Now showing items 530-549 of 683

  • Samhandling mellom sykepleiere og personer som har demens i sykehjem - En systematisk litteraturstudie. 

   Hattrem, Eirin Muren; Blomvik, Eva Karin (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Det er i dag antatt at omtrent 71 000 personer har demens, og det er stadig flere som får denne sykdommen der ca. 80 % bor på sykehjem. Demens fører til svikt i psykologiske prosesser, der personlighet og atferd ...
  • Samhandlingsreformen i Norge 

   Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid (Journal article, 2015)
   Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det ...
  • Sammen går vi døden i møte 

   Molnes, Sven Inge (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   In 2011 it was reported 29,907 people with a cancer diagnosis, and despite the fact that survival numbers increase, it is still a significant number of people who die of cancer every year. The process of dying and death ...
  • Se meg, vær med meg og forstå meg 

   Østhagen, Marie Brekke; Bakke, Åse Kristin Ask (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Studiens hensikt er å belyse hvordan sykepleier i sykehjem kan bidra til å redusere bruk av tvang mot pasienter med demens som har utfordrende atferd. Metode: Det er brukt systematisk litteraturstudie som metode ...
  • Se oss i kortene - en kvalitativ studie om kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

   Sjåstad, Ingebjørg (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: For å kunne lykkes med å forbedre norsk helsetjeneste i takt med den stadig raske utviklingen, behøver helsepersonell både oppdatert klinisk kunnskap og kunnskap om kvalitetsarbeid. Formålet med en slik kunnskap ...
  • Seksualitet etter gjennomgått behandling for livmorhalskreft 

   Jensen, Caroline Nekstad; Snarud, Ada Elise Halse (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: I 2020 fikk 328 norske kvinner diagnosen livmorhalskreft og så mange som fire tusen norske kvinner blir hvert år behandlet for forstadier til livmorhalskreft. Hensikt: Studiens hensikt er å finne ut hvordan ...
  • Seksualitet etter gynekologisk kreft 

   Skaudal, Maria Karnstuen; Walberg, Nanna Brataas (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Behandlingen for gynekologisk kreft kan være svært belastende for kvinnen, og vil påvirke flere aspekter av livet hennes, blant annet hennes seksualitet. I møte gynkreftrammede kvinner er det derfor viktig at ...
  • Seksualitet og livskvalitet etter livmorhalskreft 

   Mork, Therese Marie Espenakk; Hasund, Helene Ertesvåg (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Livmorhalskreft er den krefttypen som rammer flest kvinner under 35 år på verdensbasis. I 2015 ble 370 kvinner i Norge rammet av livmorhalskreft og 79 kvinner døde av sykdommen. Hensikt: Hensikten med studien ...
  • Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

   Roshani, Merica (Bachelor thesis, 2017)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan kvinner ...
  • Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

   Halliday, Jeanine; Rusten, Ragnhild Våge (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan ...
  • Seksuelle overgrep i barndommen – kvinners opplevde konsekvenser i voksen alder. 

   Wold, Linn Theres Fugelsnes (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvilke konsekvenser voksne kvinner opplever etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie som inkluderer åtte ...
  • Self-reported quality of life in people with dementia attending a day-care programme in Norway : A 24-month quasi-experimental study 

   Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Rokstad, Anne Marie Mork (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The objectives of the study were (a) to compare self-reported Quality of Life (QoL) in a 24-month follow-up of people with dementia attending day care designed for people with dementia (day-care group, DC) with people with ...
  • Selvmord - De etterlattes erfaringer 

   Berg, Sissel-Line; Brandal, Annika Lisa (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med studien var å få frem etterlattes opplevelser og erfaringer knyttet til et selvmord. Metode: Systematisk litteraturstudie basert på åtte kvalitative studier. Resultat: Resultatet fra studien viste ...
  • Selvmord i psykiatriske avdelinger 

   Gunabala, Gaoshiga.; ; Kunaratnam, Sigana. (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn: På verdensbasis begås det i snitt ett selvmord hvert 40. sekund. I Norge er selvmordsraten fire ganger høyere enn antall dødsfall i trafikken, i tillegg vil koronapandemien trolig øke selvmordsraten ...
  • Seneffekter og livskvalitet hos kreftoverlevere 

   Tafjord, Carina Skuseth (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å sammenfatte informasjon fra litteratur og utvalgte vitenskapelige artikler om hvordan seneffekter etter kreftbehandling påvirker livskvaliteten til kreftoverlevere. Metode: Oppgaven er en ...
  • Separation characterized by responsibility and guilt: Family caregivers' experience with palliative care for a close family member with severe dementia in long-term care facilities 

   Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Aim and objectives The aim of this study was to explore family caregivers’ experiences with palliative care for a close family member with severe dementia in long-term care facilities. Background Dementia not only affects ...
  • Service users’ experiences with mobile safety alarms in home care: A qualitative study 

   Nordang, Elise Flakk; Halvorsen, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aim To investigate service users of home-based care experiences of using mobile safety alarm and how the alarm affects their ability to cope with everyday life. Design A qualitative study with semi-structured ...
  • Sharing responsibility: Municipal health professionals' approaches to goal setting with older patients with multi-morbidity - a grounded theory study 

   Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Solbjør, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Background Recent health policy promoting integrated care emphasizes to increase patients’ health, experience of quality of care and reduce care utilization. Thus, health service delivery should be co-produced by health ...
  • Silent voices: Family caregivers' narratives of involvement in palliative care 

   Tarberg, Anett Skorpen; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein; Thronæs, Morten; Madssen, Torfinn Støve; Landstad, Bodil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Aim To explore how family caregivers experience involvement in palliative care. Design A qualitative design with a narrative approach was used. Methods Purposive sampling and narrative interviews were conducted. Eleven ...
  • Simulering som metode for kompetanseheving i kommunehelsetjenesten 

   Magnussen, Sofie Almklov; Vågnes, Simon (Bachelor thesis, 2021)
   Grunnet samfunnsendringer og endringer i sykdomsbildet er det økt behov for klinisk kompetanse blant helsepersonell i primærhelsetjenesten. Blant annet er ABCDE metodikken, som står for airways, breathing, circulation, ...