Now showing items 2044-2063 of 2891

  • Prosjekering og simulering av blågrønne overvannsløsninger, Trondheim syd 

   Sæteren, Einar; Helgesen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
   Denne hovedoppgaven er en case-basert oppgave som omhandler prosjektering og simulering av blå-grønne overvannstiltak på Tiller, Trondheim. Parkeringsarealet til handelskjempen city syd skal forvandles til et urbant og ...
  • Prosjektering av adkomsttunnel: Sammenligning mot problematisk veg i krevende terreng 

   Bergseth, Juel Petter; Aamodt, Magnus Smestad; Berstad, Are (Bachelor thesis, 2020)
   I forbindelse med utbyggingen av Nye Nedre Fiskumfoss er det anlagt adkomstveg for arbeid på utløpet. Arbeidet på vegen ble i utgangspunktet ansett som en grei jobb uten store vanskeligheter. Etter oppstart av arbeidet har ...
  • Prosjektering av bærekonstruksjon i limtre for næringsbygg 

   Mehmood, Ali Afaq; Irshad, Arslan Mohammad (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å prosjektere en limtreramme som innfrir kravene om fri høyde på 7 m og et fritt spenn på 30 m. Takvinkel fastsettes til 15 grader. Rapporten deles videre inn i to prosjektfaser. I første ...
  • Prosjektering av E6 utvidelse mellom Ranheim og Værnes 

   Mulugeta, Siraw (Master thesis, 2013)
   I Konseptvalgutredningen (KVU) [4] for transportløsninger veg og bane Trondheim ? Steinkjer som ble gjennomført av Statens vegvesen og Jernbaneverket vurderes hvordan E6 og jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer kan ...
  • Prosjektering av grunnvannsforsyning Korsvegen vannverk 

   Karlsen, Elias; Haugen, Øyvind Døsvik (Bachelor thesis, 2019)
   Et godt system for vannforsyning er avgjørende for å sikre befolkningen tilgang til rent drikkevann. Det stilles strenge krav til leveringssikkerhet og vannkvalitet. Disse kravene er gitt i Drikkevannsforskriften, og det ...
  • Prosjektering av lukkede stålrørspeler i morenemateriale - Med bruk av maskinlæring på totalsonderinger fra Åstfjorden 

   Kydland, Tellef; Skjæret, Pål Harviken (Master thesis, 2019)
   I forbindelse med prosjekteringen av Åstfjordbrua i Snillfjord kommune, ville Statens vegvesen undersøke om det var mulig å etablere en bedre praksis for prosjektering og dimensjonering av lukkede stålrørspeler i ...
  • Prosjektering av lukkede stålrørspeler i morenemateriale - Med bruk av maskinlæring på totalsonderinger fra Åstfjorden 

   Kydland, Tellef; Skjæret, Pål Harviken (Master thesis, 2019)
   I forbindelse med prosjekteringen av Åstfjordbrua i Snillfjord kommune, ville Statens vegvesen undersøke om det var mulig å etablere en bedre praksis for prosjektering og dimensjonering av lukkede stålrørspeler i morenemasser. ...
  • Prosjektering av ny rv 80 mellom Strømsnes og Naurstadhøgda i Bodø kommune i Nordland 

   Dreiem, Trond; Johansen, Jørn Aage (Master thesis, 2015)
   DEL 1 Denne delen av masteroppgaven omhandler prosjektering av rv.80 for delstrekninger mellom Naurstadhøgda og Strømsnes. Strekningen inngår som en del i en strategisk plan om å bygge ut rv. 80 med en helhetlig standard. ...
  • Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo 

   Nordsve, Lene Anita (Master thesis, 2013)
   I Nasjonal transportplan er det vedtatt at riksveg 2 på strekningen Kløfta-Kongsvinger skal utbygges til firefeltsmotorveg. Ved Skarnes i Sør-Odal kommune skal traseen til riksveg 2 flyttes fra sentrum til ytterkant av ...
  • Prosjektering av vann- og avløpssystem for boligområde 

   Danielsen, Fabian; Hassan, Mohammed Ali (Bachelor thesis, 2019)
   Dette prosjektet handler om prosjektering av vann- og avløpssystem for et boligområde i Melhus. I dette prosjektet er det tenk hvordan man kan etablere et vel-fungerende VA-system som skal tilfredsstille dagens- og framtidens ...
  • Prosjektering i samspillprosjekt - Med fokus på hindringer i utviklingsfasen 

