Now showing items 81-100 of 1204

  • Bachelor - kulturell påvirkning for personer med autisme og/eller kognitiv funksjonsnedsettelse 

   Svendsen, Ine (Bachelor thesis, 2023)
   Personer med funksjonsnedsettelse eller autisme har like stor rett til inkludering og deltakelse i en kultur som alle andre. På grunn av stigmatisering, fordommer og manglende kompetanse i ulike kulturer, påvirker dette ...
  • Bacheloroppgave i vernepleie HVER 3007: Hvilke faktorer kan gjøre elever med Asperger syndrom ekstra utsatt for mobbing i skolen? 

   Thorkildsen, Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Det er gjort mye forskning knyttet til autismespekterforstyrrelser og mobbing. Det viser seg at personer med Asperger syndrom er ekstra utsatt for å bli mobbet. Hensikt: Hensikten med denne studien ...
  • Bare for idag! 

   Bjørn, Aron Ellensønn (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Hensikt: Denne studien skal belyse effekten av deltakelse i tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper. Metode: Fem relevante forskningsartikler ble funnet gjennom strukturerte og ustrukturerte søk. Artiklene ble nøye ...
  • Barn av foreldre med psykiske lidelser - et barneperspektiv på rollen som pårørende 

   Selnes, Thale Victoria Haugsand (Bachelor thesis, 2023)
   Tittel: Barn av foreldre med psykiske lidelser – et barneperspektiv på rollen som pårørende Bakgrunn: Omtrent 410 000 barn i Norge har en forelder med en psykisk lidelse, hvorav 260 000 gjelder moderate eller alvorlige ...
  • Barn av foreldre med rusmiddelavhengighet 

   Acheampong, Angela Pokua (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Tittel: Barn av foreldre med rusmiddelavhengighet Problemstilling: Hvordan kan vernepleieren bistå barn av foreldre med rusmiddelavhengighet? Introduksjon: Denne sårbare gruppen har ikke et stort nok søkelys ...
  • Barn med reguleringsvansker i barnehagen 

   Fikke, Hege (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel Barn med reguleringsvansker i barnehagen Problemstilling Hvordan møtes reguleringsvansker hos barn i barnehagen? Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av barnehageansattes forståelse og arbeid ...
  • Barn og unge som begår seksuelle overgrep 

   Bakke, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn og unge som begår seksuelle overgrep. Introduksjon: Overgrep mot barn har lenge blitt forstått som overgrep begått av voksne. Forskning viser at mellom 30 – 50 % av alle seksuelle overgrep mot barn, begås av ...
  • Barn som opplever vold i nære relasjoner: Konsekvenser og prevalens 

   Deryckere, Cassandra (Bachelor thesis, 2023)
   Tittel: Barn som opplever vold i nære relasjoner: Konsekvenser og prevalens Hensikt: Formålet med oppgaven vil være å undersøke om vold i oppvekst utført av nære relasjoner kan påvirke sannsynligheten for utvikling av ...
  • Barn som pårørende 

   Ervik, Maiken (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel: Barn som pårørende Problemstilling: Belastninger for barn som vokser opp med rusavhengige foreldre, og hvordan kan en vernepleier gi støtte til disse barna? Introduksjon/bakgrunn: Ifølge folkehelseinstituttet ...
  • Barn som pårørende av psykisk syke foreldre 

   Berg, Marie Hepsø (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Barn kan oppleve å være pårørende av en eller to foreldre med psykiske lidelser. Når noe skjer med foreldre eller søsken, vil barnas hverdag påvirkes. Barn har tidligere fått lite eller ingen oppfølging når en ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Reve, Caroline Sandaker (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Psykiske lidelser har en lang tid vært stigmatisert og tabu i samfunnet. I nyere tid har ikke bare ivaretagelsen av pasienten blitt lovpålagt, men også ivaretagelsen av pasientens barn. Barn som lever med psykisk ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Larsen, Nora Holm (Bachelor thesis, 2021)
   Barn av psykisk syke foreldre kan utvikle egne psykiske helseproblemer. Kunnskap om dette bidro til en lovendring i 2010 som ga mer fokus på barn som pårørende. Dersom psykisk syke foreldrene blir innlagt på akuttpsykiatrisk ...
  • Barn som pårørende i psykisk helsevern 

   Hårstad, Kaja (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel: Barn som pårørende i psykisk helsevern Introduksjon/bakgrunn: Tidligere har det tilhørt sjeldenhetene at barn som er pårørende til foreldre med en psykisk lidelse har blitt inkludert i foreldrenes ...
  • Barn som pårørende i psykisk helsevern 

   Stokka, Andrea (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Tittel: Barn som pårørende i psykisk helsevern. Introduksjon/bakgrunn: Barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser har siden lovendringene i 2010 fått mer oppfølging og oppmerksomhet. Til tross for ...
  • Barn, traumer og omsorg 

   Rømo, Stine Danielsen (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn, traumer og omsorg Introduksjon/bakgrunn: Vernepleiere jobber på barnevernsinstitusjoner. Barna som bor på barnevernsinstitusjonene har ofte opplevd traumatiske hendelser. Gjennom denne oppgaven skal jeg se ...
  • Barn, ungdom, seksualitet og psykisk helse 

   Johansen, Geir Magne (Master thesis, 2017)
   Det norske Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lagt føringer for hvordan samfunnet på best mulig måte kan bidra til ivaretakelse av den enkeltes seksuelle helse som del av helhetlig psykisk helse. Ved ...
  • Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres rolle og status i skolen 

   Gjertsen, Per Åge; Hansen, May Brit; Juberg, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolen har både rollen som velferdsinstitusjon og en yrkesforberedende rolle. Den skal være for alle barn og unge, uansett forutsetninger. Det eksisterer et dokumentert behov for å supplere lærerrollen med yrkesgrupper som ...
  • Barns aggressive atferd etter foreldretrening 

   Fossum, Sturla; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy Tore (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De utrolige årene (DUÅ) er et veldokumentert behandlingsprogram for utagerende barn. Det har positive resultater for mange, men ikke alle. Blant annet har barn som har mødre med liten utdanning, dårligere fremgang på Eyberg ...
  • Barrierer for gjennomføring av brukermedvirkning i psykisk helsevern. 

   Vassmyr, Oscar (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: På tross av flerfoldige politiske føringer og lovverk som sikrer rettighetene til personer i psykisk helsevern, er gjennomføring av reell brukermedvirkning en utfordring. Dette tilsier at det fortsatt foreligger ...
  • Barrierer i arbeidslivet for mennesker med utviklingshemming 

   Bruvold, Eirin Valstad (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel: Barrierer i arbeidslivet for mennesker med utviklingshemming Bakgrunn: Bakgrunnen for denne oppgaven er at mennesker med utviklingshemming har lavere deltakelse i yrkeslivet enn andre mennesker. Hensikt: Hensikten ...