Nye registreringer

 • Basaltfiber som alternativ til slakkarmering i vegger. Et studium av; praktiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser. 

  Hille, Thomas; Brastad, Mats Olsen (Bachelor thesis, 2022)
  Byggebransjen forholder seg i stor grad til kjente materialer og metoder som følger Eurokodene. Nye løsninger krever at aktører innen næringen er villig til å prøve alternative metoder som potensielt kan effektivisere ...
 • Optimalisering av energikonsept for bygninger - generering av inndata og følsomhet 

  Mossing, Ane (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten ser på hvordan valg av inndata påvirker lønnsomhet og miljøpåvirkning, for å finne det optimale energikonseptet for et bygg. Det ble satt opp tre ulike energikonsept som kan benyttes i et kontorbygg, hvor ...
 • Dimensjonering av bæresystem i betong 

  Kjelland, Ina; Waaler, Julie Andrea Tellefsen (Bachelor thesis, 2022)
  Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Det er mye brukt ettersom den har mange bruksområder og lang levetid. Betong tåler store trykkrefter, men tåler så godt som ingen strekk. Konstruksjoner av betong er derfor ...
 • Forslag til utbedring av fv. 6328 fra Årnes til Skjern 

  Børseth, Martin; Geicke, Astrid Marie; Solem, Erika Nikoline Lerfald (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med bacheloroppgaven har vært å komme med et utbedringsforslag for to områder på fv. 6328 i Åfjord kommune. For å få en bredere forståelse for utbedringen av vegstrekningen, ble det gjennomført en beskrivelse ...
 • Gjenbruk av bygningsmaterialer og -komponenter. 

  Fremmerlid, Yngve; Steensohn, Einar (Bachelor thesis, 2022)
  Overforbruk og befolkningsvekst har ført til at vi i dag kan observere klimaforandringer og en økende uttømming av ressursene i verden. Klimaforandringene viser seg i form av forhøyet temperatur, hyppigere forekomst av ...
 • Dimensjonering av bæreelementer i et multifunksjonelt kontorbygg 

  Fekeramlak, Demelash Wale; Abel, Sebathu Tesfamichael (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven viser beregningsgangen i dimensjonering av bjelker, søyler, skjær- vegger, dekker og søylefundamenter i et kontorbygg. Dette skal gjøres på grunnlag av europeiske standarder og norske tillegg. Eurokode ...
 • Separering av fellessystem i Hommelvik 

  Kampenhaug, Snorre Flåten; Lågeide, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
  Avløpssystemet i Hommelvik opplever kapasitetsproblemer i avløpsnettet på grunn av større mengder fremmedvann som legger beslag på kapasiteten. Som følge av dette har man en svært negativ miljøsituasjon, hvor det slippes ...
 • Dimensjonering av bæresystem for leilighetsbygg i henhold til Eurokode 2 

  Bøgh Tesli, Henrik Christoffer (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er en praktisk eksplorativ oppgave med et overordnet mål om å tilegne seg kunnskap om en RIBs arbeidsprosesser og ansvarsområder gjennom å jobbe som rådgivende ingeniør bygg. Videre er det underordnet mål ...
 • Modernisering av det elementbaserte byggesystemet NOA. 

  Tobassen, Marcus; Tyldum, Mathias; Carlson, Jonas (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2024-05-01
 • Dimensjonering og sammenligning av ulike bæresystemer for et leilighetsbygg 

  Johansen, Daniel Tveitaa; Jakobsen, Kai; Sekkelsten, Niklas Hoff (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med bacheloroppgaven er å dimensjonere bæresystemet for Skifer Signatur, et påbegynt byggeprosjekt i Oppdal kommune. Med bakgrunn i beregninger vil det bli utarbeidet en sjekkliste for kontroll av dimensjonering. ...
 • Overvannshåndtering på nye campus Gløshaugen -Simulering og dimensjonering av blågrønne tiltak med programvaren EPA SWMM 

