Now showing items 1-20 of 484

  • 22. juli i klasserommet - En følelse av hjelpeløshet? 

   Kristoffersen, Hylland Erlend (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg ønsket å undersøke ungdomsskolelæreres undervisningspraksis i etterkant av 22. juli, og i dag. Jeg har også ønsket å finne årsaker til at 22. juli ble bortprioritert fra klasserommet, noe tidligere ...
  • 22. juli i lærerplanen og samfunnsfagsundervisningen 

   Myhre, Kristine Tuv (Bachelor thesis, 2021)
  • A Literature Review of Video Games in the ESL Classroom 

   Minhaqui Bernardo de Moraes, Giovanna (Bachelor thesis, 2021)
   This paper examines how video games can be applied in the ESL classroom, with particular emphasis on the benefits and challenges ESL teachers face when using video games in classroom settings. The method used was a thematic ...
  • A study on speaking anxiety in the ESL classroom 

   Flotten, Toril Turmo (Bachelor thesis, 2021)
   This research investigates which factors of speaking anxiety most commonly affects the ESL learner and how teachers can work with ESL learners´ speaking anxiety. The study is twofold: it examines which main factors contribute ...
  • Abraham og hans roller og betydning som stamfar for tre religioner En sammenlignende dokumentanalyse 

   Breida, Steffen (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan en lærebok i KRLE for mellomtrinnet i grunnskolen, nemlig Vi i verden 5 (Cappelen), tematiserer lærestoffet om patriarken Abraham, stamfar og forbilde i både jødedom, ...
  • Adapted Education in the EFL Classroom: Reviewing Textbook Activities Through Bloom's Revised Taxonomy 

   Viktoria Holmberg (Bachelor thesis, 2019)
   In the Norwegian Education Act, it is stated that “education shall be adapted to the pupils’ abilities and assumptions” (Opplæringsloven, 1998, § 1-3, my translation). Håstein & Werner (2014) claim that the actual subject ...
  • “Alle elever bør lære begge de offisielle språkformene i Norge!”-En kvalitativ studie av 3 norsklæreres holdning til nynorsk som sidemål i skolen 

   Liestøl, Maria (Bachelor thesis, 2019)
   Dette er en kvalitativ studie av tre norsklærere på ungdomsskolens holdninger til nynorsk som sidemål i skolen. Den tidligere forskningen indikerer at mange lærere har en positiv opplevelse av å undervise i nynorsk, men ...
  • Alle er like, men noen er likere enn andre 

   Engesbak, Oda Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Mange før meg har fremhevet at det er viktig for lærere å være oppmerksom på måten rase blir fremstilt i barnelitteraturen de velger å benytte seg av i klasserommet. Dette er fordi ideologiene og budskapene som blir fremmet ...
  • «Alt er jo digitalisert i dag uansett» 

   Flå, Emilie Sæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie som prøver å finne svar på problemstillingen: Hvordan opplever lærere digitalisering av klasserommet på ungdomsskolen? For å finne svar på problemstillingen, har det blitt foretatt ...
  • Alternative læringsarenaer i naturfag 

   Sunde, Hallvard Burø (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan lærere kan legge til rette for læring hos elever ved å benytte ulike alternative læringsarenaer. For å finne ut av problemstillingen ble det gjennomført to dybdeintervjuer ...
  • Alternative læringsarenaer som fremmende for elevers læringsutbytte - En lærers opplevelse 

   Skorgen, Andrine Kvalsnes (Bachelor thesis, 2019)
   I fagfornyelsen blir det lagt vekt på at naturfag skal være relevant for alle elever, uavhengig av fremtidig yrke. I arbeidet med læreplanen blir det lagt vekt på at elevene skal få kompetanse i naturfag som vil være til ...
  • Analyse av lærebøker 

   (Bachelor thesis, 2021)
  • Anmerkning som sanksjon 

   Lyng, Malin Susann (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Oppgavens tema er anmerkninger og en nærmere kikk på læreres egne erfaringer med å bruke anmerkninger som sanksjon i skolen. Oppgaven diskuterer blant annet Opplæringslovas hensikt med sanksjonene opp mot hvordan ...
  • Arbeid med elevenes psykiske helse i barneskolen 

   Dyrhaug, Synnøve (Bachelor thesis, 2019)
   Forskning viser at 15-20 % av barn og unge har nedsatt funksjon på bakgrunn av psykiske plager. Barn som har en god psykisk helse har bedre forutsetning for å lære og utvikle seg. Alle barn og unge har rett på et skolemiljø ...
  • Arbeid med grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk 

   Storødegård, Andreas Endrestad (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverksfaget. Problemstillingen er «Hvordan arbeider to lærere med grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk?». Det er brukt kvalitativ metode for å ...
  • Arbeid med meningslogikk og lek 

   Walaker, Vilde Fossum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven vil jeg analysere hvordan meningslogikken i Alice i Eventyrland kommer til uttrykk i teksten. Teorigrunnlaget for oppgaven vil være Gilles Deleuze (2017) sin bok Meningens Logik, samt teori som omhandler ...
  • Arbeid med sosial kompetanse på 1-10 skoler 

   Aanonsen, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan én enkelt skole arbeider med sosial kompetanse hos elevene. Jeg har bemerket meg at det er lite nasjonale retningslinjer på dette punktet, og stor variasjon på hvordan dette gjøres ...
  • Areal – et utfordrende begrep 

   Sæterøy, Stig Ove (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar opp problemstillingen: «Hvilke utfordringer har lærere rundt undervisning av areal?» Som kommer fra hvordan arealbegrepet er vanskeligere for elever å forstå enn lengde og volum. Oppgaven drøfter ...
  • Arkiv i et digitalt transformert brukerorientert perspektiv 

   Overholdt, Janne (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven utforsker jeg hvordan den nasjonale føringen digitalt førstevalg endrer hvordan arkiv blir satt i kontekst i kommunal sektor. Ved å sette staten i en prinsipal rolle, blir kommunen agent, som setter mål- ...