Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStøre-Valen, Marit
dc.contributor.advisorTemeljotov-Salaj, Alenka
dc.contributor.authorMåløy, Rune Kruse
dc.contributor.authorVengen, Rasmus Thorsen
dc.date.accessioned2021-09-20T16:10:48Z
dc.date.available2021-09-20T16:10:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57484407:25176292
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779374
dc.description.abstractI 2020 har klimaendringer og befolkningsvekst, sammen med teknologiske fremskritt, ført til at betong og stål har fått en utfordrer i moderne byggeprosjekter. Bæresystemer i tre blir stadig mer fremtredende i dagens marked. Mangel på kunnskap og erfaring, samt økonomiske interesser, er barrierer for ytterlige bruk av tre i nybygg. Denne masteroppgaven retter derfor fokus på hvordan bygging med bæresystemer i limtre og KL-tre kan bli mer attraktivt for byggeprosjekters interessenter. Masteroppgaven ble innledet med en litteraturstudie, og senere ble 14 informanter med erfaring fra prosjekter i limtre og KL-tre intervjuet. I tillegg har forfatterne besøkt ulike pågående prosjekter, ett produksjonslokale, samt observert prosjekteringsmøter for å ha bedre forutsetninger for å tolke funnene i oppgaven. Lean Construction-prinsipper ble brukt som referanser til å kategorisere funn relatert til flyt og produktivitet. Økende etterspørsel, i tillegg til produksjonsøkning av KL-tre i Norden, kan potensielt styrke det lokale konkurransemarkedet og redusere enhetsprisen på elementene. Med tiden vil næringen tilegne seg ytterligere erfaring og kompetanse med trebygg, som sannsynligvis vil øke produktivitet og redusere risiko for aktørene. Funnene i denne oppgaven indikerer at mangelfulle forskrifter og fravær av dokumenterte løsninger fremstår som hindringer for en høyere andel nybygg i tre, og bør oppdateres. Å ivareta brann- og lydkrav nevnes som spesielt ressurskrevende utfordringer. Systemer for erfaringsoverføring mellom personer og prosjekter pekes ut som et område med stort forbedringspotensial, blant annet på grunn av nevnte utfordringer. Det viser seg at timebruken hos tekniske fag reduseres i trebygg, men dette resulterer ikke i lavere pristilbud fra fagene. Bruk av Lean Construction-verktøy varierte blant informantene, men flere av prinsippene kan sies å bli benyttet i praksis. Samtidig ble det funnet at bruk av Takt eller andre former for streng punktlig logistikk i elementmontasjen øker produktiviteten. For at byggeprosessen skal gjennomføres kostnadseffektivt anbefales det å velge tre som bærekonstruksjon i forprosjektutviklingen eller tidligere. På den måten har prosjektledelsen gode forutsetninger for å velge kostnadseffektive løsninger tilpasset trematerialer. All prosjektering, inkludert fra tekniske fag, må være ferdig før underlaget sendes til produsent. Erfaring og kunnskap med bygging i tre er vesentlige suksessfaktorer for et vellykket prosjekt. Dette gjelder spesielt for prosjektledelsen, arkitekter, rådgivende ingeniører og montasjeteam. Med gode prosesser og tilpassede løsninger kan bygging i tre bli mer kostnadseffektivt og attraktivt for interessentene.
dc.description.abstractIt’s 2020, and climate change, population growth and technological advances have resulted in concrete and steel gaining a competitor in modern construction projects. Supporting structures in timber are becoming more prominent in today's market. Lack of knowledge and experience, as well as financial interests, are barriers for further use of timber in new buildings. This master thesis therefore focuses on how building with support systems in glued laminated timber and cross-laminated timber can become more attractive to building project stakeholders. This master thesis began with a literature study, and later 14 informants with experience from projects in glulam and CLT were interviewed. In addition, the authors have visited various ongoing projects, one production room, and observed design meetings in order to have better conditions for interpreting the findings of the thesis. Lean Construction principles were used as references to categorize the findings related to flow and productivity. Increasing demand, in addition to the increase in production of CLT in the Nordic countries, can potentially strengthen the local competitive market and reduce the unit price of the items. Over time, the industry will acquire additional experience and expertise with timber buildings, which is likely to increase productivity and reduce the risk for the stakeholders. The findings in this paper indicate that insufficient regulations and the absence of documented solutions appear to be obstacles for the extended use of timber in new buildings and should be updated. Meeting fire and sound requirements are mentioned as a particularly resource-intensive challenge. Systems for transferring experience between people and projects are identified as an area with great potential for improvement, partly because of the aforementioned challenges. It turns out that the productivity of technical contractors is increased in wooden buildings, but this does not result in lower price offers from these contractors. The use of Lean Construction tools varied among the informants, but several of the principles can be said to be applied in practice. At the same time, it was found that the use of Takt time, or other forms of strict punctual logistics in the element assembly, increased productivity. In order for the construction process to be carried out cost-effectively, it is recommended to choose timber as a supporting structure in the project development phase or earlier. In this way, project management will have better conditions for choosing cost-effective solutions adapted to timber materials. The design, including details for the sub-contractors, must be completed before submitting the request to the manufacturer. Experience and knowledge of building in timber are essential success factors for the project. This is especially true for project management, architects, consulting engineers and assembly workers. With efficient processes and customized solutions, building in timber can be more cost-effective and attractive to stakeholders.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleDrivere og barrierer for økt bruk av KL-tre og limtre - Med utgangspunkt i erfaringer fra næringen og Lean Construction-metodikk
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel