Now showing items 488-507 of 915

  • Kan Bergen Havn nå nullutslippsvisjonen innen 2030? 

   Grunér, Victoria Haugen (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven vil se på om Bergen Havn kan nå nullutslippsvisjonen innen 2030. Oppgaven har fokusert på hvordan dette er mulig ved å se på løsninger til skip som kommer til kai. Det finnes mange tolkninger på nullutslipp, ...
  • Kan elektrisitet og hydrogen være fremtidens drivstoff innen den maritime næringen? 

   Giæver, Erik; Nielsen, Elliot Werner Brodin; Eriksen, Ole Henrik (Bachelor thesis, 2020)
   Det vi ønsket å finne ut av i denne oppgaven var om elektrisitet og hydrogen kan være fremtidens drivstoff for den maritime næringen. For å finne svaret på dette spørsmålet, så tok vi for oss tre viktige aspekter ved ...
  • Kan maritm pulsbasert radar ersattes? 

   Karlsen Fagereng, Eirik; Lukkassen, Einar-Johan; Moritz Fure Lillebø, Adrian (Bachelor thesis, 2023)
   Gjennom denne bacheloroppgaven har det blitt undersøkt om det kan finnes bedre eller nyere teknologi som kan erstatte tradisjonell maritim pulsbasert radar. I teoridelen er det samlet informasjon om flere forskjellige ...
  • Kan navigasjonssikkerheten til sjøs forbedres ved overgang fra S-57 til S-100? 

   Irgens, Tor Adrian Hovden; Strøm, Magnus Westersjø; Svarte, Pål Veksetmo (Bachelor thesis, 2020)
   Flesteparten av dagens navigatører benytter ECDIS for å støtte seilasen, fremfor papirkart som ble brukt tidligere. I dag bruker ECDIS S-57 som hydrografisk standard. Denne standarden er gammel og fryst, noe som medfører ...
  • Kartlegge behovet for fullskala beredskapsøvelse. 

   Kleiveland, Chris Martin; Mong, Sveinung Wathne; Fammestad, Ida Louise Myking (Bachelor thesis, 2016)
   Dette hovedprosjektet er en kvalitativ studie med hensikt å kartlegge rederienes behov for fullskala beredskapøvelse ved hjelp av maritime simulatorer. Studien baserer seg på semistrukturert intervjumetode. Det ble intervjuet ...
  • Kartlegging av den operasjonelle mottakelsen av omleggingen til IALA-standard 

   Grotle, Osmund; Hagum, Ivar (Bachelor thesis, 2022)
   I 2019 startet kystverket omleggingen av landets 1900 fyrlykter til IALA standard. Der endringen skjer i samsvar med nødvendige og planlagte vedlikeholdsoppdrag. Dette er en standard for hvordan sektorene til en fyrlykt ...
  • Kartlegging av forurensning og rensegrad ved Aspøya renseanlegg 

   Stensås, Andreas; Drønnen, Fride; Völker, Simon F. (Bachelor thesis, 2023)
   Ålesund kommune engasjerte NTNU til å utføre en oppgave om kartlegging av forurensning og rensegrad ved Aspøya renseanlegg (RA2). Renseanlegget skal tilfredsstille kravene fra forurensningsforskriften om minst 20% reduksjon ...
  • Kartlegging av krav, lønnsomhet og tilfredshet i yrkesbygg med passivhusstandard 

   Abbedissen, Espen; Bergmann, Hallvard Yksnøy; Fossli, Håkon Lund; Fossum, Petter Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å se på fordeler og ulemper ved å bygge yrkesbygninger som passivhus, i stedet for etter TEK-17. Byggene vi har sett på er Hatlane omsorgssenter, Hatlane skole og Romsdal videregående ...
  • Kartlegging av trafikk i Ålesund havn 

   Aandahl, Hans-Ingar Johansen; Shkabko, Roman (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven presenterer en kartlegging av trafikkbildet i indre Ålesund. Vektleggingen av drøftingen i etterkant omhandler mulig innføring av autonome passasjerfartøy i lignende rute til allerede eksisterende hurtigbåt. ...
  • KILDEOPPSØKING AV FREMMEDVANN PÅ GYSSETAND 

