Show simple item record

dc.contributor.advisorFossheim, Terje Kjetil
dc.contributor.advisorAas, Bjørn
dc.contributor.authorAndersen, Edvard Brodersen
dc.contributor.authorMalvik, Sigurd Nymo
dc.contributor.authorHallsson, Kristjan Valur
dc.date.accessioned2023-07-12T17:20:37Z
dc.date.available2023-07-12T17:20:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146719958:51863907
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078421
dc.description.abstractBacheloroppgaven omhandler prosjektering og design av en tennishall i massivtre. Oppgaven har hatt et bredt utgangspunkt, hvor det har vært forsøkt å prosjektere et helhetlig tennisanlegg med tilhørende klubbhus. Hensikten har vært å lage et produkt som kan brukes som inspirasjon for fremtidige nybyggere. Eventuelle interessenter skal kunne finne gode løsninger til å ta med inn i deres prosjektering av tennishall, eller andre idrettsanlegg. Kunnskap om Lade Tennisarena og IL Sverres konsept har vært flittig brukt for å kunne prosjektere tennishallen med høy kvalitet. Det er blitt gjort arbeider for; utforming, akustikk, brann, bæresystem, konstruksjonsløsninger, energiberegninger, samt kostnadsberegning. Ved bruk av limtre og massivtre som konstruksjonsmateriale, bygging etter passivhusstandard og gjennom økonomisk bevisste valg, er tennishallen bærekraftig både med tanke på energi og økonomi. Den er også bærekraftig designet for fremtidig vekst i sporten og sikrer langsiktig funksjonalitet. Ved god prosjektering av universell utforming er god sosial bærekraft også sikret i form av gode hensyn til brukere og besøkende med ulike funksjonsnedsettelser. Bæresystemet ble beregnet og dimensjonert med Focus Konstruksjoner hvor det ble valgt å benytte et søyle- og åstaksystem. Denne konstruksjonen gjør at man kan spare materiale og kostnader, samtidig som det overholder kravene for tennisbanenes krav til størrelser. Akustikk viste seg å bli en av de mer sentrale delene av oppgaven. Ikke bare var det nødvendig å finne gode løsninger for å sikre god komfort, men det var også nødvendig at tennishallen skulle ha minst lydklasse C for å kunne kvalifisere for spillemidler. Det ble dermed lagt mye tid og arbeid i å finne løsninger som gjør at tennishallen oppnår kravet om etterklangstid på 1,81 sekunder. Det har vært fokus på økonomisk gode materialvalg for å kunne holde kostnadene nede til et nivå der det ikke sløses penger på unødig inventar og byggematerialer. Samtidig har det vært nødvendig å håndtere enkelte store kostnader slik at man oppnår en hall med høy kvalitet på bygningsfysiske og bygningstekniske løsninger.
dc.description.abstractThe bachelor's thesis revolves around the engineering and design of a tennis centre made of cross-laminated timber. The thesis has had a broad starting point, aiming to design a comprehensive tennis facility with an accompanying clubhouse. The objective has been to create a product that can serve as inspiration for future builders. Potential builders should be able to find effective solutions to incorporate into their own design of tennis centre or other sports facilities. Knowledge of Lade Tennisarena and IL Sverre’s concept, has been extensively utilized to ensure high-quality design of the tennis centre. Various aspects have been addressed, including layout, acoustics, fire safety, structural system, construction solutions, energy calculations, as well as cost estimation. By employing glulam and cross-laminated timber as construction materials, adhering to passive house standards, and making economically conscious choices, the tennis centre achieves sustainability in terms of both energy and finances. Furthermore, it is designed to sustain future growth in the sport and ensure long-term functionality. Through careful consideration of universal design principles during the engineering process, social sustainability is also guaranteed, accommodating users and visitors with diverse disabilities. The structural system was calculated and dimensioned using Focus Konstruksjon, resulting in a column and rafter system. This construction approach allows for material and cost savings while meeting the size requirements imposed by tennis court regulations. Acoustics proved to be a pivotal aspect of the project. Not only was it necessary to find effective solutions to ensure optimal comfort, but the tennis centre also had to achieve at least sound class C to qualify for governmental funding. Consequently, significant time and effort were dedicated to identifying solutions that meet the required reverberation time of 1.81 seconds. Considerable emphasis has been placed on selecting appropriate materials to control costs and avoid unnecessary expenses on superfluous inventory and building materials. Simultaneously, certain significant costs had to be managed to achieve a tennis centre with high-quality building physics and technical solutions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraftig tennishall i massivtre
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record