• Analyse av kostnadsutviklingen og faktorer som har påvirket kostnadene for idrettshaller i Norge 

   Haugland, Eirik Nilsen; Sylte, Martin Verstad (Master thesis, 2017)
   Årlig bygges det et stort antall nye idrettsanlegg i Norge, hvor staten gir stønad til prosjektkostnadene gjennom tildeling av spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon. Her er idrettshaller den anleggskategorien som ...
  • Analyse av presisjon i leveranser til norske byggeprosjekter. 

   Steinveg, Jon Lillemyr; Johnsrud, Lars Elling (Master thesis, 2016)
   Hensikten med oppgaven er å bidra til økt kunnskap om presisjonen i leveranser til norske byggeprosjekter og bidra til at andelen presise leveranser kan økes. For å innfri hensikten med oppgaven er det formulert fire ...
  • Bruk av BIM-kiosker i produksjonsfasen av byggeprosjekter 

   Vestermo, Aleksander; Murvold, Vegar (Master thesis, 2016)
   BIM har gått fra å være bare et prosjekteringsverktøy til å være en viktig del av produksjonsfasen i byggeprosjekt. BIM kan for eksempel benyttes til visualisering, mengdeberegning, fremdriftsplanlegging, kollisjonskontroll. ...
  • Byggherrenes tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet 

   Mørenskog, Alida Rundhovde; Skovly, Marianne (Master thesis, 2017)
   Arbeidsmarkedskriminalitet har det siste tiåret blitt et økende problem i norsk bygg- og anleggsbransje. Arbeidsmarkedskriminalitet er et fenomen som kan knyttes opp mot sosial dumping og svart arbeid, men inkluderer også ...
  • Digitale informasjonssystemer i byggeprosjekter 

   Gustad, Frode (Master thesis, 2016)
   Informasjonsflyten i byggeprosjekter er avgjørende for byggeprosjektets sikkerhet, effektivitet, kvalitet og lønnsomhet. Denne masteroppgaven skal derfor undersøke informasjonsflyten i byggeprosjekter. Formålet med dette, ...
  • Digitalt veikart for Martin M. Bakken AS 

   Evensen, Sigve Wahl (Master thesis, 2018)
   Innledning. Digitalisering er en megatrend som påvirker samfunn og bransjer. Digitalisering endrer praksis og forretningsmodeller, hvilket innebærer store muligheter, men også store utfordringer. Byggebransjen har historisk ...
  • Effekten av samhandlingsmodellen på byggherreorganisasjonen i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen - Mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket 

   Sletsjøe, Henrik Jahr (Master thesis, 2016)
   Fokuset til denne masteroppgaven er å se på effekten samhandlingsmodellen mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket har hatt på byggherreorganisasjons i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Nærmere bestemt hvordan prosjektledelsen ...
  • En evaluering av utfordringer knyttet til logistikk på byggeplass 

   Moland, Kristian (Master thesis, 2015)
   Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med byggentreprenøren Betonmast Buskerud-Vestfold AS. Temaet for oppgaven er logistikk på byggeplass, med fokus på gjennomføringsfasen. Problemstillingen i oppgaven dreier seg om ...
  • Endringsledelse mot en lærende organisasjon - Vestvågøy kommune 

   Hammer, Ole-Irgen (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven har problemstillingen «Endringsledelse mot en lærende organisasjon», og har som formål å styrke distriktskommunene i endringsledelse og som lærende organisasjoner Oppgaven er gjennomført som en ...
  • Erfaringer knyttet til kontraktstrategier i norske sykehusprosjekter 

   Børstad, Simen Drogset; Stengel, Vegard Sandøy (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Sykehusbygg helseforetak (SBHF), som er et relativt nyetablert foretak i Norge. SBHFs formål er å være en internleverandør for de fire regionale helseforetakene og for landets ...
  • Evaluering av forutsetninger for innføring av Lean Construction prinsipper i Backe Vestfold Telemark AS 

   Sillerud, Sindre (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven er utført i samarbeid med Backe Vestfold Telemark AS. Masteroppgaven tar utgangspunkt i deres utprøving av planleggingsmetoden «Last Planner System» i byggeprosjektet «Kvartal 9» i Larvik. Som følge ...
  • HMS-utfordringer i anleggsbransjen 

   Eivindson, Espen Gussiås (Master thesis, 2018)
   Bygge- og anleggsbransjen har lenge vært kjent for å være en av næringene med høyest antall rapporterte arbeidsulykker og dødsfall. Bransjen består ofte av komplekse prosjekter med mange ulike aktører og kan by på utfordringer ...
  • Implementering av Lean Construction i Backegruppen 

   Stenrød, Kristian; Stenrød, Henrik (Master thesis, 2016)
   Kunnskap om utvikling og effektivisering for entreprenørselskaper er et svært viktig tema i den norske byggebransjen. Konkurransen i bransjen blir stadig mer spisset grunnet tøft marked og konkurranse fra utenlandske ...
  • Informasjonsflyt mellom prosjektering og produksjon - Prosjekteringsledelse i totalentreprise 

   Dyb, Kine Agnethe (Master thesis, 2018)
   Prosjekteringsprosessen i byggeprosjekter kan være utfordrende og kompleks. Flere aktører er involvert og det inkluderes store mengder informasjon. For en vellykket gjennomføring av byggeprosjekter er evnen til å samarbeide ...
  • Infrastrukturmarkedet i Norge 

   Follinglo, Knut Arne; Duvholt, Jan Erik (Master thesis, 2016)
   Gjennom en kvalitativ metodetilnærming har det blitt utført totalt 23 ulikedybdeintervjuer av 27 ulike nøkkelpersoner tilhørende ulike byggherre- og entreprenørorganisasjoner. Det er også utført dokumentundersøkelser i ...
  • IPD i Norge 

   Nordheim, Runar; Aslesen, Andreas Rivø (Master thesis, 2018)
   Bygge- og anleggsbransjen opplever utfordringer knyttet til å øke produktiviteten i prosjekter. Dette anses som en utfordring som bare blir større med prosjekter som stadig blir mer usikre og komplekse. IPD er en ...
  • Kommunikasjon i produksjon 

   Amundal, Vidar (Master thesis, 2015)
   Formålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på kommunikasjon i byggeprosjekts produksjonsfase. Basert på dette har fire forskningsspørsmål blitt formulert: 1. Hvorfor kan kommunikasjon være utfordrende i dagens ...
  • Kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon ved delte entrepriser 

   Gresseth, Frode (Master thesis, 2016)
   Masteroppgaven tar for seg kommunikasjonsproblematikk mellom prosjektering og produksjon i et byggeprosjekt med delte entrepriser, og foreslår tiltak til forbedring av kommunikasjonen. Et utbyggingsprosjekt av Oslo Lufthavn ...
  • Kontraktstyper og avtaleformer for prosjektering 

   Kristensen, Kine (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven undersøker i hvilken grad ulike avtaleformer og kontraktstyper for prosjektering hensyntar den iterative- og sekvensielle prosjekteringsprosessen. Videre ser den på hvem som er best med tanke på prosess ...
  • Kostnadshåndtering i anleggsprosjekter - Samhandlingen mellom byggherre og entreprenør i utførelsesfasen i Vei-, Vann- og Avløpsprosjekter 

   Hervåg, Alexander Grebstad (Master thesis, 2017)
   Bygg- og anleggsnæringen har en svakere effektivitetsutvikling enn andre næringer. Alle taper på lavere effektivitet, og entreprenørbransjen sliter med generelt lave driftsmarginer, sammen med stor konkurranse. For byggherren ...