Recent Submissions

 • Operasjonsspesifikk simulatortrening for fiskerinæringen 

  Oksavik, Elias; Grytten, Espen; Baardsen, Ole Andreas (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven omhandler en operasjonsspesifikk simulator for fiskerinæringen. Den vil prøve å utrede behovet og nytteverdien av treningen man får i en simulator. Videre undersøker oppgaven hvilke aktører som har ...
 • Søk og redning i arktiske strøk 

  Opsal, Christian Remøy; Nordås, Kristoffer Hågensen; Bjørnvold, Severin Andre (Bachelor thesis, 2020)
  Vi har i denne oppgaven sett nærmere på hvordan Norges søk og redningskapasitet i arktiske strøk er bygget opp. Etter hendelsen med «Viking Sky» på Hustadvika ble det stilt spørsmål ved om redningsberedskapen til Norge ...
 • IMO 2020 - De ulike mulighetene 

  Berge, Viktoria Valde; Hagen, Gabriel Østrem; Viset, Tobias (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven har vi i hovedsak undersøkt tiltakene som følger av lovendringene om kutt av svovelholdig drivstoff på skip. Dette gjelder skip som tidligere har gått på tungolje og som nå må gjøre tiltak for å etterkomme ...
 • Pivotpunktets dynamiske forflytning under slep 

  Akselsen, Erlend Aleksander; Gjerland, Arne Gabriel; Knotten, Tord Hauge (Bachelor thesis, 2020)
  I denne bacheloren ville gruppen undersøke hvordan pivotpunktet forflytter seg ved ytre påkjenninger på et fartøy. Vi har også sett på hvordan dette påvirker manøvreringsegenskapene til fartøyet, samt metoder for å møte ...
 • Maritim cybersikkerhet 

  Arnesen, Robert; Andersson, Mathias Dimmen; Ytterland, Sondre (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikt: Målet med studiet var å kartlegge kunnskapsnivået til offiserer om bord, samt komme frem til en konklusjon som kan være med å gjøre det lettere å øke bevisstheten, og bedre holdningene mot cybersikkerhet om ...
 • Chasing the Perfect Rudder Angle – Evaluating the feasibility of a decision support system. A pilot study. 

  Dimmen, Kjetil; Næss, Bjørn; Nääs, Olle (Bachelor thesis, 2020)
  Formålet med denne Bacheloroppgaven var å gjøre en pilotstudie for å teste en hypotese basert på at et hjelpeprogram kan bistå i å øke sikkerhet under navigering. For å kunne gjøre dette måtte et hjelpeprogram bygges og ...
 • Hvordan har Hurtigruten AS valgt å utruste skipet M/S "Richard With" for å oppnå effektiv balanse i manøverkarakteristikk mellom kort- og langdistanse? 

  Furuli, Sindre Klauset; Silden, Sverre Arnold Henden; Remøy, Renate (Bachelor thesis, 2020)
  I denne bachelor-oppgaven setter vi søkelyset på hvilket fremdriftssystem som er om bord i hurtigruteskipet «Richard With». For å forstå «Richard With» sin utrustning for fremdrift og manøvrering, kan det være nyttig å ...
 • Kultur på skip 

  Håland, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
  Norge er sjømennenes land, med vår lange kystlinje har det å bruke havet gått i tradisjoner. I etterkrigstiden var en lenge borte fra hjemmland og familie, man måtte finne seg i den familien som var ombord, de som var om ...
 • Nasjonal Slepeberedskap 2020 

  Hansen, Nicolai Nygjerde; Kvalsund, Kristofer; Stakvik, Kristian (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven omhandler den ytre statlige slepeberedskapen før 2020, etter 2020, samt muligheten for en ny beredskap som skal ivareta beredskapen for fartøy i kystnær fart. Virkeområdet for beredskapen dekker hele kystlinjen, ...
 • Analyse av fangst og redskapsskade 

  Bredsand, Truls Rise; Eriksen, Runar Fjeldstad; Rotset, Marius Kroken (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven omhandler forskjellige bunntyper og hvorvidt de har en innvirkning på redskapsskade, type fangst og mengder av fangst i fiskeri. Det har blitt samlet inn data, analysert og konkludert om det er en ...
 • Kvalifikasjonsrammeverk for brønnbåtoperasjoner 

