• Lean – Glasur eller ingrediens? En studie av hvordan styringsverktøy oversettes og implementeres eksemplifisert gjennom en studie av Lean i Norge 

   Moum, Janne Vagnild; Bordewich, Inger Overland (Master thesis, 2017)
   Lean er et aktuelt tema i dagens næringsliv. Styringsverktøyet har mottatt mye oppmerksomhet, og omtales som en mote innenfor hvordan bedrifter skal ledes og organiseres. Tilpasning av strategier, prinsipper og verktøy ...
  • Learning Entrepreneurship by Hand Clapping: ABM in use in Entrepreneurship Education 

   Heldal, Frode; Wennes, Grete; Sacramento, Isabella (Chapter, 2017)
   This chapter presents a new way of teaching entrepreneurship, by the way of arts-based methods. It involves an exercise consisting of making a song in teams based solely on body sounds, to elicit reflections, discussions ...
  • Ledelse av kunnskapsutviklere og -formidlere : en studie av forventninger til og oppfatninger om ledelse i UH-sektoren i Norge 

   Haugland, Ane; Skare, Jonette Valaas (Master thesis, 2016-01-05)
   Denne avhandlingen undersøker på hvilken måte studielederes oppfatning av egen rolle sammenfaller med vitenskapelig ansattes forventninger til ledelse, og problemstillingen lyder som følger: På hvilken måte sammenfaller ...
  • Ledelse av sikkerhet 

   Heldal, Frode; Antonsen, Stian; Kvalheim, Sverre Andreas (Chapter, 2017)
  • Ledelse i byggebransjen - En kvalitativ studie med fokus på utdannelse og arbeidsbakgrunn 

   Brynjar Fagerli Strøm (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne studien er å finne ut hvordan en leder i byggebransjen blir oppfattet av arbeiderne basert på lederens arbeidserfaring og utdannelse. Dette er et tema som diskuteres ofte blant arbeidere i byggebransjen. ...
  • Ledelse i den digitale fremtiden 

   Røttereng, Hege; Hol, Helen (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Denne masteroppgaven inngår som en del av studiet Master of Public Administration ved NTNU, våren 2019. Vår overordnede problemstilling i avhandlingen er om Skaun kommunes ledere er skodd for den digitale ...
  • Ledelse som meningsskaping omkring formål: en casestudie i festivalen Pstereo 

   Holand, Silje Anita (Master thesis, 2010-10-29)
   I denne masteroppgaven utforskes problemstillingen “Hvordan skaper ledelse mening omkring formål i Pstereo?”. Til bruk i analysen utvikles et teorifilter som består av de tre horisontale trådene festivalledelse, ...
  • Ledere med innvandrerbakgrunn : Forventninger, oppfatninger og lederadferd 

   Erichsen, Mario Quintanilla (Master thesis, 2015-12-21)
   Forskning viser at interessen hos norske virksomheter til å ta i bruk arbeidskraften og lederegenskapene som innvandrerbefolkningen representer, stadig øker. Samtidig erfarer man at stadig flere flerkulturelle personer ...
  • Lederens betydning for å fremme de ansattes indre motivasjon 

   Skogan, Hilde Gunn (Master thesis, 2018)
   Stjørdal kommune har i likhet med mange andre kommuner i Norge høyt sykefravær i omsorgssektoren. To av omsorgsinstitusjonen startet opp omtrent ved samme tid, hvorav den ene har hatt lavt sykefravær gjennom flere år, mens ...
  • Lederes bruk av styringssystemer for å drive strategisk endring - En casestudie av Nordea 

   Larsen, Alma Marielle; Johansen, Trine Tornlund (Master thesis, 2018)
   Denne masteravhandlingen er en kvalitativ casestudie av Nordea der vi undersøker lederes bruk av styringssystemer for å drive strategisk endring. Vår problemstilling er som følger: Hvordan bruker ledere styringssystemer ...
  • Lederes emosjonelle opplevelse av nedbemanningsprosesser - En kvalitativ studie av hvordan nedbemanning føles for ledere med personalansvar 

