• The Norwegian Front-End Governance Regime of Major Public Projects: – a Theoretically Based Analysis 

   Christensen, Tom (Concept Rapport, 0804-5585; 23, Research report, )
   Denne rapporten drøfter den norske ordningen med ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter i lys av ulike perspektiver fra organisasjons- og statsvitenskapen. Ved å foreta en analyse basert på teorier ...
  • Positiv usikkerhet og økt verdiskapning 

   Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 14, Research report, )
   Formålet med denne utredningen er å gi et bidrag til en mer kostnadseffektiv styringsfilosofi og holdninger som sikrer at også oppsiden i kostnads- og lønnsomhetsestimatet blir høstet og også at mestring av usikkerhet i ...
  • Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter: Impact evaluation of large governmental investments 

   Andersen, Bjørn; Bråthen, Svein; Fagerhaug, Tom; Nafstad, Ola; Næss, Petter; Olsson, Nils (Concept Rapport, 0804-5585; 19, Research report, )
   Denne rapporten beskriver eksisterende metoder og praksis for effektvurdering av offentlige prosjekter, med hovedvekt på metoder for evaluering i ettertid (ex post-effektvurderinger). Basert på gjennomgangen av eksisterende ...
  • Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag: Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase 

   Sunnevåg, Kjell J. (Concept Rapport, 0804-5585; 17, Research report, )
   This study is based on the recognition that it is neccessary to have thorough evaluations during the front-end phase of projects, and that this is useful even if the basis of informasjon is weak. The study gives advice on ...
  • Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning 

   Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode (Concept Rapport, 0804-5585; 13, Research report, )
   Rapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. Disse mulige feilkildene er å ikke ta henysn til ...
  • Evaluation of winter shutdown requirement on the river Orkla 

   Beckers, Felix Matthias (Master thesis, )
  • Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt 

   Jordanger, Ingemund; Malerud, Stein; Minken, Harald; Strand, Arvid (Concept Rapport, 0804-5585; 18, Research report, )
   Hensikten med rapporten er å bidra til en mer systematisk og målrettet analyse av og valg mellom alternativer i store statlige investeringsprosjekter. Flermålsanalyser benyttes i beslutningsprosesser hvor det er flere mål ...
  • Kostnadsusikkerhet i store statlige investeringsprosjekter: Empiriske studier basert på KS2 

   Torp, Olav; Magnussen, Ole Morten; Olsson, Nils; Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 15, Research report, )
   Denne rapporten handler om ulike aspekter av usikkerhet i tidligfasen av store offentlige investeringsprosjekter. Studien baserer seg på empiri fra ekstern kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlag samt kostnadsoverslag ...
  • Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekt 

   Haanæs, Sverre; Holte, Eilif; Larsen, Stein Vegar (Concept Rapport, 0804-5585; 3, Research report, )
   Formålet med denne rapporten er å foreslå en modell for beslutningstaking på basis av undersøkelser om beste praksis. Mange eksempler fra store statlige investeringsprosjekt viser utilstrekkelig fokus på beslutningspunktene ...
  • Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag 

   Austeng, Kjell; Midtbø, Jon Terje; Jordanger, Ingemund; Magnussen, Ole Morten; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 10, Research report, )
   Rapportens innhold er konsentrert om usikkerhet som fenomen, kilder til usikkerhet og beslutninger under usikkerhet. Konteksten rundt disse problemstillingene; prosjektets styringsregime og samfunnsøkonomiske analyser, er ...
  • Målformulering i store statlige investeringsprosjekt 

   Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 6, Research report, )
   Det er dokumentert at mål virker som et prestasjonshevende hjelpemiddel når det brukes rett. Denne rapporten tar for seg teorigrunnlaget og dokumentasjon av dagens praksis, for deretter å trekke ut anbefalinger om hvordan ...
  • Sykehus, fregatter og skipstunnel:: Logisk minimalisme, rasjonalitet - og de avgjørende valg 

   Samset, Knut; Strand, Arvid; Hendricks, Vincent F. (Concept Rapport, 0804-5585; 21, Research report, )
   Sett i etterkant er det ofte helt åpenbart hvorfor et investeringsprosjekt mislykkes. Det er også i mange tilfeller opplagt at dette burde vært oppdaget på forhånd slik at problemet kunne vært unngått. Denne studien ser ...
  • Konseptutvikling og –evaluering i store statlige investeringsprosjekt 

   Solheim, Hege Gry; Dammen, Erik; Skaldebø, Håvard O.; Myking, Eystein; Svendsen, Elisabeth Krogh; Torgersen, Paul (Concept Rapport, 0804-5585; 4, Research report, )
   Denne rapporten handler om utvikling og evaluering av konsepter for investeringsprosjekt i staten. Utredningsgruppen beskriver konteksten for slik konseptutvikling, begrepsbruken som er benyttet i arbeidet og en rekke ...
  • Usikkerhetsanalyse: Metoder 

   Austeng, Kjell; Torp, Olav; Midtbø, Jon Terje; Helland, Vidar; Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 12, Research report, )
   Rapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsanalyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler: • Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. • Beskrivelse ...
  • Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter 

   Olsson, Nils O. E. (Concept Rapport, 0804-5585; 7, Research report, )
   Denne rapporten diskuterer effektbegrepet i betydningen virkningene eller følgene av store offentlige investeringsprosjekter. Den inneholder en gjennomgang av metoder til ex-ante effektvurderinger (i forkant), og en oversikt ...
  • Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter 

   Brekke, Kjell Arne (Concept Rapport, 0804-5585; 8, Research report, )
   Denne rapporten diskuterer hvordan teorien for realopsjoner kan benyttes til å tallfeste verdien av fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter. Fleksibiliteten kan gjelde valg av oppstartstidspunkt, dimensjonering, ...
  • Styring av statlig prosjektledelse: Empiri og økonomiske prinsipper 

   Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola; Riis, Christian (Concept rapport, 0804-5585; 2, Research report, )
   Rapporten tar opp utfordringer departement og etatsledelse står overfor dersom økonomiske incentiver skal inn i styringen av statlig prosjektledelse. Økonomiske incentiver påvirker innsatsen og prioriteringene hos ...
  • Investorers vurdering av prosjekters godhet 

   Olsson, Nils; Frydenberg, Stein; Jakobsen, Erik W.; Jessen, Svein Arne; Sørheim, Roger; Waagø, Lillian (Concept Rapport, 0804-5585; 20, Research report, )
   Rapporten studerer grunnlaget for beslutninger om å investere i et prosjekt. Studien tar utgangspunkt i de vurderinger av prosjekters godhet som utføres av den private investor ved større realinvesteringer. Basert på innsikt ...
  • Styring av prosjektporteføljer i staten: Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå 

   Berntsen, Stein; Sunde, Thorleif (Concept rapport, 0804-5585; 1, Research report, )
   Rapporten beskriver teori og praksis innenfor porteføljestyring i staten. Litteraturstudier og intervjuer supplerer med kunnskap om hvordan porteføljer best kan håndteres og hvordan det i praksis foregår i privat sektor. ...
  • Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning 

   Drevland, Frode; Austeng, Kjell; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 11, Research report, )
   Rapporten starter med en kortfattet beskrivelse av nødvendig statistisk teori og noen sentrale sannsynlighetsfordelinger. Denne teoridelen følges opp med en beskrivelse av utvalgte metoder for estimering og beregning i ...