• Konseptutvikling og –evaluering i store statlige investeringsprosjekt 

   Solheim, Hege Gry; Dammen, Erik; Skaldebø, Håvard O.; Myking, Eystein; Svendsen, Elisabeth Krogh; Torgersen, Paul (Concept Rapport, 0804-5585; 4, Research report, )
   Denne rapporten handler om utvikling og evaluering av konsepter for investeringsprosjekt i staten. Utredningsgruppen beskriver konteksten for slik konseptutvikling, begrepsbruken som er benyttet i arbeidet og en rekke ...
  • Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter.: Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen 

   Næss, Petter; Brekke, Kjell Arne; Olsson, Nils; Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 9, Research report, )
   This report covers needs analysis, formulation of goals and targets and impact assessments in the front end phase of major public investment projects. The study discusses the connections between these measures, gives ...
  • Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

   Hagen, Kåre P. (Concept Rapport, 0804-5585; 22, Research report, )
   Denne rapporten handler om hvordan miljøvirkninger av store investeringsprosjekter, negative eller positive, kan hensyntas i vurderingen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av disse. Studien gir en sammenfatning av ...
  • Kostnadsusikkerhet i store statlige investeringsprosjekter: Empiriske studier basert på KS2 

   Torp, Olav; Magnussen, Ole Morten; Olsson, Nils; Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 15, Research report, )
   Denne rapporten handler om ulike aspekter av usikkerhet i tidligfasen av store offentlige investeringsprosjekter. Studien baserer seg på empiri fra ekstern kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlag samt kostnadsoverslag ...
  • Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning 

   Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode (Concept Rapport, 0804-5585; 13, Research report, )
   Rapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. Disse mulige feilkildene er å ikke ta henysn til ...
  • The Norwegian Front-End Governance Regime of Major Public Projects: – a Theoretically Based Analysis 

   Christensen, Tom (Concept Rapport, 0804-5585; 23, Research report, )
   Denne rapporten drøfter den norske ordningen med ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter i lys av ulike perspektiver fra organisasjons- og statsvitenskapen. Ved å foreta en analyse basert på teorier ...
  • Usikkerhetsanalyse: Metoder 

   Austeng, Kjell; Torp, Olav; Midtbø, Jon Terje; Helland, Vidar; Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 12, Research report, )
   Rapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsanalyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler: • Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. • Beskrivelse ...
  • Målformulering i store statlige investeringsprosjekt 

   Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 6, Research report, )
   Det er dokumentert at mål virker som et prestasjonshevende hjelpemiddel når det brukes rett. Denne rapporten tar for seg teorigrunnlaget og dokumentasjon av dagens praksis, for deretter å trekke ut anbefalinger om hvordan ...
  • Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter: Impact evaluation of large governmental investments 

   Andersen, Bjørn; Bråthen, Svein; Fagerhaug, Tom; Nafstad, Ola; Næss, Petter; Olsson, Nils (Concept Rapport, 0804-5585; 19, Research report, )
   Denne rapporten beskriver eksisterende metoder og praksis for effektvurdering av offentlige prosjekter, med hovedvekt på metoder for evaluering i ettertid (ex post-effektvurderinger). Basert på gjennomgangen av eksisterende ...
  • Styring av statlig prosjektledelse: Empiri og økonomiske prinsipper 

   Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola; Riis, Christian (Concept rapport, 0804-5585; 2, Research report, )
   Rapporten tar opp utfordringer departement og etatsledelse står overfor dersom økonomiske incentiver skal inn i styringen av statlig prosjektledelse. Økonomiske incentiver påvirker innsatsen og prioriteringene hos ...
  • Study and engineering of methanolassimilation and L-lysineproduction in the thermotolerantbacterium Bacillus methanolicus 

   Jakobsen, Øyvind Mejdell (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:255, Doctoral thesis, )
  • Bedre behovsanalyser; Erfaringer og anbefalinger om behovsanalyser i store offentlige inverteringsprosjekter 

   Næss, Petter (Concept Rapport, 0804-5585; 5, Research report, )
   Denne rapporten drøfter og gir råd om behovsanalyser i forbindelse med store offentlige investeringsprosjekter. Studien tar utgangspunkt i samfunnets perspektiv på behov, ikke prosjekteiers eller prosjektets perspektiv. ...
  • Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag 

   Austeng, Kjell; Midtbø, Jon Terje; Jordanger, Ingemund; Magnussen, Ole Morten; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 10, Research report, )
   Rapportens innhold er konsentrert om usikkerhet som fenomen, kilder til usikkerhet og beslutninger under usikkerhet. Konteksten rundt disse problemstillingene; prosjektets styringsregime og samfunnsøkonomiske analyser, er ...
  • Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt 

   Jordanger, Ingemund; Malerud, Stein; Minken, Harald; Strand, Arvid (Concept Rapport, 0804-5585; 18, Research report, )
   Hensikten med rapporten er å bidra til en mer systematisk og målrettet analyse av og valg mellom alternativer i store statlige investeringsprosjekter. Flermålsanalyser benyttes i beslutningsprosesser hvor det er flere mål ...
  • Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekt 

   Haanæs, Sverre; Holte, Eilif; Larsen, Stein Vegar (Concept Rapport, 0804-5585; 3, Research report, )
   Formålet med denne rapporten er å foreslå en modell for beslutningstaking på basis av undersøkelser om beste praksis. Mange eksempler fra store statlige investeringsprosjekt viser utilstrekkelig fokus på beslutningspunktene ...
  • Human Co-Agency withTechnical Systems:Investigations of ModellingFrameworks 

   Øvergård, Kjell Ivar (Doctoral thesis, )
   This thesis is about the conceptual frameworks and models that we use to understand human performance in technical work situations. It represents both theoretical and empirical approaches to the issue of how we can ...
  • Spatial and temporal distribution and habitat use of sea trout Salmo trutta in a fjord system in Central Norway: - influence of morphology and life history on marine behaviour 

   Eldøy, Sindre Håvarstein (Master thesis, )
   Marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta from the watercourse Søa and the river Snilldalselva in Sør-Trøndelag in Central Norway was studied during summer in 2012 and 2013. Fishes were tagged with acoustic ...
  • Styring av prosjektporteføljer i staten: Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå 

   Berntsen, Stein; Sunde, Thorleif (Concept rapport, 0804-5585; 1, Research report, )
   Rapporten beskriver teori og praksis innenfor porteføljestyring i staten. Litteraturstudier og intervjuer supplerer med kunnskap om hvordan porteføljer best kan håndteres og hvordan det i praksis foregår i privat sektor. ...
  • Positiv usikkerhet og økt verdiskapning 

   Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 14, Research report, )
   Formålet med denne utredningen er å gi et bidrag til en mer kostnadseffektiv styringsfilosofi og holdninger som sikrer at også oppsiden i kostnads- og lønnsomhetsestimatet blir høstet og også at mestring av usikkerhet i ...
  • Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter 

   Olsson, Nils O. E. (Concept Rapport, 0804-5585; 7, Research report, )
   Denne rapporten diskuterer effektbegrepet i betydningen virkningene eller følgene av store offentlige investeringsprosjekter. Den inneholder en gjennomgang av metoder til ex-ante effektvurderinger (i forkant), og en oversikt ...