Recent Submissions

 • How Volunteers Contribute to Persons with Dementia Coping in Everyday Life 

  Malmedal, Wenche Karin; Steinsheim, Gunn; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Introduction: The society needs volunteers to fulfill its duty to ensure that people with dementia have active and meaningful everyday lives. Volunteers seem to experience their work as positive and meaningful for their ...
 • Stomi - å ta hverdagen tilbake 

  Nøkling, Norun Margrethe Thorsen; ; Kjerstad, Heljar Aasen (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: En stomioperasjon kan oppleves som en livskrise ettersom pasientens livsplan utfordres. Pasienter opplever et funksjonstap som verken skal ses eller høres. Tabu- holdninger rundt tilstanden resulterer ofte i ...
 • Selvmord - De etterlattes erfaringer 

  Berg, Sissel-Line; Brandal, Annika Lisa (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med studien var å få frem etterlattes opplevelser og erfaringer knyttet til et selvmord. Metode: Systematisk litteraturstudie basert på åtte kvalitative studier. Resultat: Resultatet fra studien viste ...
 • Barn som pårørende 

  Øvre, Sunniva; Steinshamn, Iselin Grøttumsbraaten (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan barn og ungdom erfarer å være pårørende til foreldre med psykisk lidelse. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i ulike databaser. Vi har brukt ...
 • Hvordan kan kvinner med senskader, oppleve livskvaliteten deres etter endt behandling av livmorhalskreft. 

  Hansen, Sofie Lunemann; Hustelid, Elida (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet var å finne ut hvordan kan kvinner med senskader, oppleve livskvaliteten deres etter endt behandling av livmorhalskreft. Metode: Metoden var et systematisk litteratursøk. ...
 • Sykepleiers erfaringer med palliasjon 

  Engkrog, Julie; Nordstrand, Ayla (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Sykepleiers erfaringer med palliasjon Formål: Hensikten med vår oppgave var å utforske hvilke erfaringer sykepleier har med palliasjon til eldre pasienter. Bakgrunn: Som sykepleier vil man på et tidspunkt møte ...
 • Hvilke erfaringer har sykepleiere med å opprette og bruke en palliativ plan? 

  Rogne, Steffany; Sønnervik, Helen (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: 82% av dødsfallene som skjer i Norge hvert år, skjer i en helseinstitusjon. De siste årene har det blitt et økt fokus på palliativ plan og hvordan denne kan brukes for å bidra til å få oppfylt pasientens ønsker ...
 • Hvilke konsekvenser kan psykisk lidelse i ungdommen, ha for voksenlivet? 

  Nakken, Per-Kristian Os; Storsten, Joachim Løvik (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Det er mange som rammes av psykiske lidelser, både direkte eller indirekte. Mellom 15-20 % av Norges befolkning oppfyller kravene til en diagnose og dette koster det norske samfunnet flere milliarder kroner hvert ...
 • Pasienter som skader seg selv - hvilke faktorer fører til mestring? 

  Sundseth, Siw Camilla (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke fra et pasientperspektiv hvilke faktorer som fører til mestring hos pasienter som selvskader og undersøke hvordan sykepleier kan støtte opp mot mestring. Metode: ...
 • Forebygging av postoperativt delirium hos eldre med hoftebrudd 

  Tomren, Vilde-Celin S.; Zekaj, Kaltrina (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleiere på en ortopedisk sengepost kan forebygge postoperativt delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd. Økt kunnskap om identifisering og forebygging av postoperativt ...
 • Pårørende til barn med kreft 

  Thomassen, Malin Lindevik (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Hvert år i Norge ser vi at ca. 150 barn under 15 år får en kreftdiagnose, om man inkluderer barn opp til 18 år, utgjør det ca. 200 barn. Når et barn får kreft vil pårørende ha en veldig sentral rolle. I tillegg ...
 • Tidlig Identifisering av Sepsis i Akuttmottak 

  Anfinsen, Helga; Bjørkavoll, Jonas Valderhaug (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å finne ut hvordan en som sykepleiere tidlig kan identifisere pasienter med sepsis i akuttmottak. Metode: Fremgangsmåten for å komme frem til ny kunnskap innenfor dette ...
 • “Hvilke holdninger kommer til syne hos sykepleiere i møte pasienter med psykiske lidelser og hvilken konsekvens har disse holdningene på sykepleien?”. 

  Gjerde Tjønnheim, Malin Ilona (Bachelor thesis, 2020)
  Oppgaven tar for seg hvilke holdninger sykepleierne har til pasienter med psykiske lidelser. funnene som ble hentet fra artiklene tar for seg positive og negative holdninger ovenfor pasientgruppen, noe som tilsvarte ...
 • Kreftpasienters opplevelser av smerter relatert til Kreftsykdommen 

  Dybvik, Diane (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Kreftsykdom er betegnet som keiseren over alle sykdommer og er en fryktet sykdom som er forbundet med smerter og død. Mange mennesker blir berørt av kreft, enten direkte ved å få kreft selv, eller indirekte ved ...
 • Hvordan kan sykepleiedokumentasjon styrke kvalitet på helsehjelp for pasienter som bor på sykehjem? 

  Choni, Brenda Madya; ; Theangsri, Kotchaporn (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Studiens hensikt er å utforske hvordan sykepleiedokumentasjon kan styrke kvalitet i helsehjelp som ytes til pasienter som bor på sykehjem. Metode: Det systematiske litteratursøket resulterte i åtte forskningsartikler ...
 • Psykisk sykdom og motivasjon for fysisk aktivitet. 

  Lied, Norunn Helene; N.N. (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt Hensikten med litteraturstudiet er å finne forskning som kan fortelle oss hvordan pasienter med psykisk lidelse kan motiveres til fysisk aktivitet, videre vil vi diskutere funnene for å se om vi kan komme frem ...
 • Sykepleie til personer med demens med agiterende atferd 

  Skånøy, Vilde Jarnes; Sveøy-Aae, Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Agitasjon forekommer ofte hos personer med demens. Dette kan påvirke pasientens tilværelse i negativ forstand. Det kan være svært belastende både for den det gjelder, men også for alle andre rundt. Det finnes ...
 • Hva påvirker sykepleiers holdninger til smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter? 

  Tynes, Helene; Steinsvik, Ruth-Mari (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Studien har som hensikt å undersøke hvilke faktorer som påvirker sykepleiers holdninger til å smertelindre pasienter som lider av en rusmiddelavhengighet. Sykepleiere fra spesialisthelsetjenesten er utgangspunktet ...
 • Dyp venetrombose 

  Martin Vidhammer Hammersland; Sigurd Vidhammer Tafjord (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Bakgrunn: Pasienter som er innlagt på sykehus etter et kirurgisk inngrep har 135 ganger så høy risiko for å utvikle dyp venetrombose. Risikoen øker betraktelig når pasienten blir immobil etter operasjon, som ...
 • Forstår vi hverandre? 

  Darjee, Ruku; Naguleswaran, Virusha (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I Norge har det blitt stadig flere innvandrere (Ingstad, 2014, s. 112). Det norske helsevesenet vil derfor møte flere pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. God kommunikasjon står dermed sentralt for å kunne ...

View more