Now showing items 172-191 of 682

  • Games of uncertainty: the participation of older patients with multimorbidity in care planning meetings - a qualitative study 

   Oksavik, Jannike Dyb; Solbjør, Marit; Kirchhoff, Ralf; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background Active patients lie at the heart of integrated care. Although interventions to increase the participation of older patients in care planning are being implemented in several countries, there is a lack of ...
  • General practitioners’ description of functioning in sickness certificates 

   D'Angelo, Egidio Niclas; Hara, Karen Walseth; Halvorsen, Kristin; Kirchhoff, Ralf (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In Norway, general practitioners (GPs) are the gatekeepers who provide written assessment of patients' functional ability to provide documentation for the Norwegian Labor and Welfare Administration for decisions about ...
  • Geriatric assessment with management for older patients with cancer receiving radiotherapy. Protocol of a Norwegian cluster-randomised controlled pilot study 

   Røyset, Inga Marie; Saltvedt, Ingvild; Rostoft, Siri; Grønberg, Bjørn Henning; Kirkevold, Øyvind; Oldervoll, Line Merethe; Bye, Asta; Saltyte Benth, Jurate; Bergh, Sverre; Melby, Line; Halsteinli, Vidar; Døhl, Øystein; Røsstad, Tove Garåsen; Eriksen, Guro Falk; Sollid, May Ingvild Volungholen; Rolfson, Darryl; Jordhøy, Marit Slaaen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   About 50% of patients with cancer are expected to need radiotherapy (RT), and the majority of these are older. To improve outcomes for older patients with cancer, geriatric assessment (GA) with management (GAM) is highly ...
  • Gi meg lov til å være et barn 

   Morina Ariane Bøe; Ask Marlete Delfina Alves (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven vår er å undersøke hvordan barn mestrer sin hverdag med en kreftsyk forelder. Metode: Dette studiet er basert på selvvalgt pensumlitteratur og forskning. Forskningen ble funnet gjennom et ...
  • Guidance from practice teachers - A qualitative study of nursing studentes in practice studies 

   Walderhaug, Nancy; Molnes, Sven Inge; Vasset, Frøydis Perny (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   A qualitative study conducted at two universities in Norway that examines nursing students' experiences of guidance provided by the practice teacher in practice. Different factors in practice can impact the coping ability ...
  • Håp i møte med døden 

   Kvamme, Anna; Lorgen, Elin Johnsen (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan terminalt syke kreftpasienter opplever håp. Dette for å øke sykepleiers kunnskap rundt pasientens opplevelse av håp, på denne måten kan sykepleier bidra til å styrke pasientens ...
  • Håp og Alvorlig depresjon. 

   Asmelash, Abel; Redae, Kidane (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn: Alvorlig depresjon er et økende problem blant voksne både her i Norge og Verden. I Europa rammes mellom en til to av ti personer av en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet, og i Norge vil ...
  • Håp ved depresjon 

   Brunvoll, Hanne; Eriksen, Anne-Maryan (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Oppgavenes hensikt er å belyse hvordan sykepleieren kan styrke håp hos pasienter med depresjon. Metode: Systematisk litteratursøk hvor relevant forskning ble inkludert. Søket ble gjennomført i to forskjellige ...
  • Håpet om ei likeverdig allianse - kva er viktig for pasienten i den terapeutiske relasjonen til sjukepleiar? 

