Recent Submissions

 • Onboarding i den norske IT-sektoren 

  Apelseth, Adrian Fohlin (Master thesis, 2022)
  Denne studien setter fokus på nyansattes vei inn i en ny jobb, gjennom tre case-bedrifter og deres nyansattes erfaringer av onboardingsprosessen i IT-sektoren. Onboarding, eller det å sosialiseres inn i en ny organisasjon, ...
 • Noe du gjør med hjertet, og noe du gjør med hodet 

  Gjestad, Ingri; Mossestad, Anne Malin (Master thesis, 2022)
  Mangfoldsledelse har blitt satt på dagsordenen av ulike drivkrefter, som globale markeder, økende arbeidsmobilitet på tvers av nasjoner og større tilfang av arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn. Forskning viser at ...
 • Aksjeinvestering basert på Dobbel Crossover Trading-Strategier En studie av Apple- og Tesla-aksjer og S&P 500-indeksen 

  Jalalian Javadpour, Hamid (Master thesis, 2022)
  Rekordlav styringsrente satt av Norges bank, påfølgende av null innskuddsrenten gjennom banksparing i 2021, og særlig økende inflasjon, som reduserer pengenes kjøpekraft, har motivert at mange nordmenn til å investere i ...
 • Effektivisering av implementeringsprosessen for endringer 

  Vassbø, Ove (Master thesis, 2022)
  Rapporten er en masteroppgave som søker å fremskaffe resultater til dekke problemstillingen: Hvordan effektivisere implementeringsprosessen for endringer? Med forskningsspørsmålene: Hvordan oppnå endringskapasitet i ...
 • Digitalisering i entreprenørens verdikjede 

  Bergseth, Eirik Bævre; Matibag, John Lloyd Perez (Master thesis, 2022)
  Bygge- og anleggsbransjen har de siste årene hatt et stort fokus på innovasjoner innenfor teknologi. Endringer for å skape ny teknologi, mer bærekraft og konkurransekraft har gjort at flere aktører har økt fokuset på ...
 • Implementering og etterlevelse av Åpenhetsloven 

  Hanger, Lene Malvik; Hammernes, Ida Harriet (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven belyser hvordan Åpenhetsloven kan implementeres og etterleves av IT-bedrifter, samt hvilke utfordringer og muligheter lovgivningens krav og formål kan medvirke for bedriftene. Lovgivningen trer i kraft ...
 • En kvalitativ studie på hyppige lederskifter 

  Ruud, Elise; Schjølberg, Victoria (Master thesis, 2022)
  Hyppige lederskifter er et utbredt fenomen som flere ganger har blitt omtalt i media, og relaterer seg til omfattende endringer for både organisasjonen og de ansatte. Vår masteroppgave er et kvalitativt forskningsbidrag ...
 • Citizen development som akselerator for digital transformasjon - en kvalitativ studie av utfordringer ved adopsjon av lavkode-teknologi og citizen development 

  Liland, Stian Sikle; Nygaard, Jørgen (Master thesis, 2022)
  Det økende behovet for digital transformasjon og mangel på IT-kompetanse har ført til økt fokus på at ansatte uten formell IT-kompetanse kan bidra i digitaliseringsarbeidet. Gjennom lavkode-verktøy som tilbyr «dra-og-sli ...
 • Den hybride arbeidsmodellen 

  Ås, Amalie (Master thesis, 2022)
  Den hybride arbeidsmodellen har den siste tiden fått mye oppmerksomhet og flere bedrifter har implementert modellen. Med hybrid arbeidsmodell menes et fleksibelt arbeidet der arbeidsoppgavene utføres enten fra kontoret ...
 • Mislighold av kredittkortgjeld 

  Hovd, Hanna; Aase, Rikke Olsen (Master thesis, 2022)
  Tema i denne masteroppgaven er mislighold av kredittkortgjeld. Formålet er å gi långivere av kredittkortgjeld en indikasjon på hvilke variabler som er viktige å hensynta i vurderingsprosessen av lånsøkere. Problemstillingen ...
 • Hjernen trenger jo litt påfyll 

