Recent Submissions

 • Hvilke utfordringer er det i rekrutteringen av fosterhjem? 

  Wutzke, Annika (Bachelor thesis, 2022)
  Tema for denne oppgaven er fosterhjemsordningen i Norge i dag. Fokuset for oppgaven er den største gjeldende utfordringen innenfor fosterhjemsordningen som er mangelen på fosterhjem. Mangelen på fosterhjem har vært en ...
 • Relasjoners betydning i en recovery-prosess 

  Skinstad, Marlene (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom denne oppgaven prøver jeg å belyse relasjoners betydning i en recovery-prosess hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Her tar jeg utgangspunkt i den sosiale delen ved recovery begrepet, og hvordan relasjoner ...
 • KOGNITIV MILJØTERAPI SOM BEHANDLING FOR SOSIAL ANGSTLIDELSE 

  Aspli, Victoria. (Bachelor thesis, 2022)
  Bekymring og engstelse er noe de fleste kan kjenne på nå og da. Grensen mellom normal og psykisk syk kan oppfattes nokså glidende. Dersom angsten går betydelig utover livskvalitet og fungering i hverdagen kategoriseres det ...
 • NEGATIV SOSIAL KONTROLL BLANT UNGDOMMER MED IKKE-VESTLIG BAKGRUNN - KONSEKVENSER OG FOREBYGGENDE ARBEID 

  PETTERSEN, SABRINA, SCHÄFFER (Bachelor thesis, 2022)
  Negativ sosial kontroll kan skape vansker for unges sosiale liv, autonomi og selvstendighet. I denne oppgaven vil konsekvensene av negativ sosial kontroll ovenfor ungdom bli diskutert, samt hvilke løsninger som kan tas i ...
 • Relasjonens innhold og betydning for ungdom og miljøterapeut på barnevernsinstitusjon 

  Aspaas, Olivia Brekke (Bachelor thesis, 2022)
  Relasjonene mellom miljøterapeuter og ungdom på barnevernsinstitusjon er viktig for å sikre ungdommen best mulig hjelp under oppholdet. Følgende sitat kom frem i en rapport fra Barneombudet: «Jeg kunne ikke kommet til et ...
 • Aktive vilkår og sanksjonering i arbeidslinjas aktiveringspolitikk - perspektivet til brukere under 30 år 

  Mikkelsen, Emma Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
  Det er et sterkt fokus på aktiveringspolitikken ved arbeidslinja i Norge, fordi det er en sentral politikk som skal hjelpe stønadsmottakere ut i arbeid eller aktivitet. Denne oppgaven forsøker å finne svar på hvordan aktive ...
 • Vold i barndommen og senere relasjoner 

  Furuhaug, Oda Eriksen (Bachelor thesis, 2022)
  I denne litteraturstudien tar jeg for meg hvordan det å bli utsatt for fysisk vold, som et utviklingstraume, kan påvirke relasjoner i voksen alder. Dataen ble hentet fra databasene Oria, Sociological Abstract og Idunn, med ...
 • Tverrfaglig samarbeid i barneskolen. - Et felles ansvar for barns psykiske helse. 

  Larsen, Silje Kristine (Bachelor thesis, 2022)
  Forskning viser at flere og flere barn helt ned i barneskole-alder har utfordringer med sin psykiske helse. De fleste barn i Norge tilbringer store deler av dagen sin på skolen. Det gjør også barn med psykisk helseutfordringer. ...
 • Barnesamtalen som en del i barneverntjenestens undersøkelsesarbeid 

  Raet, Lena Didrikke (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven baseres på en kvalitativ tilnærming, og tar utgangspunkt i problemstillingen: «Hvilken plass har barnesamtalen i barneverntjenestens undersøkelsesarbeid?». Jobben som barnevernsarbeider innebærer i ...
 • Barns medvirkning i undersøkelsesfasen 

  Nordberg, Oda Johanne (Bachelor thesis, 2022)
  Barns medvirkning har de senere årene fått stadig større fokus, både i lovverket og i praksis. Barns medvirkning i undersøkelsesfasen er tema for denne oppgaven, hvor jeg vil belyse problemstillingen: Hva hemmer og fremmer ...
 • Hvordan påvirker sosiale medier psykisk helse hos barn og ungdom? 

