• Valg av integrasjonsstrategier etter oppkjøp - En casestudie av et sjømatkonsern i vekst 

   Karlsen, Marita Forseth; Juliussen, Håkon (Master thesis, 2018)
   Denne studien er et bidrag til den strategiske skolens forståelse av integrasjonsstrategier etter oppkjøp. Masteroppgaven har adressert en etterlyst forståelse av sammenhengen mellom to isolerte forskningstilnærminger som ...
  • Valuation of energy performance certificates in the rental market – Professionals vs. nonprofessionals 

   Khazal, Aras; Sønstebø, Ole Jakob (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The implementation of Energy Performance Certificates (EPCs) is expected to reduce energy consumption and carbon emissions by providing actors with information that can be used to make better-informed decisions. This paper ...
  • Valuation of Mowi ASA 

   Hammer, Ari; Hovelsen, Endre F.; Riise, Benjamin (Bachelor thesis, 2020)
   Gjennom dei siste månadane har me samla data og informasjon frå kvartals- og årsrapportar, bøker, forskingsdokumenter, nyhendesartiklar og andre verdisetjingar for å kunne gjennomføra ein omfattande analyse og verdsetjing ...
  • Value-at-risk in the European energy market: a comparison of parametric, historical simulation and quantile regression value-at-risk 

   Westgaard, Sjur; Århus, Gisle Hoel; Frydenberg, Marina; Frydenberg, Stein (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper examines a set of value-at-risk (VaR) models and their ability to appropriately describe and capture price-change risk in the European energy market. We make in-sample, one-day-ahead VaR forecasts using one ...
  • Vekst og innovasjon i oppstartsselskap - En casestudie av SHM Solutions AS 

   Johnsen, Kristoffer (Master thesis, 2019)
   På bakgrunn av nærings- og fiskeridepartementet i Norge sitt syn på innovasjon som nøkkelen til økonomisk vekst, kan det være interessant å se på hvilke faktorer som har bidratt til vekst i et norsk foretak med høy vekst; ...
  • Vektlegging av arbeidsmiljø i politiske vedtak, Trondheim kommune 

   Hamnes, Svein Erik; Lehn, Unni (Master thesis, 2018)
  • Verden eldes - vil de fremtidige kompetansebehovene bli en utfordring? 

   Finnes, Annbjørg (Master thesis, 2021)
   Med et bakteppe om at verden eldes så har formålet med masteroppgaven min vært å avdekke om de fremtidige kompetansebehovene vil bli en utfordring, og om synet på dem har endret seg signifikant de siste 20 årene. Jeg ønsket ...
  • Verditranslasjon i ideelle organisasjoner 

   Torgersen, David (Master thesis, 2017)
   Denne studien har tatt for seg verditranslasjon i ideelle organisasjoner, og jeg stiller følgende spørsmål, hvordan oversettes verdier til mål i ideelle organisasjoner? I henhold til sektors mangel på profittmotiv ...
  • Verdiutvikling i Trondheim kommune 

   Busch, Tor; Wennes, Grete (TØH-notat, Working paper, 2008)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan enhetslederne i Trondheim kommune vurdere betydningen av verdier og etiske retningslinjer innefor egen enhet. I en offentlig sektor preget av store strukturelle ...
  • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

   Telebond, Magnus; Sjøvold, Ole-Petter (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven inngår som et emne på 7,5 studiepoeng i vårt siste semester som bachelorstudenter ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Valget om å gjennomføre en verdivurdering kommer som et resultat av vår faglige ...
  • Verdivurdering av SalMar ASA 

   Tenfjord, Ulrik Slinning; Olsen, Stian; Didriksen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven var å foreta en verdsettelse av SalMar ASA. Vi har valgt følgende problemstilling: Hva er SalMar ASA verdt? Innledningsvis i denne oppgaven har vi foretatt en beskrivelse av SalMar, med historie ...
  • Verdsettelse av Austevoll Seafood ASA 

   Helsingeng, Astrid; Jónsdóttir, Ólöf; Lund, Jørgen; Rønningen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven er å verdsette markedsverdien av Austevoll Seafood AS. Vi har estimert en aksjekurs som vi sammenligner mot virkelige kursen på Oslo børs og kommer med en handlingsstrategi. Oppgaven er bygget opp ...
  • Verdsettelse av BEWI ASA 

   Aanerud, Even Sandnes; Volden, Emil Holst (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven tar for seg en verdsettelse av egenkapitalverdien til den norske emballasjeprodusenten BEWI ASA. Oppgaven er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og verdsettelsen er gjort fra et investororientert ...
  • Verdsettelse av Eniro AB 

   Normann, Henrik Rodem (Bachelor thesis, 2020)
   Semesteroppgaven tar for seg en verdsettelse av Eniro AB. Oppgavens formål er å beregne en aksjekurs for selskapet per 31.12.18 basert på tilgjengelige kvantitative og kvalitative data. Avslutningsvis vurderes prisen som ...
  • Verdsettelse av Entra ASA 

   Berg, Kristjana; Paulsen, Lina Berglund; Dahl, Malin Mikarlsen; Høgset, Veronika (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi utført en verdsettelse av det norske eiendomsselskapet Entra ASA. Verdsettelsen er basert på strategiske analyser, samt historiske tall fra tidligere regnskap. Formålet med oppgaven er å estimere ...
  • Verdsettelse av Entra ASA 

   Wold, Bendik; Færestrand, Jørgen; Lehne, Mari; Haugdal, Torstein Dybvad (Bachelor thesis, 2020)
   En verdsettelsesoppgave er valgt som avsluttende oppgave grunnet vårt valg av retning på bachelorgraden, finansiell styring. Selskapet vi valgte å verdsette var det børsnoterte selskapet Entra ASA. Målet med oppgaven var ...
  • Verdsettelse av Equinor ASA 

   Aune, Mathias; Norum, Michael Jenssen; Fuglem, Aleksander (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi verdsatt markedsverdien på egenkapitalen til Equinor. Selve verdsettelsen er gjort på to ulike finansielle metoder. Den første tok utgangspunkt i en prognose av kontantstrømmer hvor vi ...
  • Verdsettelse av Frontline Ltd. 

   Matre, Kathrine; Evensen, Camilla Foss (Bachelor thesis, 2020)
   Følgende er en verdsettelsesoppgave av Frontline Ltd. Selskapet har lange tradisjoner innen skipsrederi, og er verdensledende innenfor sektoren. Oppgaven har som hensikt å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av en ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Skomedal, Jon Melvin Holmboe, Ole Rye Sæten, Mathias Manshaus Rolfsen, Raag August Sandal (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven utfører vi en verdivurdering av lakseoppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, gjennom å benytte en kontantstrømanalyse av selskapets frie kontantstrømmer og multiplikatoranalyse. Vi har også vurdert ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Naalsund, Pia; Strømnes, Kristian Harald; Stixrud, Sebastian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven omhandler fundamental og markedsbasert verdsettelse av Grieg Seafood ASA basert på en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Den fundamentale verdsettelsen er basert på analyse og prognoser av ...