Recent Submissions

 • Brannsikkerhet i sykehus Brannteknisk prosjektering av sykehusbygg uten brannseksjoneringsvegg 

  Bikila, Sena (Master thesis, 2022)
  Sykehus er et av samfunnskritisk infrastruktur. Driftsstans eller nedstenging av slike infrastrukturer kan ha fatale konsekvenser for storsamfunnet. Siden evakuering av et sykehus er svært utfordrende, vil et branntilfelle ...
 • Leak Localization with the Dual Model on a Real-World Water Distribution System 

  Nordahl, Erik (Master thesis, 2022)
  I gjennomsnitt forsvinner 23 % av drikkevannet i Europa før det kommer frem til forbrukeren. For å redusere disse tapene og de negative konsekvensene de medfører, omstiller mange kommuner sin lekkasjehåndteringsstrategi ...
 • Valg av gjennomføringsstrategi for et konstruktivt konfliktnivå i byggeprosjekt 

  Andreassen, Karen (Master thesis, 2022)
  Hypotesen for denne oppgaven bunner i at gjennomføringsstrategien har en direkte påvirkning på hvilke typer konflikt som oppstår og hyppigheten av dem. I tillegg anses samarbeid å ha en direkte positiv innvirkning for å ...
 • Bærekraftig brannprosjektering 

  Mæhlum, Mari (Master thesis, 2022)
  FNs klimapanel slår fast at klimaendringene kommer raskere, og blir mer intense dersom tiltak ikke gjøres nå. Bygg- og anleggsvirksomheten står i dag for over 40% av dagens klimagassutslipp. Bærekraftig utvikling innenfor ...
 • Numerical Analysis of a Soil Tunnel with Jet Grouting 

  Berstad, Are (Master thesis, 2022)
  Løsmassetunneler er et komplekst ingeniørproblem, og kan være utfordrende både å forstå og designe. Økt urbanisering i Norge, kombinert med at mange store byer er lokalisert ved løsmasseavsetninger og marin leire, medfører ...
 • Samspillsentreprisers påvirkning på konfliktnivået i norsk byggebransje 

  Kristiansen, Haakon Nygaard (Master thesis, 2022)
  Norsk byggebransje preges av et høyt konfliktnivå. Dette medfører store økonomiske og ressursmessige tap for både aktørene i bransjen og samfunnet generelt. For en bransje som utgjør en betydelig del av norsk næringsliv, ...
 • Fuktindekser som hjelpemiddel i fuktprosjektering 

  Astrup, Ingrid (Master thesis, 2022)
  Det siste århundret har årsmiddeltemperaturen i Norge steget med omtrent 1°C på grunn av klimaendringer og dette har også ført til hyppigere og kraftigere nedbør. Hovedårsaken til fuktskader i yttervegger i Norge i dag ...
 • Sustainable Building Engineering A healthy and beautiful district in a healthy and beautiful historical environment 

  Afshari, Mahgol; Goubel, Benjamin; Lille, Théo; Kauffmann, Ambre; Jacques, Alexandre; Desissert, Céline; Gaillard, Corentin; Vedeau, Pierre; Beaugrand, Alexis; Germain, Lucas; Muniz, Elbes (Chapter, 2021)
  This paper is performing the result of an international workshop which was held in Caen by ESITC and it focuses on the impacts that this workshop had on international students, in terms of technical and non-technical ...
 • Ombruk av bygningsmaterialer - Casestudie av ombruk av betong og vinduer fra et riveperspektiv 

  Dørheim, Anna Bjørnøy (Master thesis, 2022)
  FNs siste klimarapport, omtalt som "kode rød" for menneskeheten, konstanterer at det haster å redusere dagens forbruk og utslipp for å kunne nå Parisavtalens mål om å redusere global oppvarming til 1,5°. Bygg- og anleggsbransjen ...
 • Mikroklima i luftespalter i luftede fasader og skråtak 

  Ingebretsen, Sara Bredal (Master thesis, 2022)
  De tøffe klimaforholdene i Norge forverres av klimaendringene, noe som øker fuktbelastningen på bygningers fasader og tak. Nøyaktige verdier for de klimatiske forholdene i en luftespalte, videre kalt mikroklimaet, er ...
 • Reduksjon av konfliktpunkter i plan- og toplanskryss 

