Show simple item record

dc.contributor.advisorJakobsen, Pål Drevland
dc.contributor.authorSeljordslia, Thomas
dc.date.accessioned2020-06-04T16:03:31Z
dc.date.available2020-06-04T16:03:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656747
dc.description.abstractLieråsen tunnel er en dobbeltsporet tunnel og er en av de mest trafikkerte på det norske jernbanenettet. Fra sommeren 2018 til sommeren 2021 rehabiliteres Lieråsen tunnel. Formålet med prosjektet er å forbedre påliteligheten til togtrafikken. Forventet levetid på tunnelen etter fullført prosjekt er 30 år. Det har de siste 20 årene flere ganger vært ulike prosjekter i tunnelen. Dette medfører at tunnelen må stenges og påfører samfunnet store utfordringer og kostnader knyttet til avvikling av togtrafikken. For å redusere stengeperioder vil det kunne være aktuelt å bygge en parallell tunnel. Det vil i denne rapporten undersøkes på et utredningsnivå 2 ulike tunnelkonsepter med 2 ulike drivemetoder. Det legges spesielt vekt på forhold som byggetid, kostnader og påvirkning på det ytre miljøet. Data knyttet til erfaringer fra driving av eksisterende Lieråsen tunnel tyder på at det er sannsynlig at en ny tunnel kan drives både med konvensjonell metode og TBM maskin. Det er i midlertidig knyttet større risiko knyttet til driving med TBM grunnet områder med svakhetssoner. Videre geologiske forundersøkelser vil kunne gi et bedre utgangspunkt for å forutse og håndtere uønskede hendelser og dermed redusere risikoen. En av de store fordelene ved å benytte TBM til driving av tunnelen er mindre påvirkning på det ytre miljøet enn ved konvensjonell driving. Videre vil TBM ha kortere byggetid på grunn av høyere inndrift under forutsetning av at uønskede hendelser ikke oppstår. For byggekostnader kommer konvensjonell driving best ut med betydelig lavere kostnader enn for TBM. Det er på bakgrunn av vurderingene konkludert med at TBM vil være det gunstigste valget.
dc.description.abstractLieråsen tunnel is a double track tunnel and is one of the busiest on the Norwegian rail network. From summer 2018 to summer 2021, the Lieråsen tunnel will be rehabilitated. The purpose of the project is to improve the reliability of the train traffic. The expected life of the tunnel after completion of the project is 30 years. There have been several projects in the tunnel over the last 20 years. This means that the tunnel must be closed and impose great challenges and costs on society in connection with the shutdown of train traffic. In order to reduce closing periods, it may be appropriate to build a parallel tunnel. In this report, two different tunnel concepts with 2 different driving methods will be investigated at an investigation level. Particular emphasis is placed on conditions such as construction time, costs and impact on the external environment. Data related to experience from driving an existing Lieråsen tunnel indicate that it is likely that a new tunnel can be operated using both conventional method and TBM machine. However, there is greater risk associated with driving with TBM due to areas with weakness zones. Further geological surveys could provide a better starting point for predicting and managing adverse events and thus reducing the risk. One of the major advantages of using TBM for driving the tunnel is less impact on the external environment than conventional driving. Furthermore, TBM will have shorter build time due to higher propulsion provided that undesirable events do not occur. For construction costs, conventional driving comes out best with significantly lower costs than TBM. On the basis of the assessments, it is concluded that TBM will be the most favorable choice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering av tunnelkonsept for ny Lieråsen tunnel
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record