Now showing items 1405-1424 of 2875

  • Kalibrering og validering av delområdemodellen RTM DOM Nidaros 

   Saga, Vegard Brun (Master thesis, 2013)
   Transportmodeller brukes i dag i et stort omfang til å gi beslutningsgrunnlag i vegprosjekter. Derfor er det vesentlig at disse modellene er til å stole på og at man vet hvilke usikkerheter resultatene fra disse innebærer. ...
  • Kalk-sementstabilisering av kryssområdet ved E39 Knutset-Høgset 

   Sanda, Audun Egeland (Master thesis, 2011)
   Statens vegvesen startet 12.11.09 utbyggingen av E39 mellom Knutset og Høgset i Møre og Romsdal. Bygningsarbeidet omfatter ca 4,6 km ny vei og en 705 meter langtunnel. Tunnelen skal ha utløpet rett sør for Gjemnessundbrua ...
  • Kan 3D modeller bidra til bedre drift og vedlikeholdsinnspill i planprosessen? 

   Faanes, Stine Stølsnes (Master thesis, 2019)
   En vegs livsløp består av flere faser; planleggingsfasen, byggefasen og driftsfasen. I hver av fasene er det flere prosesser som må utføres før vegen skal bil til. Hver prosess skal kvalitetssikre vegens trase og utforming. ...
  • Kapasitetskontroll og forsterkning av Resa bru 

   Tvedt, Astrid Marie; Bakken, Ine Jesnes (Bachelor thesis, 2020)
   Flere flaskehalser innenfor tømmertransporten i Norge må oppgraderes som følge av høyere kapasitetskrav. En av dem er fagverksbrua Resa fra 1935. Denne oppgaven undersøker om Resa bru kan oppgraderes til bruksklasse Bk ...
  • Kartläggning av fysiska faktorer som begränsar laxbeståndet i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk 

   Kristofers, Per Johan Jakob (Master thesis, 2014)
   Det här examensarbetets primära mål är att identifiera fysiskt begränsande faktorer, flaskhalsar, för laxen nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan. För att identifiera flaskhalsarna i älven har Håndbok for miljødesign i ...
  • Kartlegging av fasadedetaljer i større bygg 

   Grosås, Anne Marie (Master thesis, 2019)
   Fremtidige klimaendringer grunnet global oppvarming kan ha en dramatisk konsekvens for det bebygde miljøet. De fremtidige klimaendringene vil mest sannsynligvis føre til våtere, varmere og mer ekstremt vær over de neste ...
  • Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen 

   Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av ...
  • Kartlegging av kvikkleire med 2D resistivitet og RCPT i Rissa 

   Aasland, Rolf Anders (Master thesis, 2010)
   Basisen for resistivitetskartlegginger er naturlige store forskjeller i ledningsevne i jordsmonn. Ut i fra resistiviteten i leirer kan det til en viss grad differensieres mellom salte leirer og leirer med lavt saltinnhold. ...
  • Kartlegging av sikkerhetskultur i Veidekke Anlegg 

   Berg, Amalie Anshus; Caliman, Dominic Liviu; Løvland, Isak (Bachelor thesis, 2020)
   Byggebransjen har over mange år gjort store fremskritt innen HMS. Mange bedrifter, inkludert Veidekke Anlegg, strekker seg etter å ha arbeidsplasser med 0 skader. Gjennom utvikling av teknologi og HMS-systemer har det ...
  • Katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner 

   Brevik, Martin (Bachelor thesis, 2020)
   Det fins mange studier som omhandler teorien bak katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner, som viser den elektrokjemiske delen. Katodisk beskyttelse er en metode som brukes for å forhindre eller stoppe korrosjon av ...
  • Key Elements of and Materials Performance Targets for Highly Insulating Window Frames 

   Gustavsen, Arild; Grynning, Steinar; Arasteh, Dariush; Jelle, Bjørn Petter; Goudey, Howdy (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The thermal performance of windows is important for energy efficient buildings. Windows typically account for about 30–50 percent of the transmission losses though the building envelope, even if their area fraction of the ...
  • Key performance indicators for wind farm operation and maintenance 

   Gonzalez, Elena; Nanos, Emmanouil; Seyr, Helene; Valldecabres, Laura; Yürüsen, Nurseda; Smolka, Ursula; Muskulus, Michael; Melero, Julio (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Key performance indicators (KPI) are tools for measuring the progress of a business towards its goals. Although wind energy is now a mature technology, there is a lack of well-defined best practices to asses the performance ...
  • Kjøretøyparameternes innvirkning på vegens geometri 

   Strømsem, Stig (Master thesis, 2018)
   Ved bestemmelse av vegens geometri brukes geometriske minimums- eller maksimumsverdier. I beregningen av disse brukes grunnparametere. Grunnparameterne deles inn i fire grupper. Statistiske grunnparametere, parametere ...
  • Klassifisering av dammer - Vurdering av oppstrøms forhold 

   Hojem, Øyvind (Master thesis, 2016)
   Etter innføringen av den gjeldende damsikkerhetsforskriften i 2010 har mange dammer i Norge blitt plassert i en høyere konsekvensklasse, da de ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet. Dambruddsbølgeberegninger er ...
  • Klassifisering av eksisterende bru i henhold til Eurokode 

   Lervik, Robert Halse; Larsen, Håvard; Keiseraas, Matias (Bachelor thesis, 2019)
   Bacheloroppgaven omhandler klassifisering av en eksisterende bru, Eidet bru. Klassifiseringen baserer seg på laster, lastoppsett og kombinasjoner etter Statens Vegvesens (SVV) Håndbok R412 \textit{``Bruklassifisering''} ...
  • Klassifiseringsverktøy for forskalte betongoverflater 

   Eide, Mari Bøhnsdalen; Hegseth, Ingrid (Master thesis, 2009)
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
   Den femte og siste rapporten fra FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene, skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte ...
  • Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing 

   Flyen, Cecilie; Almås, Anders-Johan; Hygen, Hans Olav; Sartori, Igor (SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer en overordnet klima- og sårbarhetsanalyse for Norge, utført etter oppgrag fra Statens bygningstekniske etat som grunnlag for Klimatilpasningsutvalget og deres arbeid med en ny Norsk Offentlig ...
  • Klimaets effekt på avløpsnettets funksjon og fremtidige klimaendringers forventede påvirkning 

   Blaser-Erke, Amalie (Master thesis, 2018)
   Funksjonsevnen til avløpssystemet blir i stor grad påvirket av tilstoppinger i ledningene da de reduserer evnen til å transportere avløpsvann. Blokkeringer kan oppstå på grunn av ulike årsaker, men i denne oppgaven har ...