Show simple item record

dc.contributor.advisorFriquin, Kathinka Leikanger
dc.contributor.advisorHallgren, Ole Henry
dc.contributor.authorFagerheim, Sigrid
dc.contributor.authorWøllo, Ingrid
dc.date.accessioned2022-09-30T17:19:18Z
dc.date.available2022-09-30T17:19:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116345384:29547835
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3023016
dc.description.abstractFor å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet i byggverk er det satt krav til implementering av branntekniske tiltak. At tiltakene utarbeides i henhold til krav og opprettholder sin tiltenkte funksjon i bruksfasen, kan imidlertid være skille mellom et mildt og et katastrofalt utfall av en brann. En branndør er et av mange branntekniske tiltak som skal evne å opprettholde brannmotstand i angitt tid i henhold til brannklassifiseringen. Den er avgjørende for å redusere omfanget av brann- og røykspredning, samt tilfredsstille sikker rømning. Branndøren er et brannsikringstiltak som hyppig er i bruk gjennom byggets levetid og er derfor spesielt utsatt for slitasje og skader. Branndøren er en del av et dørmiljø som består av dørblad, karm, området rundt døren, tilhørende komponenter, rørføringer og andre innretninger som påvirker døren. I tillegg til brannkravene som stilles, skal branndøren også tilfredsstille mange andre krav. Dette gjelder blant annet krav om universell utforming, lyd og sikkerhet mot innbrudd. Branndørens mange funksjoner og krav fører til utfordringer i både prosjektering, utførelse og bruksfase. Denne masteroppgaven undersøker hvorfor branndøren kan ansees som det svakeste leddet i brannsikring av byggverk. I forbindelse med oppgaven er det utført en metodetriangulering som inkluderer litteraturstudie, dokumentanalyse og intervju. I litteraturstudie er relevante lover, forskrifter og standarder undersøkt. Gjennom dokumentanalysen og intervju er erfaringer fra tidligere branner og erfaringer fra bransjen analysert. Erfaringene fra bransjen baserer seg på en konferanse, publiserte artikler i media og intervju med fem relevante aktører. Funnene fra undersøkelsene som er foretatt i oppgaven viser at det er en mangel på spesifiserte og sammenfattede krav gitt i lovverket. Dette i kombinasjon med manglende kompetanse og en helhetlig forståelse av dørmiljø som omfatter brannklassifiserte dører. Videre tydeliggjøres det at selve innsettingen og videre vedlikeholdsrutiner vedrørende branndører må utbedres. Erfaringene viser at branndører ofte holdes åpne med kiler, er feil montert, er defekte eller at komponentfunksjonene svekker påliteligheten til branndøren. Det kommer frem at dette har ført til svikt som har medvirket til alvorlige utfall ved tidligere branner. Mange aktører er involvert i et dørmiljø. Det er viktig med tydelige ansvarsforhold og at grensesnitt avklares tidlig. For å få til en uproblematisk prosess som resulterer i en velfungerende branndør er det avgjørende at funksjoner, krav, brukerbehov og virksomhetens interne krav kartlegges tidlig. For å møte de ulike utfordringene som er kartlagt er det et behov for et tydeligere lovverk, et stort kunnskapsløft blant involverte aktører, ressurser med spisskompetanse og tidlig fokus i prosjekteringsfasen vedrørende branndører. Dette kan bidra til at god fremdrift kan oppnås i alle faser. Det kan også bidra til at branndører som tilfredsstiller krav og nødvendige funksjoner ikke blir utfordrende, i tillegg til at brukers ønsker og behov blir ivaretatt.
dc.description.abstractIn order to ensure sufficient fire safety in buildings, requirements have been set for the implementation of fire technical measures. However, the fact that the measures are prepared according to the requirements and that the measures maintain their intended function during the user phase, can be a distinction between a mild and a catastrophic outcome of a fire. A fire door is one of many fire technical measures that must maintain fire resistance for a specified time, in accordance to the fire classification. It is crucial to reduce the extent of fire and smoke spread, as well as satisfy safe escape. The fire door is a fire protection measure that is frequently used throughout the building's lifetime and is therefore particularly exposed to wear and damage. The fire door is part of a door environment that consists of a door leaf, frame, the area around the door, associated components and other devices that affect the door. The fire door must also satisfy many other requirements in addition to fire requirements. This applies, for instance, requirements for universal design, sound, and security against burglary. The many functions and requirements to the fire door leads up to challenges in design, execution and user phase. This master's thesis examines why the fire-rated door can be considered the weakest link in fire protection of buildings. To examine this topic, a method triangulation has been conducted. This includes literature study, document analysis and interviews. In the literature study, relevant laws, regulations, and standards are examined. Through the document analysis and interviews, experiences from previous fires and from the industry are analyzed. The experience from the industry is based on a conference, published articles in the media and interviews with five relevant actors. This thesis shows that there is a lack of specified and summarized requirements given in the legislation. There is also lack of competence and full understanding of the door environment, including fire-rated doors. Furthermore, it is clarified that the actual installation and further maintenance routines regarding fire doors must be improved. Experience shows that fire doors are often kept open with wedges, are incorrectly fitted, are defective or that the component functions impair the reliability of the fire door. It appears that this has led to failures that have contributed to serious outcomes in previous fires. Many actors are involved in a door environment. It is important to have clear responsibilities and that interfaces are clarified early. In order to achieve an unproblematic process that results in a well-functioning fire door, it is crucial that functions, requirements, user needs, and the company's internal requirements are mapped early. In order to meet the various challenges that have been mapped, there is a need for clearer legislation, a major increase in knowledge among the actors involved, resources with cutting-edge expertise and early focus in the design phase regarding fire doors. This can contribute to effective progress being achieved in all phases. It can also help to ensure that fire doors that satisfy requirements and necessary functions are not challenging, in addition to the user's wishes and needs being taken care of.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDøren - det svakeste leddet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record