Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Pål
dc.contributor.advisorHøydal, Øyvind Arne
dc.contributor.authorWiik, Viktoria
dc.date.accessioned2022-07-21T17:21:08Z
dc.date.available2022-07-21T17:21:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104871985:21624718
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007649
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg testet ut et nyutviklet nervebyggesett i biologi 1. Nervebyggesettet består av pluggbare elektroniske modeller av nerveceller. Denne studien tar for seg hvordan bruk av dette nervebyggesettet kan påvirke elevers læringsutbytte og motivasjon i undervisning om nervesystemet i biologi 1. For å gi svar på dette har det blitt gjennomført et undervisningsopplegg om nervesystemet i 6 ulike biologi1-klasser, hvor det ble samlet inn pre- og post-oppgaver fra 113 elever, og tatt lyd- og videoopptak av 13 grupper under et gruppearbeid. Studien er en eksperimentell studie der halvparten av elevene har benyttet seg av nervebyggesettet, mens den andre halvdelen ikke har gjort det. Disse to gruppene blir sammenliknet med hverandre for å se hvordan nervebyggesettet påvirker læringsutbytte og motivasjon. For å måle elevenes læringsutbytte har resultatene fra pre- og post-testene blitt analysert i SPSS. Datamaterialet knyttet til motivasjon er analysert ut ifra de tre grunnleggende behovene i selvbestemmelsesteorien; opplevelse av kompetanse, tilhørighet og autonomi. Resultater fra studien gir indikasjoner på at bruk av nervebyggesettet i biologi 1 undervisning kan bidra til å øke læringsutbytte og autonom motivasjon hos elevene. Et hovedfunn er at elever som bruker nervebyggesettet tegner mer komplekse nervenettverk, sammenlignet med elevene som ikke har benyttet seg av byggesettet.
dc.description.abstractIn this master project, I have tested a newly developed nerve building kit in high school biology. The nerve building kit consists of pluggable electronic models of neurons. The aim of this study is to examine how the use of this nerve building kit can affect students’ learning outcome and motivation, in teaching about the nervous system in high school biology. To provide an answer to this, a biology lesson about the nervous system has been conducted in 6 different biology classes. In these lessons there have been collected pre- and post-testes from 113 biology-students, and audio and video recordings of 13 groups during a group assignment. The study is an experimental study where a half of the students have been using the nerve building kit, while the other half have not. These two groups are compared with each other, to see how the nerve building kit affects learning outcomes and motivation. To measure students' learning outcomes, the results from the pre- and post-tests have been analysed in SPSS. On the other hand the data material related to motivation is analysed on the basis of the three basic needs in the theory of self-determination; experience of competence, belonging and autonomy. The results from this master project indicates that use of the nerve building kit in high school biology, can increase students’ learning outcomes and autonomous motivation. A main result is that the students who used the nerve building kit draw more complex nerve networks, compared to the students that did not used the building kit.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av nervebyggesett i Biologi 1 - motivasjon og læring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record