Now showing items 3445-3456 of 3456

  • Ytelsesindikatorer for taktprosjekter 

   Haugen, Celine Greger (Master thesis, 2020)
   Det er en generell oppfatning blant forskere at praktiseringen av takt varierer innenfor hvert enkelt prosjekt. Dette er i tråd med Lean-tankegangen; veien mot en slank produksjon krever kontinuerlig forbedring. Målet med ...
  • Zero-Energy Living Lab 

   Carlucci, Salvatore; Causone, Francesco; Pagliano, Lorenzo; Pietrobon, Marco (Chapter, 2017)
   In order to reduce the existing gap between design and as-built building performance, experimental data are required, both for single components and for whole building characterization. Real scale buildings, designed and ...
  • Åndalsnes stasjon: Et bedre samspill mellom jernbanevirksomhet og byutvikling 

   Lysaker, Arne Moe (Master thesis, 2014)
   Åndalsnes stasjon er endestasjonen på Raumabanen og har i lengre tid vært et område for diskusjon mellom Rauma kommune og Jernbaneverket. Bakgrunnen for diskusjonen ligger i stasjonens plassering og arealbruk. Slik jernbanen ...
  • Årsaker og virkninger ved russykling 

   Floer, Vilde Kristiansen (Master thesis, 2019)
   Årsaker og virkninger ved russykling er et aktuelt tema for trafikksikkerhet. Årsaker som manglende regler og positive holdninger blir analysert ved en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen hadde 163 svar. Den relaterer ...
  • Årsaker til kostnads- og budsjettutvikling i vegprosjekter 

   Yogarajah, Karunya (Master thesis, 2017)
   Den gjennomsnittlige kostnadsøkningen i planfasen ligger på 15-20%. I henhold til rapporten Kostnads- og budsjettutvikling i vegprosjekter av Torp et. al (2016), er utviklingen størst mellom anslaget som legges frem for ...
  • Økonomisk risiko i BackeGruppens prosjektgjennomføring - Identifisering av risikofaktorer og kartlegging av rutiner for risikostyring 

   Tinglum, Svein Tore (Master thesis, 2015)
   Masteroppgaven omhandler i hovedsak identifisering av risikofaktorer og risikostyring i byggeprosjekter gjennom casestudie av 4 prosjekter i BackeGruppen. Tilbudsgjennomganger i BackeGruppens selskaper, samt erfaringer fra ...
  • Økonomiske incitamenter i samspillkontrakter 

   Hagby, Karen (Master thesis, 2011)
   Hensikten med samspillmodellen, er å skape et miljø for prosjektgjennomføring med høy grad av effektivitet og lavt konfliktnivå. Dette skal motvirke den negative tendensen som eksisterer i byggebransjen i dag, hvor det ...
  • Økt effektivitet i byggeprosessen fordrer klokt lederskap 

   Lundby, Vibeke (Master thesis, 2011)
   Det er i denne oppgaven utarbeidet en modell for ledelse som er betegnet som klokt lederskap. Det er en lederstil som gjennom denne oppgaven blir hevdet å være en effektivt ledsrstil for å oppnå suksess i byggeprosessen. ...
  • Økt fleksibilitet i utforming av tverrprofil for 4-felts motorveg 

   Starheim, Fredrik Munch (Master thesis, 2021)
   Innføring av nye retningslinjer for økt fleksibilitet i utformingen av tverrprofilet for 4-felts motorveg legger opp til at det kan bygges veger med smalere tverrprofil. I denne oppgaven er konsekvenser knyttet til ...
  • Økt nytte av IPL som gjennomføringsmodell ved fokus på kontinuerlig forbedring Rådgivers perspektiv 

   Schreiner, Kristine (Master thesis, 2020)
   Norsk bygg- og anleggsbransjen går i retning av økt fokus på samspill, og det er antatt at økt bruk av samspill kan øke produktiviteten med 20 %. Videre er det satt et ambisiøst mål i "Digital veikart" om en kostnadsreduksjon ...
  • Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved bruk av prestasjonsinnkjøp? 

   Andersen, Bjørn Sørskot; Finne, Håkon; Volden, Gro Holst; Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen diskuterer hvordan ulike virkemidler kan benyttes for å bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store prosjekter. Dette gjøres gjennom å drøfte resultater fra følgeforskning på veiprosjektet E18 Dørdal – ...