  Farkvam, Tone.; Olsen, Therese.; Trosdahl, Ronja.; Øvreås, Linn. (Bachelor thesis, 2020)
  Målet for denne oppgaven var å finne svar på følgende problemstilling: Gir dagens nautikkutdanning et godt nok grunnlag for å gjennomføre krevende operasjoner på brønnbåt? Det sees nærmere på om det er behov for et ...
 • Tverrfaglig samarbeid mellom nautikk og shipping management 

  Høyning, Alfred; Hovden, Sivert; Hansen, Thorbjørn Thomas (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven har vi undersøkt hvorvidt et større samarbeid mellom nautikk og shipping management under utdannelsen kan være med på å gjøre studentene bedre forberedt til arbeidslivet. Tittelen på oppgaven er «Tverrfaglig ...
 • Kan navigasjonssikkerheten til sjøs forbedres ved overgang fra S-57 til S-100? 

  Irgens, Tor Adrian Hovden; Strøm, Magnus Westersjø; Svarte, Pål Veksetmo (Bachelor thesis, 2020)
  Flesteparten av dagens navigatører benytter ECDIS for å støtte seilasen, fremfor papirkart som ble brukt tidligere. I dag bruker ECDIS S-57 som hydrografisk standard. Denne standarden er gammel og fryst, noe som medfører ...
 • Innkjøp i Moen Verft AS. 

  Brekk, Johann Ludvig (Bachelor thesis, 2020)
  Temaet for oppgaven er innkjøp. Undersøker har inngått avtale med bedriften Moen-Gruppen AS om å skrive oppgaven rettet til dem. Moen-Gruppen AS vurderer om de skal gå til ansettelse av en innkjøper, eller ikke. Problemstillingen ...
 • Hvordan kan framtidens brønnbåtutrustning bli? 

  Klingenberg, Jonathan; Jan, Hjellestad; Windsnes, Andreas (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgavens formål er å se nærmere på hvordan framtidig utvikling innenfor teknologi i havbruksbransjen kan påvirke brønnbåters utrustning. Det kan være mulig å møte nye arbeidsoppgaver og utfordringer for et oppdrettsmarked ...
 • Hydraulisk modellering av et vannledningsnett 

  Broen, Kristoffer Norderhaug; Osdal, Robert Aass (Bachelor thesis, 2020)
  Formålet med bacheloroppgaven er å finne svakheter i ledningsnettet til Eide Vassverk SA ved bruk av hydraulisk modellering og brannvannssimuleringer. Oppgaven er delt opp i tre hovedmål, der første del er å utarbeide ...
 • Design av elektroflokkuleringsreaktor 

  Tennås, Haakon André Fivelstad; Nystad, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
  Denne rapporten tar for seg prinsippene bak den elektrokjemiske prosessen, elektroflokkulering. Bakgrunnen for oppgaven var å studere renseeffekten og mulighetene for elektroflokkulering drevet av solkraft, som et rensetrinn ...
 • Overvannshåndtering fra veianlegg 

  Stranden, Glenn Ove; Mohammed, Nasser Berhanu (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikten med rapporten er å kartlegge overvannshåndterings metoder og forslå en rensemetode for overvannet fra E39 og Brusdalsvegen for å sikre vann kvaliteten til Brusdalsvatnet, drikke vannkilden til Ålesund kommune. ...
 • Evaluering av SCALGO Live og MIKE URBAN for kartlegging av overvann 

  Hatlen, Simen (Bachelor thesis, 2020)
  Menneskeskapte klimaendringer medfører hyppigere og mer intense nedbørshendelser. Intens korttidsnedbør forårsaker de største problemene med store skader på bygninger og infrastruktur fordi ledningsnettet ikke har kapasitet ...
 • Bruken av DSC i naudsituasjonar 

  Remøy, Marius (Master thesis, 2019)
  Oppgåva er ei masteroppgåve i studiet Leiing av krevjande maritime operasjonar, og omhandlar bruken av DSC i naudsituasjonar. Statistikken og havarirapportar slår fast at mange navigatørar ikkje følgjer prosedyrar når dei ...

View more