Now showing items 139-158 of 683

  • Faktorar som påverkar deltaking i fysisk aktivitet hos personar med schizofreni 

   Auganes, Linn (Bachelor thesis, 2019)
   Føremål: Undersøkja kva faktorar som påverkar deltaking i fysisk aktivitet hos personar med schizofreni, og vidare drøfta korleis sjukepleiar kan nytta ei salutogen tilnærming for å auke deltaking i aktivitet. Metode: ...
  • Faktorer som påvirker håp hos pasienter med komplett traumatisk ryggmargskade. 

   Giersz - Jastrzebska, Marta (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer påvirker håp hos pasienter med komplett traumatisk ryggmargsskade og diskutere hvordan sykepleieren kan styrke håp hos denne pasientgruppen. Metode: Denne ...
  • Forebygge postoperativt delirium 

   Naustenget, Kamilla; Røyset, Vibeke Sylte (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Av pasienter som gjennomgår ett kirurgisk inngrep er det mellom 11-42% som utvikler postoperativt delirium. Postoperativt delirium er assosiert med en økt mortalitet på 25-33%. Postoperativt delirium kan ha store ...
  • Forebyggende ernæringsarbeid i hjemmebasert omsorg. 

   Lange-Sandvik, Agata; Moldskred, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge underernæring hos personer med demens, hvorfor det er viktig for helsen deres, og hvordan hjemmebasert omsorg kan øke kvaliteten på ...
  • Forebygging av aggresjon og vold i psykisk helsevern 

   Taklo, Vilde Kvalsund; Villa, Guro Aarstad (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Vold og aggresjon er et utbredt problem i psykisk helsevern. Målet med denne studien er å undersøke hvordan sykepleiere kan arbeide for å forebygge aggresjon og vold i psykisk helsevern for voksne. Metode: ...
  • Forebygging av agitasjon hos pasienter med demens på sykehjem 

   Flølo, Amalie Skram; Moen, Nora Bolstad (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å øke kunnskapen vår om gode ikke-farmakologiske intervensjoner for å forebygge agitasjon hos pasienter med demens på sykehjem. Vi ønsker å undersøke hvilken rolle sykepleier spiller i ...
  • Forebygging av agitasjon i demensomsorgen 

   Skjæret, Synne; Sannes, Karoline (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleier kan forebygge agitasjon hos personer med demens på sykehjem. Metode: En systematisk litteraturstudie hvor åtte relevante forskningsartikler er inkludert. ...
  • Forebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv 

   Hansen, Oda; Helgesen, Olivia (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte ...
  • Forebygging av depresjon i sykehjem 

   Jøsokbakke, Martine Breivik; Markussen, Kamilla Jankila (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I denne studien ønsker vi å belyse gode sykepleietiltak for forebygging av depresjon hos pasienter i sykehjem. Depresjon hos pasienter i sykehjem kan være vanskelig å oppdage fordi det ofte er den fysiske funksjonen ...
  • Forebygging av postoperativt delirium hos eldre med hoftebrudd 

   Tomren, Vilde-Celin S.; Zekaj, Kaltrina (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleiere på en ortopedisk sengepost kan forebygge postoperativt delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd. Økt kunnskap om identifisering og forebygging av postoperativt ...
  • Forebygging av trykksår 

   Angell, Johanne; Løvoll, Kristina Marie (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Målet med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan forebygge trykksår hos pasienter på sykehjem. Metode: Et systematisk litteratursøk ble gjennomført i databasene CINAHL Complete og MEDLINE. Inklusjonskriteriene ...
  • Forebygging av underernæring i sykehjem 

   Krogsæter, Ingrid Sofie; Harvold, Ingrid (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Studiens hensikt er å finne ut hvordan sykepleier kan forebygge underernæring i sykehjem. Metode: Systematisk litteratursøk i databasene CINAHL, PubMed, SveMed og Medline. Syv fagfellevurderte artikler ble valgt ...
  • Forebygging og håndtering av aggresjon. 

   Mikalsen, Mirjam Hol; Nesje, Natalie (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: å undersøke hvordan sykepleiere innen psykiatriske avdelinger kan forebygge og håndtere aggressiv adferd blant pasienter i spesialisthelsetjenesten. Metode: systematisk litteraturstudie hvor vi tok i bruk databasene ...
  • Foreldre som pårørende 

   Sagnes, Morten Grande; Skretting, Marianne (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan foreldre mestrer situasjonen når deres barn innlegges på sykehus med kreft. Metode: Systematisk litteraturstudie med åtte inkluderte forskningsartikler. Resultat: ...
  • Foreldre som pårørende til barn med kreft 

   Gran, Ulrikke Tandberg; Heggen, Kaia Loe (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan foreldre til barn med kreft mestrer dagliglivet. I tillegg få økt kunnskap om hvordan sykepleier kan hjelpe foreldrene med dette. Metode: Det er blitt ...
  • Foreldre som pårørende til barn under kreftbehandling 

   Lunde, Marte. (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvordan foreldre til barn med kreft opplever og håndterer hverdagen med et kreftsykt barn under behandling. Metode: Systematisk litteraturstudie med utgangspunkt ...
  • Foreldre som pårørende til døende barn. 

   Hoel, Marita Flisnes; Axelsen, Thea Dobrodenka (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse foreldres erfaringer i møte med helsepersonell på sykehus da deres barn lå for døden.
  • Foreldre til barn med diabetes type 1 

   Bøe, Sigrid; Vik, Ingrid Øvstedal (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Diabetes mellitus type 1 er ein utbreidd diagnose hjå barn. Antall nye tilfelle av diabetes i Noreg har fordobla seg dei siste 30 åra og Noreg er eit av landa i verda med flest tilfelle av diabetes mellitus type ...
  • Foreldre til barn med funksjonshemming 

   Uhlen, Thea Malen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse erfaringer som foreldre til barn med en funlsjonshemming har. Hvordan de takler utfordringene de blir utsatt for og hvilke faktorer som er viktig for dem. Dette for å oppnå økt ...
  • Foreldre til barn med nydiagnostisert diabetes type 1 

   Bratlien, Therese Lund; Fossum, Ine-Mari (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å finne ut hvilke opplevelser foreldre hadde når deres barn med nydiagnostisert diabetes type 1 ble innlagt på sykehus. Gjennom funnene i oppgaven ville vi tilegne oss informasjon om ...