   Bell-Hagen, Vilde Humberset (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Psykiske lidingar er eit globalt helseproblem og årsaka til ein tredjedel av uføretrygd i Noreg. Ein sentral faktor for betring ved psykisk sjukdom er den terapeutiske relasjonen pasienten har til helsepersonell. ...
  • Håpets betydning for uhelbredelige kreftpasienter 

   Storvik, Pia Madlen; Venes, Renate Svedal (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å få økt kunnskap rundt håpets betydning hos uhelbredelige kreftpasienter, og hvordan sykepleier kan bidra til å styrke håpet. Metode: Dette er et systematisk litteraturstudie ...
  • Hb Aalesund (HBA2: c.400_406delAGCACCG), an Unstable α-Globin Variant Found in a Norwegian Patient Causing Moderate Hemolytic Anemia and Falsely High Hb A1c Using Ion Exchange High Performance Liquid Chromatography 

   Grimholt, Runa Marie; Fjeld, Bente; Selsås, Hilde; Schwettmann, Lutz; Klingenberg, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A new unstable hemoglobin (Hb) variant, named Hb Aalesund, was detected during Hb A1c measurement in a patient with a nearly compensated hemolytic anemia. Sequencing of the α-globin genes revealed a 7 bp deletion in exon ...
  • Helsepersonells erfaringer med atferdssymptomer hos demente pasienter i døgnbemannet enhet/ 

   Skaar, Anne-Lene; Grønningsæter, Amalie Lervik (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Å få kunnskap om og fordype oss i hvilke erfaringer helsepersonell har med atferdssymptomer hos demente pasienter som bor i en døgnbemannet enhet. Metode: Denne oppgaven tar utgangspunkt i et systematisk ...
  • Helsepersonells erfaringer med pasientforløp i kommuner i Vest-Norge 

   Skorpen, Torill; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Health services in Norway have been described as fragmented with weak coordination between different care levels with respect to patient pathways. The Coordination Reform’s aim was to improve patient pathways and strengthen ...
  • Helsepersonells perspektiv på bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet for voksne 

   Hjelkrem, Helge H. (Master thesis, 2017)
   Bruk av mekaniske tvangsmidler reiser etiske, juridiske og behandlingsmessige problemstillinger. Gevinsten av å redusere bruken er stor både for pasienten selv, pårørende og helsepersonell. Hensikten med studien er å belyse ...
  • Helserelatert undervisning av hjemmeboende hjertesviktpasienter 

   Høines, Synnøve Aagård; Elshaug, Synnøve Stina (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Hjertesvikt er en sykdom det er fullt mulig å leve et godt liv med. Mange bor hjemme og klarer seg selv, men til tross for standard pasientopplæring mangler mange tilstrekkelig sykdomskunnskap og innsikt i ...
  • Hjemmesykepleierens erfaring med palliativ omsorg for pasienter i sen palliativ fase 

   Fjellheim, Janne; Havnegjerde, Kristin Fløene (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Flere ønsker å dø hjemme med sine nærmeste rundt seg. I 2012 døde 15% av befolkningen i Norge i eget hjem. Gjennom samhandlingsreformen stilles det større krav til hjemmesykepleien, da antall liggedøgn på sykehuset ...
  • How nurses’ knowledge affects attitudes towards patients with HIV/AIDS 

   Flatsetø, Henriette (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å finne ut om sykepleiers kunnskap påvirker holdninger i møte med mennesker som har HIV/AIDS, og eventuelt hvilke typer kunnskap det er som påvirker holdningene. Å ha en forståelse for hvordan ...
  • How Volunteers Contribute to Persons with Dementia Coping in Everyday Life 

   Malmedal, Wenche Karin; Steinsheim, Gunn; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: The society needs volunteers to fulfill its duty to ensure that people with dementia have active and meaningful everyday lives. Volunteers seem to experience their work as positive and meaningful for their ...
  • Hva bidrar til negative holdninger hos sykepleiere ovenfor rusavhengige? 

   Platou, Maren; Johansen, Stian Lerstad (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke sykepleiere sine holdninger mot rusavhengige som anvender illegale rusmidler og vanedannende legemidler. Studien belyser hvordan sykepleiere skaper relasjoner til rusavhengige, og ...
  • Hva fremmer livskvalitet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser? 

   Janna Espenakk Struck; Heidi Hannibal (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Pasienter med alvorlige psykiske lidelser har generelt mye dårligere helse og lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Hensikt: Med denne litteraturstudien ønsker vi å få en bedre forståelse av hvordan ...