Recent Submissions

 • Samarbeid mellom biologiske foreldre og fosterforeldre til barnets beste 

  Livik, Otelie (Bachelor thesis, 2022)
  Den norske barnevernspraksisen er under endring som følge av pågående lovendringer, ny barnevernreform og EMD-dommene i Strasbourg. Endringene fører blant annet til økende krav til samvær og fokus på tilbakeføring i ...
 • Miljøterapeutisk arbeid på barnevernsinstitusjon for å fremme utvikling, mestring og endring. 

  Johansen, Maren Emilie (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor oppgaven er skrevet som en litteraturstudie med miljøterapi som tema. Jeg ønsker å belyse temaet gjennom problemstillingen: Hvordan kan miljøterapeutiske metoder føre til utvikling, mestring og endring hos ...
 • Dagens foreldrekompetanse sett opp mot behovet for hjelpetiltak fra 

  Tangen, Thina Berg (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven har jeg valgt problemstillingen «Er dagens foreldrekompetanse med på å bidra til familiers behov for hjelpetiltak fra barnevernstjenesten». Bakgrunnen for mitt valg er at tall fra statistisk sentralbyrå ...
 • Samvær... alltid til barnets beste? 

  Kulstadvik, Lone (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Temaet for denne bacheloroppgaven er samvær mellom foreldre og barn som bor under offentlig omsorg. Bacheloroppgaven bygger på problemstillingen: «er det til barnets beste å ha samvær med omsorgsperson etter ...
 • Barnevernets arbeid med slektsfosterhjem 

  Hansson, Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet som ønskes å belyse i denne bacheloroppgaven er barnevernets bruk av slekts-fosterhjem, med følgende problemstilling: Er plassering i slektsfosterhjem barnets beste eller oppfyller det hovedsakelig barnevernets verdi ...
 • Miljøterapeuter i frafallsforebyggende arbeid i videregående skole - en verdifull ressurs? 

  Usher, Anine Olsen (Bachelor thesis, 2022)
  Andelen elever som fullfører videregående opplæring har ligget stabilt på ca. 70 prosent de siste årene. Likevel ser man en økende tendens til at frafall medfører konsekvenser både for elever og samfunnet for øvrig. Verdien ...
 • Alkoholismens påvirkning på omsorgsutøvelsen 

  Bjørnstøl, Kjersti Laluna (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet som belyses i denne bacheloroppgaven er alkoholisme, med problemstillingen «Hvordan kan alkoholisme påvirke forelderens omsorgsutøvelse?». Hvordan får alkoholen konsekvenser for forelderen, hvilke utfordringer kan ...
 • Forebygging av fødselsdepresjon hos kvinner i Norge - fra et systemnivå 

  Kilaas, Maiken Alexandra Wang (Bachelor thesis, 2022)
  Valg av tema for denne oppgaven falt på psykisk helse, dette fordi jeg ønsker å se nærmere på hvordan forebygge fødselsdepresjon blant kvinner i Norge. Jeg har villet se hva som kan gjøres fra et systemnivå for å på best ...
 • Miljøterapeutens rolle i møte med ungdom som selvskader 

  Vollheim, Ragna (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven bygger på følgende problemstilling: «Hvordan kan vi forstå selvskading, og på hvilke måter kan miljøterapeuter forsøke å hjelpe ungdom med selvskadingsatferd, når de bor på barnevernsinstitusjon?». Jeg ...
 • Barnefattigdom og utenforskap: Alle barna skal være med 

  Al-Rekabi, Zahra (Bachelor thesis, 2022)
  I dag lever store antall barnefamilier under fattigdomsgrensa i Norge. En stor andel av disse barna har innvandrerbakgrunn, og møter derfor flere utfordringer enn etnisk norske barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. ...
 • EMD-dommenes påvirkning på barnevernets arbeid med samvær og gjenforening 

  Storsæter, Helene (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet jeg ønsker å rette søkelyset på i denne bacheloroppgaven er barnevernets fosterhjemsarbeid. I 2020 ble Norge dømt i tre saker i Den europeiske menneskerettsdomstolen for brudd på Den europeiske menneskerettighetsk ...
 • Å kommunisere og samtale med barn som har opplevd omsorgssvikt 

  Kolstø, Frida (Bachelor thesis, 2022)
  Grunnlaget for denne bacheloroppgavens funn er gjort gjennom en litteraturstudie, og ved hjelp av søk i nettbaser og bruk av studiets tidligere pensumbøker har jeg funnet tilstrekkelig litteratur til å kunne skrive denne ...
 • Utfordringer mellom barnevern og minoritetsfamilier med utgangspunkt i begrepet «barnets beste» 

  Hamosh Ahmed Saleh (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven vil du finne både utfordringer og myter barnevern og minoritetsfamilier må forholde seg til i møte med hverandre. Det vil også finnes gode artikler og interessant lesing med fordypning i hva som er til ...
 • Traumebevisst omsorg i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere 

  Skjolden, Oda Beheim (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven har som mål å belyse arbeidet som blir gjort for å ivareta de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge, og jeg har valgt å ta for meg miljøterapeutens arbeid med traumebevisst omsorg. Dette fordi det er ...
 • Barnevernets rolle i møte med seksuelle overgrep på internett 

  Ingebretsen, Rikke Høstmark (Bachelor thesis, 2022)
  I min bacheloroppgave har jeg ønsket å belyse temaet seksuelle overgrep på internett og hva barnevernet kan gjøre i møte med denne utfordringen. Problemstillingen min er derfor utformet på følgende måte: «Barnevernets rolle ...
 • Arbeidslinja-politikkens virkemidler: Betydning av arbeidslinja for personer med nedsatt funksjonsevne. 

  Narci, Mirkan. (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan har arbeidslinje-politikken fungert som et virkemiddel for personer med funksjonsnedsettelse som står utenfor arbeidslivet? Dette er en litteraturstudie hvor hensikten er å ...
 • Vold og traumer i nære relasjoner 

  Lie Tjervåg, Mikkel (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet jeg har valgt å belyse i min bacheloroppgave er vold og traumer i tidlig alder hos barn, og hvordan dette kan påvirke barnets utvikling. Problemstillingen jeg utformet for å avgrense temaet er: Hvordan kan vold og ...
 • Innestengt hjemme, men utestengt ellers 

  Waade, Anna Maria (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven undersøker og reflekterer rundt oppvekstsvilkårene til ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status. Dette blir sett i sammenheng med familiens boforhold og nærmiljø og betydningen for ...
 • Risk and protective factors of Compassion fatigue, Secondary trauma stress and Burnout, in relationally demanding jobs. 

  Ali, Aziza Siraj (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven var målet mitt å diskutere Compassion fatigue, sekundært traumatisk stress og utbrenthet som helserisiko i relasjonelt krevende yrker. På bakgrunn av sykefraværsstatistikken some viser overrepresentasjon ...
 • Ungdom, sosiale medier og selvbilde 

  Dalen, Mari (Bachelor thesis, 2022)
  De siste årene har sosiale medier blitt en stor del av ungdommens hverdag. I løpet av dagen brukes opptil flere timer på nett. De sosiale mediene kan i stor grad sies å danne nye arenaer for å tilfredsstille grunnleggende ...

View more