Now showing items 446-465 of 683

  • Palliasjon i hjemmet - Sykepleiers opplevelse 

   Olsen, Ingrid Sandnes; Aarhus, Amalie Sørheim (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse sykepleier i hjemmetjenesten sin opplevelse av å gi palliativ omsorg til kreftpasienter i livets sluttfase. Metode: Det er en systematisk litteraturstudie som baseres på et ...
  • Palliasjon i hjemmet; sykepleieres erfaringer 

   Lind, Kristine; Myklebust, Julianne (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Norge har en lav andel av hjemmedød, hvor kun 15% dør hjemme. Flere ønsker å dø hjemme i trygge omgivelser omgitt av kjente og kjære. Samhandlingsreformen fra 2012 hadde et mål om at flest mennesker skal behandles ...
  • Palliasjon og demens 

   Eggertsdottir E, Iris Frida; ; Slotsvik, Larisa (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan sykepleiere erfarer å gi palliativ pleie til pasienter med langtkommen demens. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan sykepleiere kan gi best mulig pleie til en økt ...
  • Palliasjon til kreftpasienter 

   Dahl, Karoline Brandal; Eik, Synnøve (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Hensikt: Å belyse hva som er viktige sykepleietiltak når sykepleiere skal ivareta kreftpasienter i palliativ fase. Metode: En systematisk litteraturstudie med tematisk analyse av fem kvalitative forskningsartikler ...
  • Palliativ omsorg for multippel sklerose 

   Sara Safari (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som ofte rammer unge voksne. I Norge er 13 000 som diagnostisert med MS. Norge er blant landene med høy forekomst av MS. Med fremtidens økende antall diagnostisert, ...
  • Palliativ omsorg i hjemmet - sykepleiers samarbeid 

   Fylling Bakken, Marte Lovise (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Flere pasienter ønsker å tilbringe sin siste tid i hjemmet med sine nære rundt seg. Antall liggedøgn i sykehus har blitt redusert, og det stilles større krav til hjemmesykepleien. I livets siste fase står pasientens ...
  • Palliativ omsorg til hjertesviktpasienter 

   Netteland, Ingrid Grønlie Olsen; Holmen, Thea Herrmann (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Litteraturstudien har til hensikt å utforske hvordan sykepleier kan inkludere palliativ omsorg i behandlingen til hjertesviktpasienter. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie bestående av åtte artikler ...
  • Palliativ omsorg til kreftpasientar i heimen 

   Eide, Vibeke Hjelmeseth (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Føremålet med denne studia er å auke mine kunnskapar om korleis eg som sjukepleiar kan legge til rette for god palliativ omsorg til kreftpasientar som vel å døy i heimen. Metode: Eit systematisk litteraturstudie ...
  • Palliativ omsorg til pasienter med KOLS 

   Kasymova, Sabina; Jonsdottir, Birna Yr (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med studien var å utforske sykepleieres erfaringer i utøvelsen av palliativ omsorg til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i sluttfase. Metoden systematisk litteraturstudie ble anvendt. Studien ...
  • Palliativ pleie til pasienter med demens 

   Alnes, Kamilla Marlén; Gurskevik, Linn-Cecilie Hauge (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Døende pasienter med demens har komplekse behov, og palliativ pleie bør være tilgjengelig for denne pasientgruppen. Sykehjemmene får en stadig viktigere rolle i dette da antall dødsfall i sykehjem er økende (Haugen ...
  • parental Satisfaction with neonatal intensive care units: a quantitative cross-sectional study 

   Hagen, Inger Hilde; Cabral Iversen, Valentina; Nesset, Erik; Orner, Roderick; Svindseth, Marit Følsvik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Patients and users experiences are useful for monitoring the quality of the hospital provisions and to improve health care delivery. Research results on associations between parental satisfaction and their ...
  • Parkinsons sykdom og seksuell helse 

   Heggvoll, Trine; Sivertsen, Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som kan påvirke forhold som normal seksuell aktivitet avhenger av og føre til nedsatt eller tapt seksualfunksjon. Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan ...
  • Pars erfaringer ved ufrivillig barnløshet 

   Sæbønes, Marthe Storborg (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse pars erfaringer ved ufrivillig barnløshet. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte kvalitative og to kvantitative forskningsartikler. Artiklene ble analysert ...
  • Pasient tilstand - bare et tall? Sykepleieres erfaringer av National Early Warning Score på kirurgisk sengepost 

   Brastad, Ingrid; Omenås, Anna Aase (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med studiet var å undersøke hvordan sykepleiere på kirurgisk sengepost erfarte å bruke verktøyet National Early Warning Score (NEWS). Norge er blant de ledende landene i verden når det kommer til kvalitet i ...
  • Pasientar sine erfaringar med sjukdommen MS 

   Kvangarsnes, Fride (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikta med oppgåva var å få fram pasientar sine erfaringar med sjukdommen multippel sklerose (MS). Metode: Systematisk litteraturstudie som er basert på åtte kvalitative forskingsartiklar. Til datasamlinga vart ...
  • Pasienter som mottar palliativ omsorg i eget hjem; hvilke erfaringer har de? 

   Hjelvik, Lisa; Håvardstun, Malin Renee (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Studiens hensikt var å belyse pasientens erfaringer med palliativ omsorg i hjemmet. Metode: Systematisk litteraturstudie grunnet i 8 kvalitative forskningsartikler som ble videre supplert med selvvalgt litteratur. ...
  • Pasienter som skader seg selv - hvilke faktorer fører til mestring? 

   Sundseth, Siw Camilla (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke fra et pasientperspektiv hvilke faktorer som fører til mestring hos pasienter som selvskader og undersøke hvordan sykepleier kan støtte opp mot mestring. Metode: ...
  • Pasienters erfaringer med å leve med en tarmstomi 

   Masdal, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Å leve med en tarmstomi kan være en utfordring for pasienter som kan påvirke livssituasjonen, selvbildet og forhold til egen kropp, og det kan oppstå praktiske og følelsesmessige spørsmål i forbindelse med ...
  • Pasienters erfaringer med diabetes type 2, sykepleierens verktøy 

   Bondevik, Karina Klungreseth; Fiksdal, Silje Rafteseth (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvilke erfaringer pasienter med diabetes type 2 har med undervisning og veiledning for å mestre sykdommen i hverdagen. Gjennom systematisk litteratursøk har denne studien ...
  • Pasienters erfaringer med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

   Worts, Patrik Ramsland (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn og hensikt/problemstilling: Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering er en pasientgruppe sykepleiere kan møte, for eksempel som en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er derfor viktig å ...