   Asefi, Hamed; Shengeb Nesraldin, Bilal (Bachelor thesis, 2023)
   Fremmedvann i avløpssystem er en av de største problemer i norsk samfunn. dette er vann som er ikke skal være i avløpssystemet, men likevel finner veien inn i spillvannledninger gjennom utette skjøter, og kumlokk, sprekker ...
  • Kjønnskvotering i styrene i maritim sektor: Forventede utfordringer og potensielle fordeler 

   Røhnebæk, Inga Konradsen (Bachelor thesis, 2023)
   I lys av tiltaket fra regjeringen rundt kjønnskvotering som kommer fra 2024, vil denne studien ta for seg maritime aktører sine tanker rundt kjønnskvotering, og hva de tenker er utfordringene og fordelene med dette for ...
  • Knowledge and data in cooperative modeling: Case studies on ship trajectory prediction 

   Kanazawa, Motoyasu; Wang, Tongtong; Skulstad, Robert; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A ship automation will be a key to the future maritime. In particular, ship dynamic models play an integral role. However, it is challenging to develop an accurate model readily. Recent studies proposed a physics-data ...
  • Knowledge Creation in Engineering Education (University-Industry Collaboration) 

   Vijayan, Kavin Kathiresh; Mork, Ola Jon; Hansen, Irina-Emily (Chapter, 2018)
   This paper is an effort to develop an effective engineering education model in the university for a continuous Knowledge Creation (KC) and utilization. Universities are facing new issues due to the increase in distance & ...
  • Knowledge Management of University-Industry Collaboration in the Learning Economy 

   Hansen, Irina-Emily; Mork, Ola Jon; Welo, Torgeir (Chapter, 2017)
   Rapid transformation of technologies and markets challenge organizations to build structures and norms that promote learning and innovation. Up until now, however, knowledge management has not been a common subject for ...
  • Knowledge sharing in a European sales company 

   Rygvold, Marius Berg (Master thesis, 2021)
   DESMI er et globalt selskap som produserer og selger pumper og pumpeløsninger over hele verden gjennom sitt globale nettverk. Fra en SWOT-analyse i den interne DESMI-strategien ble det funnet at DESMI hadde mye kunnskap, ...
  • Knowledge transfer strategy for enhancement of ship maneuvering model 

   Wang, Tongtong; Skulstad, Robert; Kanazawa, Motoyasu; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The advancement of autonomous vehicles and concerns about ship navigation safety have resulted in a greater need for ship model quality. However, in situations where there is limited prior information or data available ...
  • Kommunikasjon og relasjoner i distribuerte prosjektteam Sett fra prosjekt- og teamleders perspektiv 

   Solberg, Mariann Jenssen (Master thesis, 2023)
   Med muligheten for å gjennomføre arbeidsoppgaver gjennom digitale plattformer åpner det seg opp for å jobbe med samme prosjekt fra ulike lokasjoner. Målet med oppgaven er å se hvilke erfaringer prosjekt- og teamledere, som ...
  • Kompetansebehov i den norske fiskenæringen 

   Jensen, Frederik Tramborg (Bachelor thesis, 2023)
   En maritim næring som det norske fiskeriet er, vil alltid ha et behov for sjøfolk som er kompetente innenfor deres yrkesfelt. Kompetansen sikrer trygg, effektiv og miljøvennlig drift av båtene, som er viktige faktorer for ...
  • Konkurransedyktig transport av fersk sjømat med skip fra Midt-Norge til Nederland. En studie hvor en ser på om skipstypene RORO eller Container kan bli konkurransedyktige alternativer til dagens løsning med lastebil og ferge. 

   Rygg, Victoria Bugge (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet for denne oppgaven er å undersøke om det kan være konkurransedyktig å frakte fersk laks fra Midt-Norge til Nederland ved bruk av RORO-skip eller containerskip. For å undersøke dette sammenlignes skipsløsningene med ...
  • Konsekvenser av oljeprisutviklingen 

   Aag, Henriette Sund (Bachelor thesis, 2015)
   I første del av oppgaven tar jeg for meg metoder som er brukt til å løse min problemstilling: "Hvordan har oljeprisutvikling påvirket utviklingen av Vestbase As?" Jeg har valgt å bruke kvalitativt intervjue for å kunne få ...