  Hetty, Gustav (Master thesis, 2022)
  I Norge gjennomføres en betydelig andel av alle reiser med personbil. Det er store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til både reisetid, køkjøring og ulykker i biltrafikken. Et effektivt og sikkert transportsystem som ...
 • Usikkerhetsvurdering i fuktprosjektering 

  Clausen, Runar Høien (Master thesis, 2022)
  Formålet med studien er å forstå hva som inngår i fuktprosjektering, kartlegge hvilke usikkerheter som eksisterer i fuktprosjektering, undersøke hvordan usikkerheter behandles av bygningsfysikere i Norge og fremlegge ...
 • Feasibility study of floating solar panels on a hydropower reservoir with winter ice. 

  Sanfeliu Moreno, Gonzalo (Master thesis, 2022)
  Dette prosjektet er gjort grunnet behovet for å øke produksjonen av fornybar energi i Norden. Siden solenergi er et av de enklere alternativene å gå for, søker selskapene etter en måte å installere solenergifarmer i områder ...
 • Dampmotstand til klebefelt i kombinerte undertak og vindsperrer 

  Fuglestad, Fride Engesland (Master thesis, 2022)
  Strengere krav til tetthet og energibruk, samt økt fokus på bærekraft, har ført til at teip og klebede løsninger er hyppig brukt i moderne bygninger. Tetthet mot luft og fukt bidrar til beskyttelse av konstruksjonen slik ...
 • Klimatilpasning gjennom Forvaltning, Drift og Vedlikehold ved Avinors Lufthavner 

  Flytør, John Einar Føll (Master thesis, 2022)
  På grunn av at dagens bygninger blir utsatt for stadig større klimapåkjenninger blir det krevende å opprettholde deres funksjonsevne. Dette gjør at det vil stilles stadig større krav til forvaltning, drift og vedlikehold ...
 • Vurdering av ombrukspotensial i tidstypiske kontorbygninger for å bærekraftig industrialisere ombruk 

  Heimdal, Rikke Andvik (Master thesis, 2022)
  Byggebransjens ressursforbruk har fått økende oppmerksomhet i parallell med klimaendringene. Nesten 60 % av bundet karbon i et bygg stammer fra produksjonen av bygget og bygningsmaterialene. Produksjon av bygningsmaterialer, ...
 • Sporgeometriens betydning for slitasjeutviklingen til jernbanehjul i skinnekontaktflate 

  Christiansen, Marcus Moltzau (Master thesis, 2022)
  Både jernbaneinfrastrukturen og det rullende materiellet som trafikkerer den utsettes ved ordinær drift for uunngåelig slitasje i hjul-skinne-kontaktflaten. Slitasjen medfører et jevnlig behov for vedlikehold, som er ...
 • Experimental Study of Submarine Landslides and Impact Forces on Offshore Constructions 

  Hartnik, Lukas Okkenhaug (Master thesis, 2022)
  Samferdselsdepartementet har engasjert Staten Vegvesen til å utvikle et forslag om fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. I dag omfatter denne 1100km lange kystkorridoren 8 fergeforbindelser som forener viktige ...
 • Vekseldrift i tunnelbygging - Byggetid og usikkerhet 

  Furunes, Edvard Dahl; Strype, Sigurd (Master thesis, 2022)
  Bakgrunnen for masteroppgaven er forankret i et uttalt behov fra bygge- og anleggsbransjen for en bransjeomforent tunnelbyggetidsmodell for mer korrekt beregning av tunnelbyggetid. Feil tunnelbyggetid er grobunn til ...
 • Bærekraftig konkurransekraft med rigg og drift i Skanska 

  Jønvik, Amalie (Master thesis, 2022)
  Den norske bygge- og anleggsbransjen preges av hard konkurranse, hvor det innenfor den utførende delen av bransjen var over 57 000 bedrifter i 2019 (SSB, 2022). For å møte denne konkurransen sies det at norske virksomheter ...

View more