  Kalland, Petter; Dahl, Mads Kandola (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg simulering og dimensjonering av blågrønne overvannstiltak på campus Gløshaugen i Trondheim. Her vil NTNU samle flere av sine studieretninger innen 2029 i en omfattende utbygging. Denne ...
 • Dimensjonering av betongdekket til Hamnevegen bru 

  Andersen, Hege; Spånberg, Celine; Østeraas, Hilde Bjørsmo (Bachelor thesis, 2022)
  I bacheloroppgaven vår ønsket vi å dimensjonere en betongbru. Etter samtaler med intern veileder i oktober/november 2021, bestemte vi oss for å se på Hamnevegen bru i Verdal, og for å begrense oppgaven har vi valgt å kun ...
 • Transparent, translucent and opaque aerogels for building applications: A state-of-the-art review and future research pathways 

  Bakksjø, Siri; Schau, Edvard; Breivik, Bjarte Mathias (Bachelor thesis, 2022)
  En omfattende oversikt over aerogel produkter er gitt. Den fokuserer på egenskaper som egner seg for bruk i byggeindustrien. Ugjennomskinnelige, gjennomskinnelige og gjennomsiktige aerogel produkter er tatt i betraktning, ...
 • Klassifikasjon, dimensjonering og bruk av lavkarbonbetong 

  Al-Anbary, Mohtadin; Gucwa, Julia; Jiorgio, Lidia (Bachelor thesis, 2022)
  Betong er et uerstattelig byggemateriale, med sine gode egenskaper har det funnet anvendelse ved bygg, lands- og marinekonstruksjoner. Byggebransjen er dermed ansvarlig for 40% av de menneskeskapte CO2 utslippene globalt. ...
 • Bridge Abutment Using Geosynthetic Reinforced Soil Technique 

  Lindkvist, Ida (Master thesis, 2022)
  Geosyntetisk armert jord er et komposittmateriale sammensatt av kompaktert jord og geosyntetisk armering. I et brofundament er det denne komposittkonstruksjonen som bærer broen. Ved å inkludere armeringen vil strekk- og ...
 • Bærekraftig tunneldriving - Miljøregnskap for stabilitetssikring og maskinbruk i tunnel 

  Graneng, Frida Elisa Finserås; Sønsterud, Carmina Janet Cruz (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Anleggsbransjen står for store deler av det totale globale klimautslippet. Her må noe gjøres for å kutte utslippene. Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører med stor påvirkningskraft og har muligheten ...
 • Støpeplan for en stor og sammensatt betongkonstruksjon Rundkjøringslokk Rv706 Nydalsbrua 

  Berggård, Lars Johan; Haukø, Åsmund Rise (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven omhandler produksjonsplanlegging for utstøpingen av rundkjøringslokket ved Rv706 Nydalsbrua med tilknytninger. Oppgaven er utarbeidet med oppfølging av prosjektets hovedentreprenør Skanska. Sentrale temaer ...
 • Forskjeller i overberg og utfall ved ulike Q-verdier under tunneldriving 

  Nideng, Anders; Karlseng, Niklas Oksvold; Zito, Mizgin Khalil Aalberg (Bachelor thesis, 2022)
  Ved konvensjonell tunneldrift blir det alltid tatt ut mer masser enn det som er prosjektert. Mengden av denne massen utgjøres av forskjellen mellom det teoretiske og det utførte sprengningsprofilet og kalles overberg. ...
 • Forslag til mer proaktiv vedlikeholdsplanlegging av dreneringssystem – Case studie Rv13 

  Thorsen, Marius (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven går inn på temaet drift og vedlikehold innen vegfaget. Det er blitt sett på muligheter for å minske sårbarheten som eksisterer i dag hos byggherre ved tap av personell (pensjon, jobb bytte, etc.) med lang ...
 • Reduksjon av klimagassutslipp fra massivtrekonstruksjoner 

  Nyhammer, Synnøve; Auran, Rolf Sæbø (Bachelor thesis, 2022)
  Bruk av bærekonstruksjon i tre er å foretrekke før stål og betong med tanke på å redusere klimafotavtrykket til bygninger. Bygninger der krysslaminerte treelementer (massivtre) utgjør komponenter som vegger, tak og ...

Vis flere