Show simple item record

dc.contributor.advisorRokstad, Marius Møller
dc.contributor.advisorBudde, Anders
dc.contributor.authorCer, Van Sui
dc.date.accessioned2022-07-09T17:19:42Z
dc.date.available2022-07-09T17:19:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106805903:106823608
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004325
dc.description.abstractSammendrag Et godt vannforsyningssystem er stabilt og energieffektivt, og er viktig for å sørge at befolkningen alltid har tilgang til nok rent og trygt vann til ulike formål i daglige behov. Per dagens dato har Træna kommune utfordringer i forbindelse med stabil og energieffektiv vannforsyning, grunnet lang avstand fra fastlandet og manglende tilgang til ferskvann i grunnvannet. Prosjektet går ut på å kartlegge variasjoner i vannbehov grunnet befolkningsvariasjoner i løpet av året og behov for vannlagring i høydebassenget for å møte variasjonene, samt se på metoder for forbehandling med membranteknologi og potensialet for energigjenvinning i vannbehandlingsprosessen. Hensikten med denne oppgaven er å analyse og vurdere ytelsen til dagens vannforsyningssystem under forskjellige situasjoner for vannforbruk og produksjon i Træna kommune. Det er blitt analysert for vannkjemi fra innsamlet data fra forskjellige vannprøvetakingspunkter i kommunen. Deretter har vannkvaliteten blitt dokumentert basert på disse dataene. Det er også blitt beregnet og dokumentert vannbehov og variasjoner i vannbehovet til forskjellige formål. I tillegg er det også tatt forutsetninger på vannlagringsbehov i høydebasseng, og størrelsen på høydebassenget. Når det gjelder vannbehandling med membranteknologi, er det vurdert og foreslått enkelte løsninger slik at anlegget har tilstrekkelige hygieniske barrierer og stor nok vanngjennomstrømning for å unngå beleggdannelse, samt potensialet for energigjenvinning i prosessen. Resultatene fra vannprøvene viser at vannkilden Sanna og Galtneset er egnet som gode vannkilder, men råvannsmagasinet er mer egnet som en brukbar vannkilde. Ettersom antall råvannsprøver gjennom årene har variert veldig, bør det etableres en tilstrekkelig prøvetakingsplan med oversikt over parametre hver prøve skal analyseres for. Beregninger i oppgaven viser at høydebassenget bør dimensjoneres for ca. 1400 m3. Siden Træna kommune har besluttet å gjøre om Galtneset vannverk til et hovedvannverk, er det foreslått å redusere strømbehovet, ved å øke energigjenvinning i selve prosessen. I tillegg er det foreslått å la inntaket til Galtneset ligge dypere, slik at kvaliteten på råvannet opprettholder den sammen gode kvaliteten fremover.
dc.description.abstractSummary A well-performing water supply system is stable and energy efficient, and is important to ensure the population’s access to sufficient amounts of safe and clean water for their daily necessities and various other purposes. As of today, Træna municipality has challenges related to a stable and energy efficient water supply, due to the long distance from the mainland and a lack of access to fresh water in the groundwater. The purpose of this project is to map the variations in water demand based on the variations of the population and activities that take place in this municipality throughout the year. The need for water storage in elevation/equalization basin to meet variations in consumption will also be studied, as well as methods for pre-water treatment with membrane technology and potential for energy recovery in the water treatment process. The purpose of this thesis is to analyze and assess the performance of the current water supply system under different situations for water consumption and production in Træna municipality. The collected data for water chemistry from various water sampling points in the municipality has been analyzed, and the water quality based on these data have also been documented. Water demand and variations in water demand have also been calculated and documented for various purposes. Assumptions about water storage needs in the equalization basin have also been made as well as the size of the basin. Some solutions regard to water treatment with membrane technology have also been assessed and proposed so that the plant has sufficient hygienic barriers and enough water flow to prevent coating formation, as well as the potential for energy recovery in the process. The results from the water samples show that the water source Sanna and Galtneset are suitable as good water sources, but the raw water reservoir as a usable water source. As the number of raw water samples has varied greatly over the years, a sufficient sampling plan should be established. Calculations done in this thesis, show that equalization basin should be dimensioned for approximately 1400 m3. Since Træna municipality has decided to turn the Galtneset waterwork into a main one, it has been proposed to reduce the need for electricity by increasing energy recovery in the process itself. In addition, it is also proposed a deeper seawater intake to Galtneset so that the quality of the water maintains the overall good quality in the future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse og vurdering av ytelse til dagens vannforsyningssytem i Træna kommune
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record