Show simple item record

dc.contributor.advisorPetersen, Rolf Edvard
dc.contributor.advisorBonslet, Trond Arne
dc.contributor.advisorAas, Marte Irtun
dc.contributor.authorLodgaard, Linn
dc.contributor.authorHannasvik, Kamilla Tronhuus
dc.date.accessioned2020-06-30T16:01:22Z
dc.date.available2020-06-30T16:01:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660153
dc.description.abstractHommelvik er et tettsted i i Malvik kommune, 20 minutter fra Trondheim. Overvannssystemet i Malvik er ikke dimensjonert for klimaendringene man opplever i dag. Det er mye usikkerhet rundt hvordan fremtidens nedbør og avrenning vil være men i Norge har vi løst dette med å gange opp dagens regnkurver med en klimafaktor. I denne oppgaven er det brukt en klimafaktor på 40% og undersøkt hva som skjer i overvannsnettet ved denne belastningen. Simuleringen er gjort i programmet MIKE URBAN som er et simuleringsprogram utviklet av DHI. Programmet regner ut hvor mye vann som genereres i nedbørsfeltene og disse feltene kobles til kummene i nettet. Slik er det mulig å lokalisere problemområder og hvor det burde gjøres utbedringer. Tiltak for utbedring ble vurdert og tiltaket som ga best effekt på en stor del av nettet var en ny utløpsledning. Denne ble simulert for å se hvilken ledningsdimensjon som bør brukes og hvor den bør plasseres. Røret må passere under jernbanen for å nå ut til fjorden som fungerer som resipient. Dette betyr at røretableringen burde utføres med en NoDig-metode, hvor metoden hammerboring ble valgt. Denne metoden krever en startgrop i starten av traseen og en mottaksgrop på slutten, men ingen graving ellers langs ledningen. På denne måten blir ikke jernbanen påvirket. Etter befaring ble den mest gunstige løsningen detaljprosjektert i Novapoint, AutoCAD og FocusAnbud. Det ble også gjort en overslagsberegning ved bruk av sammenlignbare prosjekter og erfaringstall.
dc.description.abstractHommelvik is a town in the municipality of Malvik, 20 minutes from Trondheim city. The stormwater-system in Malvik is not designed for the climate change we experience today. There is a high degree of uncertainness concerning the rainfall and drainage of the future, and the way this has been solved in Norway is through calculating present rain curves with a climate factor. In this thesis it is estimated what happens in the floodwater-system with a climate factor of 40 %. The simulation is conducted in MIKE URBAN, an urban water modelling software developed by DHI. The program calculates how much water is generated in the catchments over time and led to the manholes in the system. The program produces result files with different outcomes that can be tailored after the requests. In this thesis the results from Link capacity, Flooding in manholes, Link discharge and a comparison between value of capacity versus discharge was used. In this way the critical locations of the system that needs improvement are discovered. Measures of improvement were considered and the measure that gave the greatest effect on a considerable part of the system was a new outlet pipe. This pipe was simulated to investigate the appropriate dimensions of it and the best location. The pipe must cross beneath the railway to reach the seawaters. This means the excavation must be done with the NoDig method auger boring. The method demands a bore pit at the start and a receiving pit at the end to make room for the rig, but no digging around the pipe. In this way there is no effect on the railroad. After inspecting the area, the most desirable solution was planned in detail in Novapoint, AutoDAD and FocusAnbud. A rough cost estimate was conducted by input from comparable projects and figures.
dc.publisherNTNU
dc.titleSimulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record