Recent Submissions

 • Case Regionalt Kompetanseforum Hordaland - Hvordan fyller Hordaland fylkeskommune samfunnsutviklerrollen? 

  Bergsholm, Beate (Master thesis, 2021)
  Kompetansepolitikken har det siste tiåret kommet høyt på den politiske agendaen og både nasjonale, regionale og lokale myndigheter forsøker å finne frem til løsninger og aktiviteter som kan gi noen svar om fremtidens ...
 • Utfordringer ved verdsetting av biotekselskaper innen sektoren helse 

  Myhrsveen, Eirik Haugland; Adolfsen, Sindre (Master thesis, 2021)
  Aksjeanalytikernes kursmål er en viktig faktor ved valg av selskaper en investor vil satse på. Men analytikere med samme tilgang til de faktiske opplysninger om et selskap vil ha forskjellige anslag for kursmål. Dette kan ...
 • Langsiktig styring i festivaler 

  Pedersen, Christoffer Waage; Godager, Anders Schill (Master thesis, 2021)
  Bakgrunnen for denne masteroppgaven er å bedre forstå hvordan økonomistyring praktiseres i festivalbransjen. Verdiskapingen til musikkfestivaler skjer over noen få dager hvert år, og styring kan foregå med kun det forestående ...
 • Styring ved hjemmekontor - hvordan endring i arbeidsforhold ved hjemmekontor påvirker styringssystemet 

  Willmann, Tommy (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven fokuserer på hva overgangen til hjemmekontor under Covid-19 pandemien gjorde med styringssystemet til en casevirksomhet. Hjemmekontor ble av regjeringen og FHI innført i mars 2020 og førte til en massiv ...
 • Verden eldes - vil de fremtidige kompetansebehovene bli en utfordring? 

  Finnes, Annbjørg (Master thesis, 2021)
  Med et bakteppe om at verden eldes så har formålet med masteroppgaven min vært å avdekke om de fremtidige kompetansebehovene vil bli en utfordring, og om synet på dem har endret seg signifikant de siste 20 årene. Jeg ønsket ...
 • Digitalisering i revisjonsbransjen 

  Aspelien, Renate Karlsen; Skjelstad, Ingrid (Master thesis, 2021)
  Revisjonsbransjen er en bransje som vil påvirkes av teknologi i økende grad de neste årene. Revisjon består av mange manuelle og repetitive oppgaver, noe som gjør oppgavene egnet for å digitaliseres. Nye digitaliserte ...
 • Klynger som drivkraft for næringsutvikling 

  Eide, Julie Moen; Johansen, Martine (Master thesis, 2021)
  Formaliserte klyngeprosjekter har økt i omfang, og har blitt et sentralt innovasjonspolitisk virkemiddel i Norge de senere år, blant annet for å imøtekomme stadig høyere krav om bærekraftig omstilling. Denne masteroppgaven ...
 • Organisasjonskultur i en fylkessammenslåing. 

  Mathisen, Daniel Hagen; Woie, Øystein Grasberg (Master thesis, 2021)
  I de siste årene har vi sett flere sammenslåinger av ulik størrelse, både i offentlig og privat sektor, men som Miller (2000) trekker frem blir mange av disse betraktet som mislykket. Formålet med denne oppgaven har derfor ...
 • Fastsettelse av skattens særskilte vesentlighetsgrense - En kartlegging av revisors profesjonelle skjønnsutøvelse 

  Staff, Marius; Lygård, Jørgen Fløgstad (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har til hensikt å se på hvilke skjønnsmessige faktorer som påvirker revisors vurdering av den særlig lavere vesentlighetsgrensen på skatt og avgifter (skattevesentlighetsgrense). Den norske revisjonsstandarden ...
 • Hensiktsmessig økonomistyring i krisetider 

  Granli, Simen; Johansen, Hjalmar (Master thesis, 2021)
  Formålet med denne studien har vært å få innsikt i hvordan man benytter styringssystemer under en krise som COVID-19, og hvorvidt alpinbransjen har dynamiske evner til å håndtere krisen. Malmi og Brown (2008) adresserer ...
 • Anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge 