   Egseth, Mads Weidemann; Presthus, Rune (Master thesis, 2018)
   Det har tidligere i forskningen vært et stort fokus på hvordan ansatte opplever nedbemanning. Formålet med denne oppgaven å snu fokuset og se hvordan slike nedbemanningsprosesser oppleves av ledere. Oppgaven benytter Ekman, ...
  • Livestock and Carnivores: Economic and Ecological Interactions 

   Olaussen, Jon Olaf; Johannesen, Anne Borge; Skonhoft, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Carnivores-livestock interactions cause human-wildlife conflicts worldwide. These interactions are present under a wide range of ecological and economic circumstances. This paper studies the relationship between predation ...
  • Lokalt samfunnsansvar 

   Holmøy, Richard Elias Karlsen; Kjelsrud, Sondre Urbye (Master thesis, 2019)
   Samfunnsansvar har blitt viet stadig mer oppmerksomhet blant forbrukere, myndigheter, media, universiteter, og de store globale selskapene. Samtidig finnes det lokalt eide bedrifter i Norge som ikke får like mye oppmerksomhet ...
  • Lønnsomhet i norsk oppdrettsnæring 

   Jostein Gundersen (Bachelor thesis, 2019)
   Jeg har i denne studien sett på forhold som påvirker lønnsomhet i den norske oppdrettsnæringen av laks og ørret. Formålet er å finne ut om det er noen forhold som er sammenfallende for flere selskaper som påvirker deres ...
  • Lønnsomhet i oppdrettsnæringen: hvilke forhold har betydning? 

   Mørkve, Sindre; Ulvan, Stian (Master thesis, 2010-10-01)
   Temaet for denne avhandlingen er lønnsomhet i oppdrettsnæringen for laks og ørret. Formålet med avhandlingen er å undersøke om det er noen forhold ved de ulike selskapene i næringen som har signifikant sammenheng med ...
  • Lønnsomhet,- og konkursanalyse av To Tårn Bryggeri AS 

   Haugerø, Joakim Jin; Skåravik, Olav Johan; Fjeldvær, Martin Buaune; Solem, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å utføre lønnsomhetsanalyse av bedriften To Tårn Bryggeri AS, som vi heretter velger å omtale som To Tårn. Gjennom privat kjennskap til bedriftens tidligere daglige leder Børge Barlindhaug har vi ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Blomster i Byhaven AS 

   Ehrenpohl Sand, Sara; Hotsmanava, Karyna; Lodgaard, Oda (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjort en lønnsomhetsanalyse av blomsterbutikken Blomster i Byhaven, som ligger i Trondheim sentrum. Blomsterbutikk-bransjen er et tøft marked, og det vil derfor være spennende å se hvordan ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Bookkeeper Vest AS 

   Tordal, Anette; When, Amalie; Barstad, Maria; Younes, Nour (Bachelor thesis, 2019)
   Regnskapsbransjen har eksistert over lengre tid, men det var først i 1969 at den Norske Regnskapsbyråers Forening ble stiftet. Det har i lengre perioder vært inkrementelle endringer i bransjen. I senere tid har teknologi ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Byscenen Drift AS 

   Petrusson, Lars Fredrik; ; Cemalovic, Adrian; Martinsen, Joakim (Bachelor thesis, 2019)
   Byscenen Drift AS hører til i Arbeiderforeningens Hus i Trondheim, som har røtter helt tilbake til 1878. Siden 2007 har selskapet hatt ansvaret for utleie på huset, og i 2010 hadde de renovert ferdig en ny konsertscene. ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Børstad Transport AS 

   Halvorsen, Madeleine Harung; Sætrevik, Camilla; Overvik, Tone (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi gjennomført regnskapsanalyse og strategisk analyse av transportbedriften Børstad Transport AS (heretter omtalt som BAS). Målet har vært å belyse hvordan bedriftens utvikling har vært i årene 2017-2019, ...