Now showing items 700-719 of 735

  • Verdsettelse av Norsk Hydro ASA 

   Brå, Åsmund Oddvarson; Søfteland, Andreas Dyrnes; Nilsen, Jonas Næss (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne semesteroppgaven i finansiell styring ved Handelshøyskolen i Trondheim var å verdsette Norsk Hydro ASA som konsern. Vi ønsket altså å finne en estimert aksjekurs for Norsk Hydro med hjelp av diverse ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Gjellan, Einar; Dotzler, Georg Noer; Stangeland, Ole Fredrik (Bachelor thesis, 2019)
   Semesteroppgaven tar for seg en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Formålet er å beregne en aksjekurs for selskapet basert på tilgjengelige kvalitative og kvantitative data. Avslutningsvis vil vi sammenligne ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Åsvang, Helene; Dalhaug, Casper; Iversen, Glenn Stian; Björklund, Eric Andreas Hole (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi verdsatt Norwegian ASA. Vi begynte med å finne ut diverse om Norwegian, som deres historie, deres mål og hva som har gjort de til det store selskapet de er i dag. Etter at vi hadde oversikt over ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Botnen, Frida; Lam, Helena; Myren, Vegard (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å foreta analyser av Norwegian Air Shuttle ASA, for å deretter gjøre en verdivurdering av selskapet. Problemstillingen for semesteroppgaven er å finne verdien til Norwegian per ...
  • Verdsettelse av Norwegian Property ASA 

   Lepland, Morten; Lund-Kristensen, Amund; Nilsen, Nicolás Fernando (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å beregne aksjeverdien til Norwegian Property per 31.12.2018. I verdivurderingen har det blitt benyttet forskjellige analyser innenfor strategi, regnskap og finans i et forsøk ...
  • Verdsettelse av NRC Group ASA 

   Wisløff, Aleksander; Grut, Vegard Aleksander; Strand, Thomas Vågø; Skjelstad, Erik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven tar for seg en verdivurdering av NRC Group ASA. Formålet med oppgaven er å beregne en aksjekurs ut ifra de kvalitative og kvantitative data som er tilgjengelig. Til slutt vil vi sammenligne beregnet ...
  • Verdsettelse av Ocean Yield ASA 

   Bertelsen, Olav Midtveit; Hilseth, Victoria Simonsen; Jacobsen, Haakon Reithaug; Kjelstad, Camilla (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven er det blitt foretatt en verdsettelse av Ocean Yield ASA. Formålet med denne verdsettelsen er å undersøke økonomiske forhold, og dermed se om selskapet er riktig priset i forhold til markedet, og ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Garberg, Lars; Nymoen, Håvard; Rogers, Henrik; Simonsen, Lars A. Forsmo (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedpoenget med denne oppgaven er å verdsette Orkla ASA, som er et børsnotert selskap på Oslo Børs. Denne oppgaven er en semesteroppgave på bachelor i økonomi ved NTNU Handelshøyskolen, med finansiell styring som hovedprofil. ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Bø, Øglend Amalie; Norum, Anne; Biering, Victoria (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er å finne verdien til Orkla ASA per 31.12.18. Oppgaven er skrevet som semesteroppgave til bachelorgraden i Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. For å besvare problemstillingen ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stølan, Ulrik Weidemann (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens formål var å verdsette det børsnoterte selskapet SalMar ASA. SalMar er et vellykket norsk selskap innen lakseoppdrett, som er ledende på verdensbasis. Oppgaven har kommet fram til en verdsettelse av selskapet per ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Bjørvik, Erik; Myklebust, Gro Anett; Tuflåt, Runar (Bachelor thesis, 2020)
   Vi har i denne semesteroppgaven gått dypere inn i SalMar ASA, for å foreta en vurdering av deres nåværende verdi. Formålet med denne oppgaven har dermed vært å komme med en verdivurdering av SalMar ASA, samt komme med en ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

   Blandkjenn, Dag; Friestad, Gaute; Gjerde, Thomas T (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven har vår problemstilling vært å verdsette det børsnoterte norske boligutviklerselskapet Selvaag Bolig ASA. Hensikten her har vært ved hjelp av kunnskaper og ferdigheter vi har tilegnet oss de seneste ...
  • Verdsettelse av Telenor ASA 

   Sandland, Ludvig Hoff; Lindemark, Olav; Glåmen, Torbjørn; Jørgenvåg, Knut Sverre (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne semesteroppgaven var å anvende vår kunnskap innenfor finansiell styring til å verdsette Telenor Group som et helhetlig konsern. Vår problemstilling er dermed: “Hva er Telenor ASA verdt per aksje den ...
  • Verdsettelse av Visa 

   Khan, Adil Hussam; Sandnes, Erlend Nilsen; Sandnes, Kristian Nilsen; Vu, Man Dinh (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har problemstillingen vår vært å verdsette det børsnoterte amerikanske selskapet Visa. Hensikten har vært ved hjelp av ferdigheter vi har tilegnet oss på økonomistudiet, å vurdere hvorvidt aksjen ...
  • Verdsetting av ringvirkninger : et eksempel fra kraftbransjen 

   Kjærland, Frode; Mathisen, Terje; Solvoll, Gisle (Journal article, 2012)
  • Vesentlighetsvurderinger i kommunale selvkosttjenester : en studie i tre kommuner av ulik størrelsesorden 

   Hansen, Stian Belsvik; Vatne, Maria Foldal (Master thesis, 2016-01-13)
   Denne studien ser nærmere på utfordringer knyttet til vesentlighetsvurderinger i forbindelse med kommunale selvkosttjenester. Noe av bakgrunnen for dette er at vesentlighetsprinsippet ikke i stor grad er studert i offentlig ...
  • «Vi skaper historie» - Hva vi sier og hva vi gjør. Etableringen av Trøndelag fylkeskommune 

   Brækken, Anita (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven undersøker fylkeskommunen, og analyserer en frivillig strukturreform i lys av det nyinstitusjonelle perspektivet basert på organisasjonsteori og med et implementeringsteoretisk bakteppe. Masteroppgaven ...
  • Virksomheter og skatteunndragelser : en analyse av Skatteetatens kontroller 

   Haugen, Kristin Snuruås; Nygren, Emilie Amdal (Master thesis, 2015-12-21)
   Hvert år gjennomfører Skatteetaten etterkontroll av norske virksomheter for å avdekke eventuelle feil og mangler. Blant de virksomhetene som er blitt etterkontrollert, er vi interessert i å identifisere hva som kjennetegner ...
  • Vurdering av budsjettet som styringsverktøy 

   Aune, Silje; Borgnes, Ingrid Høyland; Opland, Eirin Restad (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Formålet med denne utredningen er å finne ut hvilke erfaringer en bedrift har med budsjettet som styringsverktøy. Budsjettet har de siste årene blitt kritisert blant annet fordi det er lite dynamisk og ...
  • Vurdering av lønnsomheten av et nytt forretningsområde for Kakehuset AS ved hjelp av strategisk analyse, regnskapsanalyse og investeringsanalyse 

   Afshin, Agri; Wiik, Jørgen Røste (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi vurdert lønnsomheten av å utvide Kakehuset AS til et nytt forretningsområde. Dette har vi gjort ved å gjennomføre en investeringsanalyse med fokus på nåverdien til prosjektet. I tillegg til ...