  Kruk, Lukasz (Bachelor thesis, 2022)
  Dette bachelorprosjekt undersøker problemstillingen: Hvordan påvirker sosiale medier psykisk helse hos barn og ungdom? Dette tema er relevant for sosialt arbeid fordi det gir innsikt i ungdommens forhold til sosiale medier ...
 • Målet om tilbakeføring etter omsorgsovertakelse, er det alltid riktig? 

  Hannevik, Therese Trygg (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven har det blitt sett på om målet om tilbakeføring alltid er riktig etter at barnever-net har overtatt omsorgen til et barn. Etter den nye barnevernsreformen (Prop. 133 L (2020-2021)) har det kommet som mål ...
 • Vår skyld? - Foreldre som pårørende til rusavhengig ungdom 

  Müller, Mathilde Sundt (Bachelor thesis, 2022)
  Rusavhengighet påvirker mange livsområder for den rusavhengige, men også for de som er glade i personen. Pårørende til mennesker med rusproblemer opplever store belastninger som påvirker psykisk og fysisk helse, økonomi ...
 • Viktigheten av nettverksarbeid - Nettverk som nøkkel i barnevernsarbeid 

  Nyembwe, Tshanda Debora (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven forsøker å vise viktigheten av nettverk i vår sosiale verden, og hvordan barnevernet kan gjennom sosiale nettverk yte best mulig hjelp til ungdommer i konfliktfylte relasjoner. Ved å bruke allerede eksisterende ...
 • Digitalisering: På godt og vondt 

  Phan, Kevin Nguyen (Bachelor thesis, 2022)
  Digital teknologi har under Covid-19 pandemien ført til store teknologiske endringer i samfunnet. Hensikten med utredningen har derfor vært å undersøke hvorvidt digitaliseringen har hatt en innvirkning i velferdsorganisasjonene. ...
 • Hvilken betydning har tidlig innsats for barn som er utsatt for omsorgssvikt? 

  Skoglund, Ida Henriette (Bachelor thesis, 2022)
  I dagens samfunn er det enighet rundt at alle barn skal beskyttes for å bli utsatt for omsorgssvikt av forskjellige slag. Dessverre er det slik at mange omsorgsgivere ikke klarer å gi barna sine den tryggheten de behøver ...
 • Narrativ samtalepraksis på videregående skole 

  Wold, Marielle Høvik (Bachelor thesis, 2022)
  I sosialt arbeid er det mange metoder en kan benytte seg av i arbeid med å hjelpe elever. I studiet Sosialt Arbeid har vi blitt presentert for et utvalg av ulike metoder. Denne oppgaven handler om narrativ samtalepraksis, ...
 • Samfunnsarbeid- et hensiktsmessig comeback i sosialt arbeid? 

  Idunn Thorsø (Bachelor thesis, 2022)
  Fattigdom og utenforskap som skaper sosial splittelse og sosial ulikhet er utfordringer som vokser i befolkningen. Den norske velferdsstaten er i dag i en presset situasjon, og dermed er det uttrykt et ønske fra sentrale ...
 • Salg og bytte av sex 

  Gaardholm, Mari Kittelsen (Master thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2122-05-09
 • Hvordan jobbes det med forebygging av negativ sosial kontroll blant innvandrere i Norge? 

  Naderi, Aref (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i arbeidet mot negativ sosial kontroll i Norge. Hvem var pionerene og ressursene på dette feltet og hvordan utviklet det seg og hvordan reagerer regjeringen og sivilsamfunnet på det ...

View more