Now showing items 1-20 of 717

  • Utsatte barn og unge og koronapandemien - konsekvenser av nedstengingen i forbindelse med covid-19 

   Tønnesen, Ramona (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven er basert på en undersøkelse i forbindelse med masterstudie. Tema for denne studien er «Utsatte barn og unge og koronapandemien – konsekvenser av nedstengingen i forbindelse med covid-19». Studien handler ...
  • God helse: kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste 

   Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Book, 2021)
   Denne boka henvender seg til forskere, helseprofesjoner, ledere og beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som et bidrag til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester. Kommunale helse- og ...
  • «Et liv verdt å leve» – salutogenese som metode i barneverninstitusjoner 

   Bakke, Hege (Master thesis, 2021)
   Temaet for denne studien er hvordan sosialarbeidere arbeider for å skape opplevelse av livskvalitet for ungdom i omsorgsinstitusjoner, gjennom teorien om salutogenese av Aaron Atonovsky. Bakgrunn for valg av tema var at ...
  • Hvordan oppfatter miljøveiledere at deres kompetanse blir brukt i arbeid med elever på skolen med utgangspunkt i livsmestring og folkehelse? 

   Murvold, Eline (Master thesis, 2021)
   Formålet med denne masteroppgaven er å se på hvordan miljøveiledere ansatt på skole føler at deres kompetanse blir utnyttet, spesielt opp mot det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse, men også på generell plan. ...
  • «Vi må snakke med barn» 

   Vollen, Pia (Master thesis, 2020)
   Flere studier viser at alt for mange barn og unge lever med vold og overgrep i nære relasjoner, og enda finnes det nok store mørketall (Bufdir, 2018). Fagpersoner som jobber i barnehage, skole og fritidsklubb er alle i en ...
  • Barnevernsansattes muligheter og utfordringer i møter med minoritetsfamilier som har lav tillit til det norske barnevernet 

   Simreet Singh (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Denne masteroppgaven handler om hvordan barnevernsansatte erfarer og håndterer møter med minoritetsfamilier som har lav tillit til det norske barnevernet. Formålet med prosjektet er å belyse hvilke muligheter ...
  • Tidlig intervensjon av rusproblemer hos ungdom 

   Johnsen, Nikita (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan vår forståelse av ungdoms rusbruk og vår kunnskap om risikofaktorer bidra til tidligere intervensjon av ungdoms rusproblemer på barneverninstitusjon? Problemstillingen besvares ved ...
  • Bakenforliggende faktorer til selvskading blant unge og hvordan man kan arbeide miljøterapeutisk med denne problematikken 

   Moberget, Helene Norderhaug (Bachelor thesis, 2021)
   Selvskading er et økende problem, og det kan i ytterste konsekvens føre til selvmord. Bedre forståelse og økt kunnskap om selvskading blir derfor viktig. Dette kan i tillegg være med på å hjelpe barnevernsarbeidere og andre ...
  • Inkludering i skolen 

   Egeland, Solveig Klakegg (Bachelor thesis, 2021)
   Skolen utfordres av at elevmassen blir stadig mer mangeartet og at skolene i økende grad må møte behovene til elever som er faglig og kulturelt mangfoldige. Vi ser at det er utfordringer med å inkludere en bestemt gruppe ...
  • Traumebevisst omsorg i arbeid med enslige mindreårige flyktninger 

   Baran, Berivan (Bachelor thesis, 2021)
   Miljøterapeuter har i dag et sterkt fokus på å hjelpe enslige mindreårige flyktninger som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Mange unge flyktninger har hatt en vanskelig oppvekst som kan ha bestått av omsorgssvikt, ...
  • Barnet som aktør i egen sak 

   Tufte, Camilla (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloren handler om barnevernspedagogen sin rolle i møte med barn som lever under alkoholbelastet omsorg, knyttet til undersøkelsesfasen. Målet med oppgaven har vært å forstå hvilke faktorer som påvirker barnets ...
  • Hvorfor utvikler noen barn skadelig seksuell atferd, og hvilken betydning har forebyggende arbeid? 

   Stuen, Natalie (Bachelor thesis, 2021)
   Seksuelle overgrep mot barn defineres som et av verdens største helseproblemer, og i dag vet vi at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn utføres av barn (Hagen, Krüger & Kringstad, 2021). Formålet med denne bacheloroppgaven ...
  • Vold mot kvinner i nære relasjoner under koronapandemien 

   Nadia Houseb (Bachelor thesis, 2021)
   Koronapandemien har hatt store konsekvenser for individet og samfunnet. Som følger av dette har det vært en stor bekymring for at vold mot kvinner i nære relasjoner kan ha økt under perioden. Jeg skal med dette undersøke ...
  • Familieråd: Hvordan saksbehandlere i den kommunale barneverntjenesten bidra til at barn opplever å ha medvirkning og innflytelse i familieråd? 

   Ikin, Mattias Christopher (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven er familieråd. Familieråd er en strukturert metode for å avholde møter mellom familier og offentlige instanser, hvor målet er at familien og nettverket finne løsninger sammen. Bruken familieråd ...
  • Bacheloroppgave i sosialt arbeid vår 2021 

   Moradi, Yama (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om tvangsekteskap. Oppgaven retter oppmerksomheten mot de psykiske problemer som en får i følge av tvangsekteskap. Sentrale begreper som er diskutert i oppgaven er følgende; tvangsekteskap, vold i ...
  • Søskenplassering 

   Rist, Reidun (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne studien er å utforske hvilke faktorer barnevernansatte vektlegger i vurde- ringen om søsken skal plasseres sammen eller ikke i fosterhjem. Det er benyttet kvalitative dybdeintervju for å besvare ...
  • Barn har rett til kunnskap 

   Maiken Bergmann Engen (Master thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Bakgrunn og hensikt Denne masteroppgaven handler om den digitale læringsressursen «Jeg vet», og om hvordan denne kan være et bidrag til å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Noen barn og unge ...
  • Private aktører i kommunalt barnevern 

   Jakobsen, Karina (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler bruk av private aktører i kommunalt barnevern, sett i lys av nyliberalismen. Hensikten med oppgaven er å få et innblikk i bruken av private aktører i kommunalt barnevern og hvilken effekt det har ...
  • Forebygging av seksuelle overgrep 

   Bjørnsgård, Malin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven er det forebygging av seksuelle overgrep mot barn som har vært det overordnede temaet og problemstillingen ble utformet slik: «Hva kan barneskoler gjøre i forebygging av seksuelle overgrep mot ...
  • Utfordringer knyttet til barnevernets undersøkelse ved bekymring om psykisk vold 

   Nordby, Sigrid Emilie (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven omhandler barn som har erfart/erfarer psykisk vold, og hvilke utfordringer som kan oppstå i undersøkelsen i møte med barn og deres familie med denne problematikken. Jeg valgte derfor ...