Now showing items 520-539 of 683

  • A qualitative study of supervisors' experiences with nursing students in practice, a new guidance model 

   Vasset, Frøydis Perny; Molnes, Sven Inge; Helberget, Lindis Kathrine; Teige, Barbro Catharina; Frilund, Marianne Louise (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduction Clinical practice stimulates students to use their critical thinking skills for problem solving. Collaboration between educational institutions and practices can also be challenging. Aim This study aimed to ...
  • Rehabilitering etter hjerneslag 

   Skjegstad, Bernt; Sve, Nils Petter (Bachelor thesis, 2023)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Omtrent 15 000 mennesker rammes av hjerneslag i Norge hvert år. Sykepleier har en sentral rolle i rehabiliteringen av pasienter rammet av hjerneslag. Rehabiliteringsteam består av mange fagpersoner, ...
  • Relasjonsbygging i psykisk helsearbeid 

   Hausland, Helene Marie; Indreeide, Ina Lossius (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Undersøke sykepleiers opplevelser og erfaringer med hva som kan påvirke arbeidet med relasjonsbygging til pasienter med alvorlige psykiske lidelser innlagt i en lukket psykiatrisk avdeling. Metode: Systematisk ...
  • Rene hender – Redder liv 

   Berg, Aina; Maråk, Rakel Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som påvirker sykepleiernes etterlevelse av håndhygiene i sykehus. Bakgrunn: Til enhver tid har hver tjuende pasient som er innlagt i norske sykehus en ...
  • Reviewing simulator-based training and assessment in maritime education: a topic modelling approach for tracing conceptual developments 

   Wiig, Astrid Camilla; Sellberg, Charlott; Solberg, Mads (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   This study reviews literature of simulation-based training and assessment to trace conceptual developments in maritime education and training (MET). Our aim is to highlight and examine the historical trajectory of salient ...
  • Risikofaktorer for intrapartum sectio hos fødekvinner i Robson gruppe 1: en prospektiv kohortstudie 

   Katrin Brandal Vegsund (Master thesis, 2019)
   Introduksjon. Økende keisersnittfrekvens over hele verden, parallelt med økende pregravid body-mass-index (BMI) hos gravide, gir grunn til bekymring. Keisersnitt er assosiert med komplikasjoner både for mor og barn, både ...
  • Risikofakturer ved underernæring hos hjemmeboende pasienter med demensdiagnose. Hvilke faktorer øker risikoen for underernæring hos hjemmeboende pasienter som har en demensdiagnose? 

   Stadheim, Guro Katrin; Leikvoll, Malin Moen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Omtrent 10% av hjemmeboende eldre er underernærte og pasienter med demens sykdom er spesielt utsatt (Helsedirektoratet, 2009). Studiene som har blitt anvendt i denne oppgaven viser at pasienter med demens er ...
  • Risikotavle i hjemmetjenesten - synlig arbeid med pasientsikkerhet. 

   Lein, Amalie; Sørbø, Ida Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rettet mot pasientsikkerhet, både nasjonalt og globalt. Per i dag har vi ikke et godt helhetlig bilde av det totale omfanget av uønskede hendelser som finner sted ...
  • Risikovurdering av aggressive psykiatriske pasienter. 

   Beichmann, Joakim Nikolai; Kleiman, Jesper (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Å utforske sykepleieres erfaringer med bruk av risikovurderingsverktøy i behandling av aggressive psykiatriske pasienter, med hensikt om å finne ut om risikovurdering i psykiatrien kan forbedres. Bakgrunn: Vold ...
  • Rusavhengige pasienter i somatisk sykehusavdeling 

   Johansen, Marte.; Bergrem, Hanna. (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Rusavhengige pasienter i somatisk sykehusavdeling. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske hvordan sykepleiere opplever møte med rusavhengige pasienter innlagt i somatisk sykehusavdeling. Holdninger og ...
  • Samhandling mellom sykepleiere og personer som har demens i sykehjem - En systematisk litteraturstudie. 

   Hattrem, Eirin Muren; Blomvik, Eva Karin (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Det er i dag antatt at omtrent 71 000 personer har demens, og det er stadig flere som får denne sykdommen der ca. 80 % bor på sykehjem. Demens fører til svikt i psykologiske prosesser, der personlighet og atferd ...
  • Samhandlingsreformen i Norge 

   Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid (Journal article, 2015)
   Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det ...
  • Sammen går vi døden i møte 

   Molnes, Sven Inge (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   In 2011 it was reported 29,907 people with a cancer diagnosis, and despite the fact that survival numbers increase, it is still a significant number of people who die of cancer every year. The process of dying and death ...
  • Se meg, vær med meg og forstå meg 

   Østhagen, Marie Brekke; Bakke, Åse Kristin Ask (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Studiens hensikt er å belyse hvordan sykepleier i sykehjem kan bidra til å redusere bruk av tvang mot pasienter med demens som har utfordrende atferd. Metode: Det er brukt systematisk litteraturstudie som metode ...
  • Se oss i kortene - en kvalitativ studie om kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

   Sjåstad, Ingebjørg (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: For å kunne lykkes med å forbedre norsk helsetjeneste i takt med den stadig raske utviklingen, behøver helsepersonell både oppdatert klinisk kunnskap og kunnskap om kvalitetsarbeid. Formålet med en slik kunnskap ...
  • Seksualitet etter gjennomgått behandling for livmorhalskreft 

   Jensen, Caroline Nekstad; Snarud, Ada Elise Halse (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: I 2020 fikk 328 norske kvinner diagnosen livmorhalskreft og så mange som fire tusen norske kvinner blir hvert år behandlet for forstadier til livmorhalskreft. Hensikt: Studiens hensikt er å finne ut hvordan ...
  • Seksualitet etter gynekologisk kreft 

   Skaudal, Maria Karnstuen; Walberg, Nanna Brataas (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Behandlingen for gynekologisk kreft kan være svært belastende for kvinnen, og vil påvirke flere aspekter av livet hennes, blant annet hennes seksualitet. I møte gynkreftrammede kvinner er det derfor viktig at ...
  • Seksualitet og livskvalitet etter livmorhalskreft 

   Mork, Therese Marie Espenakk; Hasund, Helene Ertesvåg (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Livmorhalskreft er den krefttypen som rammer flest kvinner under 35 år på verdensbasis. I 2015 ble 370 kvinner i Norge rammet av livmorhalskreft og 79 kvinner døde av sykdommen. Hensikt: Hensikten med studien ...
  • Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

   Roshani, Merica (Bachelor thesis, 2017)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan kvinner ...
  • Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

   Halliday, Jeanine; Rusten, Ragnhild Våge (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan ...