• Gangbru i Olden 

   Klokk, Tor-Erik Myklebust; Ramstad, Andreas Olav; Sjursen, Vegard Røsvik (Bachelor thesis, 2017)
   Denne rapporten omhandler en potensiell fremtidig gangbru i Olden, Stryn kommune. Cruisebåtturister som ankommer Olden, går langs riksveg 60 for å komme til sentrum. Brua er ønsket for å få turistene vekk fra vegbanen ...
  • Gangveiforbindelse i Brosundet mellom Aspøya og Nørvøya 

   Nevstad, Kristoffer.; Sæther, Erlend Lade (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten omhandler en potensiell fremtidig fotgjengerforbindelse over Brosundet i Ålesund sentrum. Formålet med oppgaven er å undersøke muligheten, og deretter utarbeide et forslag for en forbindelse mellom Aspøya og ...
  • Gated Convolutional Neural Network for Wind Turbine Blade Icing Detection 

   Tian, Weiwei; Cheng, Xu; Shi, Fan; Li, Guoyuan; Chen, Shengyong; Zhang, Houxiang (Chapter, 2022)
   Blade icing detection plays an important role in wind turbine protection and maintenance. Employing well trained deep learning model is a promising method for blade ice detection but needs effective neural networks for ...
  • Generic Marine Diesel Engine Modelling and Simulation Based on 20-sim 

   Yu, Hongyang (Master thesis, 2014)
   This Master thesis is about creating a generic marine diesel engine model and simulating in 20-sim. The methodology is applying marine diesel engine working principle into bond graph. The first step is to build a single ...
  • Genetic Algorithm-based Parameter Identification for Ship Manoeuvring Model under Wind Disturbance 

   Zhu, Mingda (Master thesis, 2021)
   With the rapid development in ship digitalization and automation, to accurately determine the ship mathematical model has become much more demanding. Dynamic ship mathematical model with high fidelity is the indispensable ...
  • Gir for trålvinsj 

   Løseth, Torstein; Haddal Molvær, Johan Olav (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgåva har det vorte konstruert eit separat gir for ei trålvinsj, der kostnadar, levetid og servicevennlegheit har stått i fokus. Med utgangspunkt i eksisterande løysing frå Evotec, har det vorte utvikla ...
  • Glassfasade - Sundebygget 

   Taklo, Eirik Myrstrand; Krogstad, Johannes Rø (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å utforske og komme med en hensiktsmessig løsning på glassfasader og glasstak til Sundebygget. Rapporten omhandler valg av glass, dimensjonering av glasstykkelser, overslagsberegninger av ...
  • Globale utfordringer endrer det maritime servicemarkedet 

   Viken, Emma Tomine (Bachelor thesis, 2020)
   Denne studien undersøker hvordan Kongsberg Maritime Deck Machinery & Motion Control Brattvåg kan holde på kunde- og ansattilfredshet inn i det grønne skiftet. Den undersøker også hvilken rolle Librestream Onsight Connect ...
  • Godsoverføring fra vei til sjø 

   Svartemyr, Inger Johanne; Sømhovd, Sunniva Meijer; Røberg, Astrid Ullenes (Bachelor thesis, 2022)
   Kystverkets, «Tilskuddsordning til nærskipsfarten», har som hensikt å gi støtte til oppstart av nye godsruter i nærskipsfarten, for å bidra til Norges målsetning om 30% godsoverføring fra vei til sjø og bane innen 2030. ...
  • Green Ammonia as a Marine Fuel in the Offshore Shipping Industry: Which Barriers and Strategies for Implementation can be Identified? 

   Torgersen, Vegard Bråtveit (Bachelor thesis, 2023)
   Denne avhandlingen markerer en betydelig milepæl i min akademiske reise ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Gjennom dette arbeidet har jeg integrert teoretiske prinsipper fra bacheloren i shipping management ...
  • GRUNNFASEPLAN OG HMS i 4D-BRISINGSTUBBEN BARNE- OG AVLASTNINGSBOLIG PROSJEKT. 

   Qundah, Nour.; Almohdi, Saeid. (Bachelor thesis, 2023)
   I dag sikter de aller fleste bedrifter, både i byggebransjen og i mange andre bransjer, mot en digitalisert hverdag. Det gjøres ved at digitaliserte verktøy og programvare, som for eksempel Synchro 4D blir tatt i bruk. I ...
  • Grønn kai 2023. Sluttrapport 

   Ekrem, Helene Ella Drevik; Degirmenci, Jan Fredrik; Hartveit, Ingrid Cecilia; Hellstrøm Olsen, Thomas; Johnsrud Vikan, Vetle; Lape Aasemyr, Anders; Opstad, Carina Sophie (Research report, 2023)
  • Grønn omstilling og Enovastøtte 

   Syversen, Sofie (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven ser på Enovastøttens innvirkning på grønn omstilling i bulksegmentet, med fokus på prosjekter som har fått støtte gjennom programmet «elektrifisering av sjøtransporten». Med store mål om utslippsreduksjon ...
  • Handlingsplaner for håndtering av brukerne i skolebygg prosjekter 

   Nesset, Linn-Therese; Linnerud, Sigrid Elida; Vorkinn, Henrik (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven var å lage handlingsplaner for å løse utfordringer knyttet til samhandling og håndtering av interessenter i et byggeprosjekt. Casen for bacheloroppgaven involverer bygging av en skole ...
  • Hardware Design for Simulation and Remote Control Centre 

   Wei, Zheng (Master thesis, 2020)
   NTNU Ålesund bygger nå et senter for å teste teknologi, metodikk og prosedyre for fjernkontroll av forskjellige funksjoner på skip ved NMK II. Denne oppgaven er et bidrag i «OSC - NTNU forskningslab» prosjekt, og det er ...
  • Havbruksinstallasjoner offshore 

   Skaaden, Eivind Breivik; Sønderland, Odd Fredrik Helland (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss de problemstillingene en havbruksinstallasjon møter ved å bli flyttet fra fjordene og ut til de mer eksponerte havområdene. Dette har medført at driftsmodellen som er brukt til de ...
  • Havkraft – Historisk tilbakeblikk, nåtid og fremtid 

   Pétursson, Bjarki Uglenes; Dalseth, Sondre; Fausa, Bastian Tangen (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler bølgekraft – historisk tilbakeblikk, nåtid og fremtid med utgangspunkt i Havkraft AS sitt produkt H-WEC. Oppgaven inneholder i tillegg flere ulike utfordringer Havkraft AS kan møte. ...
  • Havneinspektørens rolle i en norsk havn - oppgaver, kompetanse og kunnskapsoverføring 

   Fredrik Bakke Jøssund (Master thesis, 2020)
   Det ene formålet med denne oppgaven er å få kjennskap til jobben som havneinspektør i Ålesundregionens Havnevesen og havneinspektørenes vurdering av hva som er viktig for å gjøre en god jobb. Det andre formålet er å vurdere ...
  • Havner som en driver for grønn skipsfart 

   Bruvik, Petter (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven undersøker hvordan havner i Norge kan tilrettelegge for mer miljøvennlig nærsjøskipsfart. Dataen er samlet inn gjennom en distribusjon av et spørreskjema, og gjennom dybdeintervjuer med fire ulike havner. Havnene ...
  • Havvind som marked for Sunnmørsrederiene 

   Muren, Fredrik; Ervik, Simen Rønning (Bachelor thesis, 2015)
   Den lave oljeprisen kombinert med lave investeringer på norsk sokkel fører til at rederiene har en enorm kapasitet ledig, der mange nå ligger i opplag. Havvind kan være et alternativt marked som hjelper rederiene med å ...