Show simple item record

dc.contributor.advisorDalehaug, Arvid
dc.contributor.authorDaling, Torje Veie
dc.date.accessioned2019-10-09T14:02:24Z
dc.date.available2019-10-09T14:02:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621248
dc.description.abstractI løpet av de kommende årene vil det bli bygget flere ishaller rundt omkring i Norge. For å sikre gode, funksjonelle og fuktfrie anlegg er det viktig med kunnskap og forskning på området. Fuktskader har vært, og er fortsatt ødeleggende for ulike bygningsmasser her i Norge. Det vil derfor være interessant å se på hvordan sikre en god og fuktsikker ytterveggkonstruksjon i ishaller. Studien har til formål å besvare følgende problemstilling: «Hvilken ytterveggkonstruksjon i ishaller vil på best mulig måte redusere risikoen for kritiske fukttilstander i veggen, der massivtre er benyttet som innvendig kledning?» For å komme frem til en anbefaling er det essensielt å innhente litteratur og informasjon for å avklare enkelte premisser. Sverige har mer erfaring angående ishaller og det har derfor vært nødvendig å basere store deler av litteratursøket på svenske publikasjoner, derav fire rapporter publisert av instituttet for sivilingeniør ved KTH Stockholm. Det mest sentrale i disse rapportene var anbefaling til inneklima. Instituttet anbefalte et spesifikt intervall i forhold til fuktinnhold i luften. Intervallet skal sikre et godt inneklima, minimal kondensering på kalde overflater, samt god iskvalitet på en energieffektiv måte. Studien er gjennomført ved hjelp av beregningsprogrammet WUFI 6 1-D. Programmet er et endimensjonalt, digitalt beregningsverktøy for transient fukt- og varmetransport i bygningskomponenter. Forskningen er designet som en parameterstudie. Under simuleringene er det endret og forsøkt med en rekke forskjellige varianter, beliggenheter, inneklima og materialegenskaper. Ved å endre parameterne, eller flytte enkelte sjikt- og deretter sammenligne resultatene, vises betydningen av endringen. På en slik måte kan det etableres om en endring er fordelaktig eller ikke. Resultatene presentert i denne rapporten indikerer at geografisk beliggenhet har en vesentlig betydning for resultatene. En variant som er gunstig en plass, trenger nødvendigvis ikke være gunstig en annen plass. Variasjon av inneklima har vist seg å være meget utslagsgivende for enkelte varianter. Det vises stor variasjon i resultatene for ulike inneklima. En variant utpeker seg som den klart gunstigste varianten. Varianten har den soleklart beste vurderingen i samtlige beliggenheter, og viser stor fleksibilitet med tanke på variasjon av inneklima. Varianten består av en utvendig Isola AirGuard smart dampsperre. Den smarte dampsperren regulerer motstand for vanndampdiffusjon etter relativ fuktighet. Ved bruk av smart dampsperre oppnår varianten god utadrettet uttørking om vinteren når den relative fuktigheten er høy, samtidig som den har tilstrekkelig motstand for vanndampdiffusjon om sommeren når fuktstrømmen har snudd.
dc.description.abstractOver the next few years, several ice rinks will be built in Norway. To make sure that there will be good, functional buildings with no moisture, it is important with knowledge and research on the area. Damage related to moisture have been, and still are, devastating to various buildings here in Norway. Having that in mind, there will be interesting to have a look at how you can could create a good, functional and moisturefree wall for ice rinks. This study will answer the following issue: «What kind of exterior wall construction in ice rinks will minimize the risk of critical moisture-conditions in the wall, where cross laminate timber is used as indoor cladding?” To be able to make a suggestion, it is essential to gather information and literature to clarify certain premises. Sweden has far more experience when it comes to building ice rinks, and thus it has been necessary to base most of the literature on Swedish publications, such as four reports published by the institution of civil engineering in KTH Stockholm. The indoor climate recommendation was the most essential part of these reports. The institution suggested a specific interval regarded to the amount of moisture in the air. This interval is going to make sure that there will be a good indoor climate, with minimal condensation on cold surfaces, as well as good ice quality in an energyeffective way. The study is completed thanks to the software WUFI 6 1-D. The software is a onedimensional program that allows realistic calculations of the transient heat- and moisture transport in building components. The research is designed as a parameter study. During the simulations, different variations are made, such as locations, indoor climate and material properties. By changing the parameters or moving certain material layers- and then compare the results, will show the result of the change. In this way it can be established whether a change is good or not. The results presented in this report, indicates that the geographical location has a vital impact on the results. A construction that functions well on one spot, does not necessarily function as good on another spot. The variations of the indoor climate have turned out to have a big impact on certain variations. It is shown great differences within the results caused by different indoor climates. One specific variant is clearly the most beneficial. This variant has by far the best results in all locations and shows great flexibility in different indoor climates. This variant uses a Smart vapor barrier, called Isola AirGuard Smart. This Smart vapor barrier regulates resistance for vapor diffusion after relatively humidity. The smart vaper barrier is placed outside of the isolation. When using Smart vapor barrier, the variant achieves good outward drying during the winter when the relative humidity is high, while at the same time it has sufficient resistance to water vapor diffusion during the summer - when the moisture flow has turned.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnbefalinger av ytterveggkonstruksjoner for ishaller i Norge
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record