Recent Submissions

 • Maritime Behavioral Analysis Under Passive Task-Related Fatigue 

  Frost, Gustav; Kirkerød, Hanne; Sæter, Martin (Bachelor thesis, 2022)
  Utmattelse blir sett på som et utbredt helserelatert problem for sjøfarere, og er en medvirkende årsak til ulykker. Denne hovedoppgaven utforsker utmattelse i den maritime industrien, og oppgaverelatert utmattelse innenfor ...
 • Godsoverføring fra vei til sjø 

  Svartemyr, Inger Johanne; Sømhovd, Sunniva Meijer; Røberg, Astrid Ullenes (Bachelor thesis, 2022)
  Kystverkets, «Tilskuddsordning til nærskipsfarten», har som hensikt å gi støtte til oppstart av nye godsruter i nærskipsfarten, for å bidra til Norges målsetning om 30% godsoverføring fra vei til sjø og bane innen 2030. ...
 • Hvordan kan fremtidens kystvaktfartøy designes for optimal oppdragsløsning og fremtidsrettet miljøprofil? 

  Skinnes, Kristine; Uthaug, Chris (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med denne oppgaven er å se nærmere på hvordan Kystvakten kan utruste sine fremtidige fartøyer for optimal oppdragsløsning og en bærekraftig miljøprofil. Regelverk strammes stadig inn, nye utslippsmål settes og ...
 • Standardisering av skipsbro på pendelferger 

  Andreassen, Bendik; Robertsen, Joakim; Ulvang, Ulrik (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Bakgrunn: Maritim bransje har tradisjonelt sett hatt lite standardisering sammenlignet med flybransjen. Norled har et prosjekt som innebærer å standardisere broene på sine pendelferjer. Problemstilling: Har ...
 • Personellkontroll ombord på fartøy 

  Kvandal, Endre Haugse; Sandbye, Sten Odin; Dahlen, Vegard Tønder (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med MarConnect og omhandler deres nye konsept, MarPersonnel. MarPersonnel er et system som skal bidra til å øke personellsikkerheten ombord på fartøy. Målet med denne oppgaven ...
 • Demonterbare knutepunkt i hulldekkeskive 

  Falck, Fredrik With; Nilsen, Helle Bergitte; Gundesø, Odin Høyland (Bachelor thesis, 2022)
  Forutsetningen for prosjektering av bygg i dag er at de skal rives ved endt levetid, som gir lite rom for gjenbruk. I kombinasjon med dagens klimafokus er målet nå mer rettet mot bygg som ved endt levetid kan skape gode ...
 • Deep-Sea Mining: Et nødvendig ledd i EUs energiomstilling? 

  Edvardsen, Fabian Vaa; Jacobsen, Runar (Bachelor thesis, 2022)
  Dette hovedprosjektet tar for hvordan dypvannsgruvedrift fungerer; om det er et globalt og nasjonalt behov for dypvannsgruvedrift; hvilke globale mineralforekomster som påvirker miljøet i størst grad samt hva det har å si ...
 • Bruk av VR simulator til manøvreringstrening 

  Andersen, Hans Kristian; Olsen, Aksel Pareli; Sørengen, Elias Hagås (Bachelor thesis, 2022)
  Bakgrunn: Simulator blir mye brukt i nautikkstudiet, likevel er det få studier som tar for seg bruk av simulator til opplæring. Formål: Formålet med denne studien vil først og fremst være å undersøke om VR simulator ...
 • Hvilken informasjon er de ulike fiskefartøyene ute etter, og hvordan blir denne innhentet? 

  Bjørge, Guro Solem; Holmeset, Ruben Grytten; Pettersen, Anna (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven omhandler hvordan line-, trål- og ringnotfartøy anvender hydroakustikk og kartmaskiner for å optimalisere fangst. Hensikten med arbeidet er å avdekke forskjeller i utstyrsbruken på tvers av de tre ...
 • Digitalisering knyttet til sikker drift og cybersikkerhet på fartøy 

  Gjerde, Magnus; Sørum, Andreas; Mulelid Kvam, Andreas (Bachelor thesis, 2022)
  Bakgrunn: I kjølvannet av denne samtidens fokus på digitalisering og cybersikkerhet i samfunnet for øvrig, har proaktive maritime aktører gjennom de siste årene utvidet egne horisonter angående hvordan hensiktsmessig ...
 • Maritim avfallshåndtering 