   Sando, Nina (Master thesis, 2020)
   Sammendrag I mange land er det økende interesse for å fremme samarbeidsrelasjoner ved bruk av samspillskontrakter, såkalt relasjonell kontrakt. Bruken av samspill i prosjekt øker stadig i den norske byggebransjen. I den ...
  • Prosjekteringsledelse i totalentrepriser 

   Sætermoen, Vegard (Master thesis, 2011)
   En rapport til Byggekostnadsprogrammet fra 2010 hevder at funksjonen prosjekteringsledelse lenge har vært en undervurdert ledelsesfunksjon i prosjekter. Rapporten påpeker at ledelse og planlegging av prosjektering betyr ...
  • Prosjekteringsmetoder og effekt av seksjonsvis utgraving ved spuntoppstøtting - Modellering i 2D og 3D 

   Mordal, Silje (Master thesis, 2015)
   I forbindelse med fortetting av bebyggelse, vil nybygg måtte plasseres nært eksisterende bygg. Da samfunnet forlanger at man også utnytter arealer under bakkeplan, vil dette skape et behov for dype utgravinger tett på ...
  • Prosjekteringsprosessens bidrag til suksess byggeprosjekter 

   Rikheim, Kristian Villa (Master thesis, 2015)
   Det finnes et stort forbedringspotensial når det kommer til effektiv gjennomføring av byggeprosjekter, og prosjekteringsfasen spiller en viktig rolle i dette forbedringsarbeidet. Totalentreprenører har i større grad en ...
  • Prosjektmodell for idrettsanlegg: IA-modellen tilknyttet prosjektet "Gode idrettsanlegg" 

   Stien, Nina Regine (Master thesis, 2014)
   I Norge bygges det mange nye idrettsanlegg hvert år, dessverre er langt fra alle disse prosjektene vellykkede og oppnår det potensialet idrettsanlegget hadde i utgangspunktet. Grunnen til at dette skjer kan skyldes mange ...
  • Prosjektmodeller og prosjekteierstyring i statlige virksomheter 

   Andersen, Bjørn Sørskot; Kvalheim, Eirik Vårdal; Volden, Gro Holst (Concept rapport;, Research report, 2016)
   Denne studien ser på styringen av store statlige prosjekter fra fagdepartement og ansvarlig virksomhet (selskap) sin side, i fem ulike sektorer. Vi finner at bevisstheten om og kompetansen på styring av statlige prosjekter ...
  • Prosjektplanlegging i Backe Bygg AS og Lean Construction 

   Mulelid, Christian (Master thesis, 2011)
   Lean Construction kan ses på som en filosofi for hvordan gjennomføre en byggeprosess. Lean Construction har blitt utviklet fra Lean Production, som har sine røtter i Toyota Production System. Sentralt står minimering av ...
  • Prosjektsuksess - suksessfaktorer og fallgruver i Reinertsen Divisjon Entreprise 

   Olsen, Erik Brehme; Kleppe, Anette Windingstad (Master thesis, 2014)
   Gjennom en kvalitativ metodetilnærming er det blitt gjennomført åtte dybdeintervjuer med to prosjektteam tilknyttet prosjekter i Reinertsen Divisjon Entreprise. På bakgrunn av teori fra tidligere studier om prosjektsuksess ...
  • Provincial and sector-level material footprints in China 

   Jiang, Meng; Behrens, Paul; Wang, Tao; Tang, Zhipeng; Yu, Yadong; Chen, Dingjiang; Liu, Lin; Ren, Zijian; Zhou, Wenji; Zhu, Shengjun; He, Canfei; Tukker, Arnold; Zhu, Bing (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   High-income countries often outsource material demands to poorer countries along with the associated environmental damage. This phenomenon can also occur within (large) countries, such as China, which was responsible for ...
  • Prøveforstyrrelse: effekt av lagring på siltig leire fra Skien 

   Quarsten, Ole Johan (Master thesis, 2016)
   Kontroll på elementer som fører til påvirkning av egenskaper til jordprøver er viktig innen geoteknikk. De fleste geotekniske beregninger og vurderinger baserer seg på parametere fra laboratorieundersøkelser utført på ...