Nye registreringer

 • Utenforskap og farlige fellesskap på nett 

  Skøien, Sunniva (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstillingen min for denne oppgaven er: Hvordan kan teorien om stigma bidra til å forstå hvorfor unge menn i utenforskap deltar i ekstreme subkulturer på nett? Metoden jeg har benyttet for å utforske dette, er ...
 • Digitaliseringens påvirkning på kommunikasjonen mellom veiledere og brukere i Nav 

  Grøtteland, Astrid Bøe (Bachelor thesis, 2022)
  Nav har i likhet med andre offentlige tjenesteytende organisasjoner gjennomgått en omfattende digital utvikling i løpet av de siste årene. Et av områdene der digitaliseringen stiller nye krav til både veiledere og brukere ...
 • Å kommunisere og samtale med barn som har opplevd omsorgssvikt 

  Kolstø, Frida (Bachelor thesis, 2022)
  Grunnlaget for denne bacheloroppgavens funn er gjort gjennom en litteraturstudie, og ved hjelp av søk i nettbaser og bruk av studiets tidligere pensumbøker har jeg funnet tilstrekkelig litteratur til å kunne skrive denne ...
 • Det sosialt konstruerte problembarnet 

  Opdal, Ingrid. (Bachelor thesis, 2022)
  Barnevernsinstitusjoner med plasseringer på adferd bestemmes ut ifra barnevernsloven § 3-24 og § 3-26 reguleres av rettighetsforskriften. Et formål med disse barnevernsinstitusjonen er å sikre barnets beste og rett til ...
 • Betydningen av gode barnesamtaler i barnevernsarbeid 

  Fjeldsæter, Anna Marie Sneen (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet jeg ønsker å belyse i denne bacheloroppgaven er barnets stemme i barnevernsarbeid, med følgende problemstilling: Får barnesamtalen frem barnets stemme i barnevernsarbeidet? Oppgaven er besvart ved hjelp av ...
 • Hvordan kan deltagelse i arbeidslivet bidra til å øke livskvaliteten for mennesker med psykiske lidelser? 

  Sørum Sofie (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven belyser jeg hvordan deltagelse i arbeidslivet kan bidra til å øke livskvaliteten for mennesker med psykiske lidelser. Forskning viser at det å ha en psykisk lidelse ikke er uvanlig, og noe som berører mange ...
 • Forebyggende tiltak i møte med skolevegring og frafall i videregående skole 

  Schjølberg, Ane Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet jeg har valgt for min bacheloroppgave er frafall og skolevegring med problemstillingen “Hva kan skolen, barnevernet og foresatte gjøre for å forebygge skolevegring og frafall i videregående skole?”. Metoden som er ...
 • Er samvær til barnets beste for barn i fosterhjem? 

  Herøy, Ida Ravn (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven handler om samvær. Oppgaven drøfter hvorvidt samvær er til barnets beste for barn som er plassert i fosterhjem. Metoden som er brukt er litteraturstudie. Ved bruk av søkemotorer som «Idunn», «google» og ...
 • Utfordringer mellom barnevern og minoritetsfamilier med utgangspunkt i begrepet «barnets beste» 

  Hamosh Ahmed Saleh (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven vil du finne både utfordringer og myter barnevern og minoritetsfamilier må forholde seg til i møte med hverandre. Det vil også finnes gode artikler og interessant lesing med fordypning i hva som er til ...
 • En trussel mot fremtidens arbeidskraft 

  Sandra Sollie Johnsen (Bachelor thesis, 2022)
  Barnefattigdommen er et sentralt tema i norsk politikk og offentlighet. Selv om Norge fortsatt er et av landene i verden med høyest levestandard og lavest ulikhet i inntekt, finnes det familier som faller utenfor samfunnet ...
 • Hva er forsvarlig bruk av tvang i møte med en pasient som lider av anoreksi? 

  Skundberg, Anita (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvordan sosialarbeidere kan sørge for forsvarlig bruk av tvang i møtet med anorektiske pasienter, sett i lys av yrkesetiske prinsipper. Jeg har tatt utgangspunkt i følgende ...
 • Traumebevisst omsorg i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere 

  Skjolden, Oda Beheim (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven har som mål å belyse arbeidet som blir gjort for å ivareta de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge, og jeg har valgt å ta for meg miljøterapeutens arbeid med traumebevisst omsorg. Dette fordi det er ...
 • Barnevernets rolle i møte med seksuelle overgrep på internett 

  Ingebretsen, Rikke Høstmark (Bachelor thesis, 2022)
  I min bacheloroppgave har jeg ønsket å belyse temaet seksuelle overgrep på internett og hva barnevernet kan gjøre i møte med denne utfordringen. Problemstillingen min er derfor utformet på følgende måte: «Barnevernets rolle ...
 • Tiltak i Nav rettet mot barn og unge - Å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status 

  Hafeld, Ida Alice (Bachelor thesis, 2022)
  Barn og unge som vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status, har større sannsynlighet for å oppleve helseproblemer og utfordringer knyttet til skolen og skoleprestasjoner. I tillegg til dette, har sosioøkonomisk ...
 • Friluftsliv og psykisk helse - Hvordan kan naturen bidra til å redusere stress og øke mestring? 

  Forberg, Tov August Kvammen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven har sett på hvordan friluftsliv kan brukes til å skape mestring og redusere stress for mennesker som opplever utfordringer med psykisk helse. Jeg tar i bruk eksisterende forskningsartikler og fagbøker til å ...
 • Arbeidslinja-politikkens virkemidler: Betydning av arbeidslinja for personer med nedsatt funksjonsevne. 

  Narci, Mirkan. (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan har arbeidslinje-politikken fungert som et virkemiddel for personer med funksjonsnedsettelse som står utenfor arbeidslivet? Dette er en litteraturstudie hvor hensikten er å ...
 • Vold og traumer i nære relasjoner 

  Lie Tjervåg, Mikkel (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet jeg har valgt å belyse i min bacheloroppgave er vold og traumer i tidlig alder hos barn, og hvordan dette kan påvirke barnets utvikling. Problemstillingen jeg utformet for å avgrense temaet er: Hvordan kan vold og ...
 • Innestengt hjemme, men utestengt ellers 

  Waade, Anna Maria (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven undersøker og reflekterer rundt oppvekstsvilkårene til ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status. Dette blir sett i sammenheng med familiens boforhold og nærmiljø og betydningen for ...
 • Risk and protective factors of Compassion fatigue, Secondary trauma stress and Burnout, in relationally demanding jobs. 

  Ali, Aziza Siraj (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven var målet mitt å diskutere Compassion fatigue, sekundært traumatisk stress og utbrenthet som helserisiko i relasjonelt krevende yrker. På bakgrunn av sykefraværsstatistikken some viser overrepresentasjon ...
 • Ungdom, sosiale medier og selvbilde 

  Dalen, Mari (Bachelor thesis, 2022)
  De siste årene har sosiale medier blitt en stor del av ungdommens hverdag. I løpet av dagen brukes opptil flere timer på nett. De sosiale mediene kan i stor grad sies å danne nye arenaer for å tilfredsstille grunnleggende ...

Vis flere