  Karlsen, Jørgen; Juvik, Jesper; Aass, Lars Kämpe (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Denne bacheloroppgavens formål er å finne ut hvordan ulike fartøy håndterer og segregerer avfallet som produseres om bord, samt hvordan havner legger til rette for å ta imot avfallet fra fartøy. For best mulig ...
 • Nå- og morgendagens livbåtsystemer ombord på passasjerfartøy 

  Aasen, Eskil Sandvik; Risvik, Ole Mathias; Stokvik, Torbjørn Berntsen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven omhandler livbåter til passasjerfartøy, både de som blir brukt i dag, og mulige livbåtsystemer for fremtiden. Problemstillingen var tredelt hvor den første innebar å se på livbåter på passasjerfartøy, for å ...
 • Kartlegging av den operasjonelle mottakelsen av omleggingen til IALA-standard 

  Grotle, Osmund; Hagum, Ivar (Bachelor thesis, 2022)
  I 2019 startet kystverket omleggingen av landets 1900 fyrlykter til IALA standard. Der endringen skjer i samsvar med nødvendige og planlagte vedlikeholdsoppdrag. Dette er en standard for hvordan sektorene til en fyrlykt ...
 • Skjærkraftproblematikk rundt søyler i spennarmert flatdekke 

  Haugen, Sarah Fiskaa; Viken, Edel; Hansen, Jonas Sandvik (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven handler om skjærkraftproblematikk rundt søyler i spennarmerte flatdekker. Målet med oppgaven er å finne løsninger på problematikken i et spennarmert flatdekke over en parkeringskjeller ved prosjekt Nyhavna ...
 • Med vann under kjølen - utvikling av et praktisk introduksjonsemne for nautikkstudiet 

  Natvik, Anita; Angvik, Tor Marius (Bachelor thesis, 2022)
  Med utgangspunkt i funn gjennom periodisk evaluering av BSc nautikk ved NTNU, hvor det kom fram at både studenter og næringen ønsker økt bruk av praktisk undervisning, undersøker denne oppgaven muligheten for å innføre et ...
 • Tilstandsovervåkning av ferjekaier 

  Najdorf, Emil (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten er en statistisk analyse av tilstanden til et utvalg av ferjekaier i Møre og Romsdal Fylke. Det blir sett på hvordan skader har utviklet seg over tid, hvordan de er oppdaget, og undersøke mulige årsaker til ...
 • Physics-data Cooperative Modeling for Ship Motion Prediction 

  Wang, Tongtong (Doctoral theses at NTNU;2022:206, Doctoral thesis, 2022)
  Increasing development on autonomous vehicles and concern on ship navigation safety put forward a higher requirement for ship motion forecasting technology. The predictions of ship motion in the near future can give the ...
 • Løsning for prioritering av kollektiv og gang- og sykkelveg på Ålesundsvegen mellom Volsdalsberga og Røysegata og omprosjektering av toplanskrysset ved Volsdalsberga 

  Rönnqvist, Daniel Karl Erik; Flatnes, Monica Elise Sætre; Fossheim, Per Harald Gullaksen (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven er gitt av Statens vegvesen og er tatt fra prosjektet Bypakken Ålesund. Hensikten med prosjektet er å bidra til å et pålitelig og effektivt system for kollektivtransport og gang- og sykkeltransport for innbyggerne ...
 • Orbiterende slepeblokk 

  Meinich-Bache, Kristian; Refvik, Sigbjørn Blålid; Sakseid, Simon (Bachelor thesis, 2022)
  Aktuell oppgave tar for seg designevaluering og videreutvikling av en orbiterende slepeblokk designet av 3DP AS. I forkant av gjennomføring, ansees det som nødvendig å undersøke gjeldende regelverk omhandlende krav og ...
 • Bæresystem for alternativt dekke ved leiligheter over Bybadet 

  Hagen, Martin; Berge, Øyvind; Beldo, Kim-Markus Wagelid (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven baseres på å dimensjonere et nytt bæresystem for et eksisterende bygg i Ålesund. I samarbeid med CCL Norway kom vi til enighet om å ta utgangspunkt i den midtre blokken på Øvre Utstillingsplass. ...

View more