  Qvarme, Anna; Dahl-Aabakken, Hedvig (Master thesis, 2022)
  Ansattes kompetanse er for virksomheter en viktig ressurs for å sikre verdiskapning og måloppnåelse. Fokus på å ivareta ansattes kompetanse er vel så viktig for individet selv, og kan medføre en opplevelse av tilstrekkelighet ...
 • Implementing change to enhance sustainability and integrate sustainable practices in a shipowner organization 

  Brekke, Robin Oskar; Kolbergsrud, Marius Haverstad (Master thesis, 2022)
  Bærekraft utvikler seg til å bli et forretningskritisk tema, der petroleumsindustrien møter nye krav til bærekraft og forventinger om utslippkutt. Dette er resultatet av et skiftende fokus i retningen av fornybar energi. ...
 • Verdsettelse av Norconsult AS 

  Monsen, Ivar Hoel (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven tar for seg verdsettelsen av selskapet Norconsult AS. Oppgaven baserer seg på offentlig tilgjengelige finansiell informasjon i form av årsrapporter og kvartalsrapporter. Formålet med oppgaven er å ...
 • Business Analytics og beslutningsstøtte: Et case-studie av universitets- og høyskolesektoren 

  Lund, Maja; Meyer, Solveig (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne masterutredningen har vært å undersøke hvordan Business Analytics kan benyttes til beslutningsstøtte. Ettersom frafall innen høyere utdanning blant annet kan medføre økonomiske konsekvenser og lavere ...
 • Kommunikasjon mellom aktører i en totalentreprise 

  Santana, Kevin Paiva (Master thesis, 2022)
  Kommunikasjon er et bredt begrep som kan defineres på ulike måter. Denne oppgaven har valgt å se på den kommunikative delen av byggebransjen. Nærmere bestemt hvordan de ulike aktørene i en totalentreprise kommuniserer under ...
 • Bærekraftig arbeidsmiljø - "old wine in a new bottle"? 

  Mørch, Maren Elise; Taraldsen, Julie Christin (Master thesis, 2022)
 • Fra regnskapsfører til regnskapsrådgiver: En kvalitativ studie om hvordan digitalisering påvirker regnskapsbransjen 

  Misund, Audun Olsen; Aune, Jørgen Moen (Master thesis, 2022)
  Samfunns- og teknologiutvikling gjør at regnskapsførernes tradisjonelle arbeidsoppgaver utfordres, hvor innføring av kunstig intelligens (KI) frigjør tid til andre oppgaver som krever menneskelige egenskaper. Denne oppgaven ...
 • Bærekraftig transformasjon i en perifer region - En casestudie av det grønne skiftet i Nordlandsregionen 

  Guddal, Linda; Tronrud, Mari (Master thesis, 2022)
  «Det grønne skiftet» fører til et samfunn i endring der vekst og utvikling tilpasses med hensyn til naturens tålegrenser. Distrikter og regioner har en viktig rolle i «det grønne skiftet», men de opplever samtidig utfordringer ...
 • Ledelse under endringer 

  Dao, Francis Dao Quang (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn: I følge Appelbaum mfl. (2012) må organisasjoner stadig tilpasse seg endringer i omgivelsene for at de skal kunne overleve eller vokse på markedet. Dette må til for at de skal kunne opprettholde posisjonen sin på ...
 • Transformasjonsledelse i en digitale arbeidshverdagen 

  Heggheim, Markus Bjørnvold (Master thesis, 2022)
  Teknologi er i stadig utvikling, og under Covid-19 ble omfanget av hjemmekontor økte voldsomt. Den digitale arbeidshverdagen ble det nye for mange ledere og medarbeidere. Det ble en svært brå overgang fra fysisk oppmøte ...

View more