Recent Submissions

 • Hva påvirker sykepleiers holdninger til smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter? 

  Tynes, Helene; Steinsvik, Ruth-Mari (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Studien har som hensikt å undersøke hvilke faktorer som påvirker sykepleiers holdninger til å smertelindre pasienter som lider av en rusmiddelavhengighet. Sykepleiere fra spesialisthelsetjenesten er utgangspunktet ...
 • Dyp venetrombose 

  Martin Vidhammer Hammersland; Sigurd Vidhammer Tafjord (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Bakgrunn: Pasienter som er innlagt på sykehus etter et kirurgisk inngrep har 135 ganger så høy risiko for å utvikle dyp venetrombose. Risikoen øker betraktelig når pasienten blir immobil etter operasjon, som ...
 • Forstår vi hverandre? 

  Darjee, Ruku; Naguleswaran, Virusha (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I Norge har det blitt stadig flere innvandrere (Ingstad, 2014, s. 112). Det norske helsevesenet vil derfor møte flere pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. God kommunikasjon står dermed sentralt for å kunne ...
 • Hvordan opplever barn det når en forelder har kreft? 

  Hanstad, Celina Five; Leivdal, Helga Oline (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Studiens hensikt var å utforske hvordan barnet opplever det når en forelder har kreft, og videre hvilke konsekvenser dette får for sykepleien.  Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Ni artikler, ...
 • Foreldre til barn med diabetes type 1 

  Bøe, Sigrid; Vik, Ingrid Øvstedal (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Diabetes mellitus type 1 er ein utbreidd diagnose hjå barn. Antall nye tilfelle av diabetes i Noreg har fordobla seg dei siste 30 åra og Noreg er eit av landa i verda med flest tilfelle av diabetes mellitus type ...
 • Interprofessional Learning in the Simulation Laboratory: Nursing and Pharmacy Students’ Experiences 

  Hammer, Hege; Vasset, Frøydis Perny (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Background: Using simulation as an educational method to learn collaborative practice requires the involvement of various professional education programs where the intention is to learn from, with, and about each other. ...
 • Psykososiale reaksjoner hos kvinner etter mastektomi 

  Elstrøm, Martine Glenna; Eik, Katharina (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse kvinners psykososiale reaksjoner etter gjennomgått mastektomi. Dette er for å belyse de utfordringene kvinner kan møte etter tapet av et bryst, og kan bidra til økt kunnskap og helhetlig ...
 • Hvordan opplever kvinner livskvaliteten med senskader etter gjennomgått behandling av livmorhalskreft? 

  Carlsen Brit Ellen (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med studien er å belyse hvordan kvinner opplever senskader etter behandling av livmorhalskreft fra et pasientperspektiv. Metode: Denne systematiske litteraturstudien er basert på 8 studier fordelt ...
 • En litteraturstudie om hvordan sykepleier kan legge til rette for god kommunikasjon til personer med demens på sykehjem. 

  Khan, Eiliyah; Chhetri, Sirjana (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier legge til rette for god kommunikasjon til personer med demens på sykehjem?» Bakgrunn: Det er antatt at antall personer med demens i Norge vil øke kraftig fram mot år 2050. Demens ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis? 

  Jøsvoll, Maiken Stefania Olsen (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I Norge er det omtrent 7000 tilfeller av sepsis årlig og diagnosen er et økende problem for samfunnet. Tidlig identifisering av sepsis kan bidra til tidligere diagnostisering og bedre prognose. Hensikt: Hensikten ...
 • Tidlig identifisering av sepsis 

  Hauge, Ingrid Beate Bigset (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Sepsis er et økende problem, både her i Norge men også i resten av verden. I norske sykehus regner man med det er rundt 7000 sepsistilfeller årlig, og sepsis er den vanligste dødsårsaken i intensivavdelinger. ...
 • Hvordan kan sykepleier oppdage tidlige tegn på sepsis hos voksne pasienter innlagt i sykehus 

  Klemp Jansson, Cecilie Marie; Storheim, Sissel Agnete (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Omtrent 7000 får sepsis årlig i Norge. Sepsis har en dødelighet på omtrent 10 %, men ved septisk sjokk er dødeligheten over 50%. Utfallet av sepsis avhenger av hvor raskt det oppdages, og hvor hurtig behandling ...
 • “Hvilke holdninger kommer til syne hos sykepleiere i møte pasienter med psykiske lidelser og hvilken konsekvens har disse holdningene på sykepleien?”. 

  Gjerde Tjønnheim, Malin Ilona (Bachelor thesis, 2020)
  Oppgaven tar for seg hvilke holdninger sykepleierne har til pasienter med psykiske lidelser. funnene som ble hentet fra artiklene tar for seg positive og negative holdninger ovenfor pasientgruppen, noe som tilsvarte ...
 • Forebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv 

  Hansen, Oda; Helgesen, Olivia (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte ...
 • Terminalomsorg på sykehjem 

  Fattnes, Liva; Pedersen, Charlotte Sommerseth (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske sykepleiers erfaringer med terminalomsorg på sykehjem, og dermed belyse hvordan man kan gi best mulig omsorg til denne pasientgruppen. Metode: En systematisk litteraturstudie ...
 • En litteraturstudie om konsekvenser av tidspress hos sykepleiere 

  Hansen, Anne Hetland; Haugstøyl, Susanne Eimstad (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I dagens helsevesen blir mange sykepleier utsatt for høyt tidspress. Det settes krav til at helsehjelpen som utøves skal være forsvarlig og av god kvalitet. Med dagens økte effektivitetskrav, kan dette få ulike ...
 • Stomi - å ta hverdagen tilbake 

  Nøkling, Norun Margrethe Thorsen; ; Kjerstad, Heljar Aasen (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: En stomioperasjon kan oppleves som en livskrise ettersom pasientens livsplan utfordres. Pasienter opplever et funksjonstap som verken skal ses eller høres. Tabu- holdninger rundt tilstanden resulterer ofte i ...
 • Velferdsteknologi som helsefremming til heimebuande pasientar med kognitiv svikt. 

  Halse, Maria; Velle, Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
  Samandrag Hensikt: Hensikta med studien var å undersøke kva heimebuande pasientar med kognitiv svikt opplever som helsefremmande ved bruk av velferdsteknologi. Metode: For å få svar på problemstillinga er det gjennomført ...
 • Barn som pårørende 

  Øvre, Sunniva; Steinshamn, Iselin Grøttumsbraaten (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan barn og ungdom erfarer å være pårørende til foreldre med psykisk lidelse. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i ulike databaser. Vi har brukt ...
 • Hvordan erfarer sykepleier å kommunisere med pasienter som er rammet av afasi etter hjerneslag? 

  Tennøy, Kasper Rønning (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Omtrent 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag i Norge. Ca. 3000 av disse lever med afasi som følge av hjerneslaget. Målet med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere erfarer å kommunisere med pasienter ...

View more