Now showing items 1400-1419 of 2875

  • Joint Acoustic and Electrical Measurements for Unfrozen Water Saturation Estimate—A Review 

   Lyu, Chuangxin; Ghoreishian Amiri, Seyed Ali; Gao, Hao; Ingeman-Nielsen, Thomas; Grimstad, Gustav (Chapter, 2019)
   The previous laboratory study of joint electrical resistivity and acoustic velocity measurements is reviewed for both consolidated and unconsolidated permafrost in this paper. The relation of logarithm of resistivity log(R) ...
  • Joint Electrical and Acoustic Measurements for Unfrozen Water Content in Frozen Soil 

   Jia, Fan (Master thesis, 2019)
   Innholdet av frossent vann bestemmer den mekaniske, termiske og hydrauliske egenskapene til den frosne bakken. Denne oppgaven foreslår å bruke en elektrisk og akustisk målemetode med en tilhørende ledningsmodell for å ...
  • Jordskjelvberegning i henhold til Eurokode 8 og PLAXIS 2D 

   Chadha, Kunal (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven tar for seg bruk av numeriske analyser med elementprogrammet PLAXIS 2D som er brukt til jordskjelvberegninger for tre ulike modeller. Hensikten er å undersøke hvordan dette korresponderer med Eurokode 8, ...
  • Jordskjelvrespons av spunt 

   Haugen, Siri Bente (Master thesis, 2013)
   Kollaps av støttekonstruksjoner på grunn av jordskjelv kan føre til store skader. Det er derfor et behov for pålitelige dimensjoneringsmetoder for slike konstruksjoner. Denne oppgaven tar for seg bruk av numeriske analyser ...
  • Judgments at Gaze Value: Gaze Cuing in Banner Advertisements, Its Effect on Attention Allocation and Product Judgments 

   Palcu, Johanna; Sudkamp, Jennifer; Florack, Arnd (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Banner advertising is a popular means of promoting products and brands online. Although banner advertisements are often designed to be particularly attention grabbing, they frequently go unnoticed. Applying an eye-tracking ...
  • Kalibrering og validering av delområdemodellen RTM DOM Nidaros 

   Saga, Vegard Brun (Master thesis, 2013)
   Transportmodeller brukes i dag i et stort omfang til å gi beslutningsgrunnlag i vegprosjekter. Derfor er det vesentlig at disse modellene er til å stole på og at man vet hvilke usikkerheter resultatene fra disse innebærer. ...
  • Kalk-sementstabilisering av kryssområdet ved E39 Knutset-Høgset 

   Sanda, Audun Egeland (Master thesis, 2011)
   Statens vegvesen startet 12.11.09 utbyggingen av E39 mellom Knutset og Høgset i Møre og Romsdal. Bygningsarbeidet omfatter ca 4,6 km ny vei og en 705 meter langtunnel. Tunnelen skal ha utløpet rett sør for Gjemnessundbrua ...
  • Kan 3D modeller bidra til bedre drift og vedlikeholdsinnspill i planprosessen? 

   Faanes, Stine Stølsnes (Master thesis, 2019)
   En vegs livsløp består av flere faser; planleggingsfasen, byggefasen og driftsfasen. I hver av fasene er det flere prosesser som må utføres før vegen skal bil til. Hver prosess skal kvalitetssikre vegens trase og utforming. ...
  • Kapasitetskontroll og forsterkning av Resa bru 

   Tvedt, Astrid Marie; Bakken, Ine Jesnes (Bachelor thesis, 2020)
   Flere flaskehalser innenfor tømmertransporten i Norge må oppgraderes som følge av høyere kapasitetskrav. En av dem er fagverksbrua Resa fra 1935. Denne oppgaven undersøker om Resa bru kan oppgraderes til bruksklasse Bk ...
  • Kartläggning av fysiska faktorer som begränsar laxbeståndet i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk 

   Kristofers, Per Johan Jakob (Master thesis, 2014)
   Det här examensarbetets primära mål är att identifiera fysiskt begränsande faktorer, flaskhalsar, för laxen nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan. För att identifiera flaskhalsarna i älven har Håndbok for miljødesign i ...
  • Kartlegging av fasadedetaljer i større bygg 

   Grosås, Anne Marie (Master thesis, 2019)
   Fremtidige klimaendringer grunnet global oppvarming kan ha en dramatisk konsekvens for det bebygde miljøet. De fremtidige klimaendringene vil mest sannsynligvis føre til våtere, varmere og mer ekstremt vær over de neste ...
  • Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen 

   Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av ...
  • Kartlegging av kvikkleire med 2D resistivitet og RCPT i Rissa 

   Aasland, Rolf Anders (Master thesis, 2010)
   Basisen for resistivitetskartlegginger er naturlige store forskjeller i ledningsevne i jordsmonn. Ut i fra resistiviteten i leirer kan det til en viss grad differensieres mellom salte leirer og leirer med lavt saltinnhold. ...
  • Kartlegging av sikkerhetskultur i Veidekke Anlegg 

   Berg, Amalie Anshus; Caliman, Dominic Liviu; Løvland, Isak (Bachelor thesis, 2020)
   Byggebransjen har over mange år gjort store fremskritt innen HMS. Mange bedrifter, inkludert Veidekke Anlegg, strekker seg etter å ha arbeidsplasser med 0 skader. Gjennom utvikling av teknologi og HMS-systemer har det ...
  • Katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner 

   Brevik, Martin (Bachelor thesis, 2020)
   Det fins mange studier som omhandler teorien bak katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner, som viser den elektrokjemiske delen. Katodisk beskyttelse er en metode som brukes for å forhindre eller stoppe korrosjon av ...
  • Key Elements of and Materials Performance Targets for Highly Insulating Window Frames 

   Gustavsen, Arild; Grynning, Steinar; Arasteh, Dariush; Jelle, Bjørn Petter; Goudey, Howdy (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The thermal performance of windows is important for energy efficient buildings. Windows typically account for about 30–50 percent of the transmission losses though the building envelope, even if their area fraction of the ...
  • Key performance indicators for wind farm operation and maintenance 

   Gonzalez, Elena; Nanos, Emmanouil; Seyr, Helene; Valldecabres, Laura; Yürüsen, Nurseda; Smolka, Ursula; Muskulus, Michael; Melero, Julio (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Key performance indicators (KPI) are tools for measuring the progress of a business towards its goals. Although wind energy is now a mature technology, there is a lack of well-defined best practices to asses the performance ...
  • Kjøretøyparameternes innvirkning på vegens geometri 

   Strømsem, Stig (Master thesis, 2018)
   Ved bestemmelse av vegens geometri brukes geometriske minimums- eller maksimumsverdier. I beregningen av disse brukes grunnparametere. Grunnparameterne deles inn i fire grupper. Statistiske grunnparametere, parametere ...
  • Klassifisering av dammer - Vurdering av oppstrøms forhold 

   Hojem, Øyvind (Master thesis, 2016)
   Etter innføringen av den gjeldende damsikkerhetsforskriften i 2010 har mange dammer i Norge blitt plassert i en høyere konsekvensklasse, da de ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet. Dambruddsbølgeberegninger er ...