Recent Submissions

 • Dysleksi og digitale hjelpemidler i skolen 

  Ofstad, Anja (Master thesis, 2022)
  I denne studien ønsket jeg å lære mer om dysleksi og tilrettelegging ved hjelp av digital lese- og skrivestøtte for elever i grunnskolen. Dette fordi jeg med bakgrunn som lærer har fått øynene opp for dysleksi, og vet med ...
 • Opplevde symptomer på ADHD, en begrensning for mestring? 

  Nordmo, Jorunn (Master thesis, 2022)
  Mestring har vist seg å være en viktig faktor når det kommer til både fysisk og psykisk helse hos oss mennesker. Flere styringsdokumenter trekker frem viktigheten av å mestre eget liv og evnen til å kunne håndtere ...
 • Oppfølging etter mobbing 

  Lindbak, Kristin Tangen (Master thesis, 2022)
  Temaet for denne studien er hvordan skolene følger opp elever som har vært utsatt for mobbing. Jeg har i denne studien ønsket å få frem lærere og rektorers oppfatning av begrepet mobbing og deres meninger om oppfølging i ...
 • De bærer på et enormt ansvar, og passer på sine omsorgspersoner når de heller burde leke og bare fått lov til å være barn 

  Vold, Marit Kristine (Master thesis, 2022)
  Temaet for denne masteroppgaven handler om barn som pårørende av foreldre med rusmiddelproblemer. Forskning viser at barn i slike livssituasjoner tidligere var betegnet som de «usyngelige», «skjulte» og «glemte» barna ...
 • Et godt psykososialt arbeidsmiljø på videregående skoler 

  Kadziolka, Adrianna Kinga (Master thesis, 2022)
  Lærerrollen fremhever ansattes velvære og mental helse, men er samtidig et veldig krevende yrke der utfordringene endrer seg konstant (Skaalvik & Skaalvik, 2012, s. 13). Ettersom lærerrollen er mangfoldig, gir denne oppgaven ...
 • Bak atferd er det følelser og bak følelser er det behov 

  Mia Olsen (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Hensikten med studien har vært å innhente kunnskap om personalet i skolens erfaringer med elever som viser utfordrende atferd. Der følgende problemstilling har blitt belyst: «Hvilken erfaring har personalet i ...
 • Læring gjennom studentaktive læring- og undervisningsformer ved høyere utdanning 

  Carvajal, Paulina (Master thesis, 2022)
  Bakteppet for denne masteroppgaven er studentaktive lærings- og undervisningsformer ved høyere utdanning. Formålet er å sette søkelyset på læringsassistenters opplevelser rundt det å skulle legge til rette for læring hos ...
 • Vold i skolen 

  Sørheim, Vetle. (Master thesis, 2022)
  Skolens oppgave med å håndtere vold og motvirke utviklingen av vold i skolen har de siste tiårene blitt stadig viktigere. Ved hjelp av mer kursing og mer forebyggende innsats kan dette bidra til å løse noe av problematikken. ...
 • «De vil jo så gjerne på skolen, men de får det ikke til» 

  Faraj, Zarya (Master thesis, 2022)
  Dette forskningsprosjektet har hatt som hensikt å undersøke hvordan lærere og spesialpedagoger forstår fenomenet skolevegring, samt hvordan de erfarer arbeidet med å forebygge at elever i grunnskolen utvikler skolevegring. ...
 • Mobbing Et marginalt unntaksfenomen eller en godt etablert styringskunst? 

  Dahl, Martha Torgeirdatter (Master thesis, 2022)
  Tematikken for denne oppgaven er mobbing undersøkt som et sosialt fenomen. Formålet er å utforske alternative måter å nærme seg og forstå hva mobbing er. Dette er en teoretisk oppgave hvor hovedproduktet er en teoretisk ...
 • Overgangen fra barnehage til skole for barn/elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon 

  Hagestuen, Ellen Hansen (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Denne studien har tatt sikte på å gi et innblikk i fire pedagogers erfaringer med pedagogiske samarbeidsområder i overgangen fra barnehage til skole for barn/elever som benytter alternativ og supplerende ...
 • Forebygging av radikalisering og høyreekstremisme i den norske skolen 

  Søbstad, Peder (Master thesis, 2022)
  De siste 10 årene har vi sett en økende terrortrussel fra høyreekstreme i vesten, noe som har resultert i to terrorangrep på norsk jord. Forebyggingen av radikalisering og høyreekstremisme har i denne sammenheng tidligere ...
 • Kunnskapsdeling i tverrfaglige team 

  Roberg, Iselin; Bunes, Julie (Master thesis, 2022)
  Dette masterprosjektet har rettet et fokus mot kunnskapsdeling i tverrfaglige team. Vi forsøker å se nærmere på hvilke forhold som kan være med på å hemme eller fremme kunnskapsdeling i å skje i tverrfaglige team. Hensikten ...
 • På kontoret bra, hjemme best? En kvalitativ studie om uformell læring i en tid preget av hjemmekontor. 

  Eidsmo, Andreas Kornelius (Master thesis, 2022)
  Koronapandemien har tydeliggjort betydningen av raske omstillinger fra det fysiske arbeidsstedet til hjemmekontoret. Dette innebærer at ansatte står ovenfor nye muligheter og utfordringer i deres arbeidshverdag. I denne ...
 • Kunnskapsdeling i tverrfaglige team 

  Bunes, Julie; Roberg, Iselin (Master thesis, 2022)
  Dette masterprosjektet har rettet et fokus mot kunnskapsdeling i tverrfaglige team. Vi forsøker å se nærmere på hvilke forhold som kan være med på å hemme eller fremme kunnskapsdeling i å skje i tverrfaglige team. Hensikten ...
 • Hjelpesøkende atferd blant universitetsstudenter 

  Høiseth, Emmy Andrea (Master thesis, 2022)
  I Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2021 rapporterte nesten halvparten av studentene som deltok om et høyt nivå av psykiske plager. Samtidig oppga kun rett over 20% å ha oppsøkt profesjonell hjelp på ...
 • The Blame Game: Tilting and Coaching in Esports 

  Spica, Rita Antonsen (Master thesis, 2022)
  E-sport som bransje og deres tilskuerscene vokser seg større for hver dag som går, og posisjonen som sport blir gradvis anerkjent over hele verden. Siden e-sport fortsatt er et nytt felt mangler strukturene til tradisjonell ...
 • Covid-19: The Future of Home Office 

  Solstad, Nora Amanda (Master thesis, 2022)
  Hensikten med denne masteroppgaven var å se på erfaringene og framtidsorienteringene ansatte i et stort ingeniørfirma har dannet seg, etter å ha jobbet hjemmefra under Covid-19 pandemien i Norge. De psykososiale faktorene ...
 • Children's Perspectives on the Friendship Campaign BlimE! 

  Normandbo, Karoline (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne masteroppgaven er å utforske hvordan barn og BlimE-kampanjen bidrar til pågående konstruksjoner av barndom, vennskap og ‘godt medborgerskap’. BlimE er en årlig vennskapskampanje i regi av NRK, som tar ...
 • Det «lokale» i skolen - Ressurs for meningsfull læring eller styringsstrategi for økt kunnskap og økonomisk vekst? En tekstanalyse av utdanningspolitiske styringsdokumenter i perioden 1980-2020 

  Siren Meløy (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan skolens oppgave og funksjon har endret seg fra 1980-tallet og frem til i dag, og om det «lokale» sin rolle i skolen har blitt preget av denne endringen. Det ...

View more