  Pettersen, Sandra; Wainio, Cecilie Marie (Master thesis, 2021)
  Banker er noen av aktørene i den private sektoren som arbeider med anti-hvitvasking. Bankene, sammen med andre finansforetak, er betegnet som førstelinjen i arbeidet med forebygging og bekjempelse av hvitvasking i Norge. ...
 • • Lykkes arbeidsinnvandrere bedre på integrering av det norske samfunnet sammenlignet med flyktninger? -En komparativ kvalitativ forsknings-oppgave om arbeidsinnvandrere og flyktninger i Norge 

  Qasim, Asad (Master thesis, 2021)
  Norge bruker mye penger til integreringstiltak, men integreringstiltatekene har blitt kritisert til å være ikke effektive. Opposisjonspolitikere har lagt inn sine kritikk til hvordan prosjektet blir gjennomført og håndtert ...
 • Hva er nytten av å ta videreutdanning for arbeidstagere i Norge? En kvantitativ undersøkelse av uteksaminerte studenter mellom 1999-2020 ved Master of Public Administration-NTNU 

  Tønne, Elisabet (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har som mål å empirisk avdekke nytten av å ta MPA-utdanningen ved NTNU - for individet. Det at arbeidstageren gjennomfører videreutdanning påvirker også både bedriften og samfunnet, og nytten for ...
 • Digital transformasjon gjennom en samkjørt virksomhet 

  Nilsen, Ingrid R.; ; Slørdal, Hannah Ø. (Master thesis, 2021)
  Det digitale miljøet bedrifter opererer i preges av innovativ digital teknologi, endrede kundebehov og en ny konkurransearena grunnet reduserte inngangsbarrierer og industrilinjer som visket ut. For å holde tritt med dette ...
 • Bygge- og tomtekostnadens påvirkning på boligpris 

  Hollingen, Marie; Munkhaugen, Andrea (Master thesis, 2021)
  Boligprisene har de siste årene økt betraktelig, og det er interessant å undersøke hva denne utviklingen skyldes. Masteravhandlingen har som mål å analysere kostnadsutviklingen i byggebransjen, og hvordan denne utviklingen ...
 • Økonomistyringens rolle i reduksjon av matsvinn i restauranter 

  Ludvigsen, Anniken; Hofstad, Kjersti (Master thesis, 2021)
  En tredjedel av all mat som produseres i verden hvert år blir kastet (FN-Sambandet, 2021). FN har på bakgrunn av dette satt som mål å redusere matsvinn med 50 % innen 2030, hvilket bare kan løses gjennom samarbeid mellom ...
 • Implementering av Midt-Norsk ringen 

  Olfot, Andreas (Master thesis, 2021)
  Fiskeoppdrettsbransjen har utviklet seg til å bli en bransje preget av mye innovativt teknologisk utstyr. Implementering av nytt utstyr er en krevende prosess i alle bedrifter. Det er gjort lite forskning på implementering ...
 • ESG Investments 

  Follerås, Gustav.; Maasø, Kim Tveråli (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven undersøker forholdet mellom bedrifters samfunnsansvar og deres finansielle prestasjon i det Europeiske aksjemarkedet. Dette er gjort ved å beregne alphaer av en long-short zero investment strategi, der ...
 • Jump bids in real estate auctions 

  Sommervoll, Dag Einar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The lion’s share of Norwegian homes changes hands through closely monitored and regulated auctions. Some housing market experts advocate the supremacy of a jump bid, a significant bid increase to discourage fellow bidders, ...
 • KVALITET I ENDRING 

  Skavdahl, Sigurd Sletbakk; Bjørhovde, Ole Stig (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Vår masteravhandling er et resultat av vår interesse for hvordan store endringer påvirker alle involverte i en stor organisasjon som politiet. Hvordan kan sluttproduktet av en stor endring bli av god kvalitet ...

View more