykiatrisk avdeling. Metode: Systematisk ...
  • Rene hender – Redder liv 

   Berg, Aina; Maråk, Rakel Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som påvirker sykepleiernes etterlevelse av håndhygiene i sykehus. Bakgrunn: Til enhver tid har hver tjuende pasient som er innlagt i norske sykehus en ...
  • Reviewing simulator-based training and assessment in maritime education: a topic modelling approach for tracing conceptual developments 

   Wiig, Astrid Camilla; Sellberg, Charlott; Solberg, Mads (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   This study reviews literature of simulation-based training and assessment to trace conceptual developments in maritime education and training (MET). Our aim is to highlight and examine the historical trajectory of salient ...
  • Risikofaktorer for intrapartum sectio hos fødekvinner i Robson gruppe 1: en prospektiv kohortstudie 

   Katrin Brandal Vegsund (Master thesis, 2019)
   Introduksjon. Økende keisersnittfrekvens over hele verden, parallelt med økende pregravid body-mass-index (BMI) hos gravide, gir grunn til bekymring. Keisersnitt er assosiert med komplikasjoner både for mor og barn, både ...
  • Risikofakturer ved underernæring hos hjemmeboende pasienter med demensdiagnose. Hvilke faktorer øker risikoen for underernæring hos hjemmeboende pasienter som har en demensdiagnose? 

   Stadheim, Guro Katrin; Leikvoll, Malin Moen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Omtrent 10% av hjemmeboende eldre er underernærte og pasienter med demens sykdom er spesielt utsatt (Helsedirektoratet, 2009). Studiene som har blitt anvendt i denne oppgaven viser at pasienter med demens er ...
  • Risikotavle i hjemmetjenesten - synlig arbeid med pasientsikkerhet. 

   Lein, Amalie; Sørbø, Ida Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rettet mot pasientsikkerhet, både nasjonalt og globalt. Per i dag har vi ikke et godt helhetlig bilde av det totale omfanget av uønskede hendelser som finner sted ...
  • Risikovurdering av aggressive psykiatriske pasienter. 

   Beichmann, Joakim Nikolai; Kleiman, Jesper (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Å utforske sykepleieres erfaringer med bruk av risikovurderingsverktøy i behandling av aggressive psykiatriske pasienter, med hensikt om å finne ut om risikovurdering i psykiatrien kan forbedres. Bakgrunn: Vold ...
  • Rusavhengige pasienter i somatisk sykehusavdeling 

   Johansen, Marte.; Bergrem, Hanna. (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Rusavhengige pasienter i somatisk sykehusavdeling. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske hvordan sykepleiere opplever møte med rusavhengige pasienter innlagt i somatisk sykehusavdeling. Holdninger og ...
  • Samhandling mellom sykepleiere og personer som har demens i sykehjem - En systematisk litteraturstudie. 

   Hattrem, Eirin Muren; Blomvik, Eva Karin (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Det er i dag antatt at omtrent 71 000 personer har demens, og det er stadig flere som får denne sykdommen der ca. 80 % bor på sykehjem. Demens fører til svikt i psykologiske prosesser, der personlighet og atferd ...
  • Samhandlingsreformen i Norge 

   Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid (Journal article, 2015)
   Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det ...
  • Sammen går vi døden i møte 

   Molnes, Sven Inge (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   In 2011 it was reported 29,907 people with a cancer diagnosis, and despite the fact that survival numbers increase, it is still a significant number of people who die of cancer every year. The process of dying and death ...
  • Se meg, vær med meg og forstå meg 

   Østhagen, Marie Brekke; Bakke, Åse Kristin Ask (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Studiens hensikt er å belyse hvordan sykepleier i sykehjem kan bidra til å redusere bruk av tvang mot pasienter med demens som har utfordrende atferd. Metode: Det er brukt systematisk litteraturstudie som metode ...
  • Se oss i kortene - en kvalitativ studie om kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

   Sjåstad, Ingebjørg (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: For å kunne lykkes med å forbedre norsk helsetjeneste i takt med den stadig raske utviklingen, behøver helsepersonell både oppdatert klinisk kunnskap og kunnskap om kvalitetsarbeid. Formålet med en slik kunnskap ...
  • Seksualitet etter gjennomgått behandling for livmorhalskreft 

   Jensen, Caroline Nekstad; Snarud, Ada Elise Halse (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: I 2020 fikk 328 norske kvinner diagnosen livmorhalskreft og så mange som fire tusen norske kvinner blir hvert år behandlet for forstadier til livmorhalskreft. Hensikt: Studiens hensikt er å finne ut hvordan ...
  • Seksualitet etter gynekologisk kreft 

   Skaudal, Maria Karnstuen; Walberg, Nanna Brataas (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Behandlingen for gynekologisk kreft kan være svært belastende for kvinnen, og vil påvirke flere aspekter av livet hennes, blant annet hennes seksualitet. I møte gynkreftrammede kvinner er det derfor viktig at ...
  • Seksualitet og livskvalitet etter livmorhalskreft 

   Mork, Therese Marie Espenakk; Hasund, Helene Ertesvåg (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Livmorhalskreft er den krefttypen som rammer flest kvinner under 35 år på verdensbasis. I 2015 ble 370 kvinner i Norge rammet av livmorhalskreft og 79 kvinner døde av sykdommen. Hensikt: Hensikten med studien ...
  • Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

   Roshani, Merica (Bachelor thesis, 2017)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan kvinner ...
  • Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

   Halliday, Jeanine; Rusten, Ragnhild Våge (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan ...
  • Seksuelle overgrep i barndommen – kvinners opplevde konsekvenser i voksen alder. 

   Wold, Linn Theres Fugelsnes (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvilke konsekvenser voksne kvinner opplever etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie som inkluderer åtte ...