Nye registreringer

 • Målet om tilbakeføring etter omsorgsovertakelse, er det alltid riktig? 

  Hannevik, Therese Trygg (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven har det blitt sett på om målet om tilbakeføring alltid er riktig etter at barnever-net har overtatt omsorgen til et barn. Etter den nye barnevernsreformen (Prop. 133 L (2020-2021)) har det kommet som mål ...
 • Vår skyld? - Foreldre som pårørende til rusavhengig ungdom 

  Müller, Mathilde Sundt (Bachelor thesis, 2022)
  Rusavhengighet påvirker mange livsområder for den rusavhengige, men også for de som er glade i personen. Pårørende til mennesker med rusproblemer opplever store belastninger som påvirker psykisk og fysisk helse, økonomi ...
 • Viktigheten av nettverksarbeid - Nettverk som nøkkel i barnevernsarbeid 

  Nyembwe, Tshanda Debora (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven forsøker å vise viktigheten av nettverk i vår sosiale verden, og hvordan barnevernet kan gjennom sosiale nettverk yte best mulig hjelp til ungdommer i konfliktfylte relasjoner. Ved å bruke allerede eksisterende ...
 • Digitalisering: På godt og vondt 

  Phan, Kevin Nguyen (Bachelor thesis, 2022)
  Digital teknologi har under Covid-19 pandemien ført til store teknologiske endringer i samfunnet. Hensikten med utredningen har derfor vært å undersøke hvorvidt digitaliseringen har hatt en innvirkning i velferdsorganisasjonene. ...
 • Hvilken betydning har tidlig innsats for barn som er utsatt for omsorgssvikt? 

  Skoglund, Ida Henriette (Bachelor thesis, 2022)
  I dagens samfunn er det enighet rundt at alle barn skal beskyttes for å bli utsatt for omsorgssvikt av forskjellige slag. Dessverre er det slik at mange omsorgsgivere ikke klarer å gi barna sine den tryggheten de behøver ...
 • Narrativ samtalepraksis på videregående skole 

  Wold, Marielle Høvik (Bachelor thesis, 2022)
  I sosialt arbeid er det mange metoder en kan benytte seg av i arbeid med å hjelpe elever. I studiet Sosialt Arbeid har vi blitt presentert for et utvalg av ulike metoder. Denne oppgaven handler om narrativ samtalepraksis, ...
 • Samfunnsarbeid- et hensiktsmessig comeback i sosialt arbeid? 

  Idunn Thorsø (Bachelor thesis, 2022)
  Fattigdom og utenforskap som skaper sosial splittelse og sosial ulikhet er utfordringer som vokser i befolkningen. Den norske velferdsstaten er i dag i en presset situasjon, og dermed er det uttrykt et ønske fra sentrale ...
 • Salg og bytte av sex 

  Gaardholm, Mari Kittelsen (Master thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2122-05-09
 • Hvordan jobbes det med forebygging av negativ sosial kontroll blant innvandrere i Norge? 

  Naderi, Aref (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i arbeidet mot negativ sosial kontroll i Norge. Hvem var pionerene og ressursene på dette feltet og hvordan utviklet det seg og hvordan reagerer regjeringen og sivilsamfunnet på det ...
 • Personlig kompetanse i det norske barnevernet 

  Veiby, Steffen André (Bachelor thesis, 2022)
  Det er i dag et gradvis økende fokus på kompetanseheving i det norske barnevernet. Denne oppgaven ser nærmere på kompetansebegrepet i sammenheng med barnevernet. Kompetansebegrepet i sin helhet er et omfattende begrep. ...
 • Ungdom og opplevde psykiske plager - Medikaliseringens konsekvenser for identitetsutvikling og selvforståelse 

  Vilde Serena Skaara (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven forsøker jeg å drøfte en problematikk rettet mot medikalisering og psykisk helse. I løpet av denne oppgaven utforsker jeg hvilke konsekvenser medikalisering av psykiske plager kan ha for ungdoms ...
 • Traumebevissthet i barneverninstitusjon 

  Dahl, Anne Christine Dragøy (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven tydeliggjør hvilke aspekter i den daglige omsorgsutøvelsen som blir påvirket av personalets bevissthet omkring utviklingstraumer grunnet omsorgssvikt. Barns tidlige erfaringer med omsorgspersonen danner grunnlaget ...
 • "Er sårbarheten min en dårlig ting da?" 

  Skulstad, Martine Louise (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven besvarer problemstillingen «Hva gjør en person egnet og rustet for å bli sosialarbeider?», gjennom et systematisk litteratursøk. Oppgaven går i dybden på egenskaper, kompetanser og kvalifikasjoner i mennesket ...
 • Tidligere barnevernsbarn - en kvalitativ studie av voksnes erfaringer og opplevelser som har bidratt til mestring av livet 

  Solheim, Chanett (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på et semistrukturert intervju med sju tidligere barnevernsbarn. Følgende problemstilling belyses: «Hvilke erfaringer og opplevelser har bidratt til mestring ...
 • Eldre innvandrere i møte med NAV: hvordan kan språkbarrierene brytes ned? 

  Nilsen, Lise Haug (Bachelor thesis, 2022)
  Eldre innvandrere er en stadig mer aktuell gruppe å fokusere på, i lys av eldrebølgen og andelen innvandrere i Norge. I denne oppgaven diskuterer jeg hvordan NAV kan legge opp til et trygt, tilgjengelig og myndiggjørende ...
 • Ensomhet og utenforskap 

  Bakke, Delia Helen Nordheim (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven tar jeg for meg temaene ensomhet og utenforskap hos ungdom og unge voksne, i alder 15-25. Teorien jeg har valgt til denne oppgaven er Hilary Cottam’s bok om relasjonell velferd. Jeg ser på hvordan relasjonell ...
 • Om inkludering av flyktningbarn i den norske skolen - utfordringer og muligheter 

  Børge Elias Bruteig (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven skal forsøke å gi et innsyn i hvordan en skoledag oppleves for en barn som har kommet til Norge som flyktning, fordi det er krig i hjemlandet. Mennesker på flukt er et globalt problem, som legger press på ...
 • Hvordan møte barn utsatt for overgrep i barneverninstitusjon 

  Folstad, Malin (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet for denne oppgaven er seksuelle overgrep i barndommen. Problemstillingen omhandler "Hvordan møte barn utsatt for seksuelle overgrep i barnevernsinstitusjon". Oppgaven har fokus på hvordan man som ansatt på ...
 • Svett deg ut av avhengighet! - Betydningen av fysisk aktivitet for rusmiddelavhengige i en recoveryprosess 

  Leandersdóttir, Erja (Bachelor thesis, 2022)
  Rusmiddelavhengighet er et komplekst og omfattende problem som rommer flere ulike dimensjoner. De som lider av alvorlig, langvarig rusmiddelavhengighet står ofte overfor store psykiske, fysiske og sosiale belastninger. ...
 • Mennesker med ROP-lidelser sin vei til recovery 

  Hammer, Therese Risem (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven forsøker å gi et bilde på hva som kan fremme recovery hos mennesker med ROP-lidelser. Jeg ser på ulike faktorer som aktivitet og arbeid, bolig, økonomi, sosiale nettverk og arenaer, betydningen av håp og ...

Vis flere