Now showing items 33-52 of 562

  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. ...
  • Åndelighet og åndelig omsorg i psykisk helsetjeneste 

   Aarsland, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken forståelse og oppfatning har helsepersonell av åndelighet og åndelig omsorg for sine voksne pasienter som uttrykker et åndelig behov, i den psykiske helsetjenesten? Hensikt: Hensikten med studien ...
  • Bacheloroppgave i vernepleie HVER 3007: Hvilke faktorer kan gjøre elever med Asperger syndrom ekstra utsatt for mobbing i skolen? 

   Thorkildsen, Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Det er gjort mye forskning knyttet til autismespekterforstyrrelser og mobbing. Det viser seg at personer med Asperger syndrom er ekstra utsatt for å bli mobbet. Hensikt: Hensikten med denne studien ...
  • Bare for idag! 

   Bjørn, Aron Ellensønn (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Hensikt: Denne studien skal belyse effekten av deltakelse i tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper. Metode: Fem relevante forskningsartikler ble funnet gjennom strukturerte og ustrukturerte søk. Artiklene ble nøye ...
  • Barn og unge som begår seksuelle overgrep 

   Bakke, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn og unge som begår seksuelle overgrep. Introduksjon: Overgrep mot barn har lenge blitt forstått som overgrep begått av voksne. Forskning viser at mellom 30 – 50 % av alle seksuelle overgrep mot barn, begås av ...
  • Barn som pårørende av psykisk syke foreldre 

   Berg, Marie Hepsø (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Barn kan oppleve å være pårørende av en eller to foreldre med psykiske lidelser. Når noe skjer med foreldre eller søsken, vil barnas hverdag påvirkes. Barn har tidligere fått lite eller ingen oppfølging når en ...
  • Barn, traumer og omsorg 

   Rømo, Stine Danielsen (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn, traumer og omsorg Introduksjon/bakgrunn: Vernepleiere jobber på barnevernsinstitusjoner. Barna som bor på barnevernsinstitusjonene har ofte opplevd traumatiske hendelser. Gjennom denne oppgaven skal jeg se ...
  • Barn, ungdom, seksualitet og psykisk helse 

   Johansen, Geir Magne (Master thesis, 2017)
   Det norske Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lagt føringer for hvordan samfunnet på best mulig måte kan bidra til ivaretakelse av den enkeltes seksuelle helse som del av helhetlig psykisk helse. Ved ...
  • Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres rolle og status i skolen 

   Gjertsen, Per Åge; Hansen, May Brit; Juberg, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolen har både rollen som velferdsinstitusjon og en yrkesforberedende rolle. Den skal være for alle barn og unge, uansett forutsetninger. Det eksisterer et dokumentert behov for å supplere lærerrollen med yrkesgrupper som ...
  • Barns aggressive atferd etter foreldretrening 

   Fossum, Sturla; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy Tore (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De utrolige årene (DUÅ) er et veldokumentert behandlingsprogram for utagerende barn. Det har positive resultater for mange, men ikke alle. Blant annet har barn som har mødre med liten utdanning, dårligere fremgang på Eyberg ...
  • Barrierer for gjennomføring av brukermedvirkning i psykisk helsevern. 

   Vassmyr, Oscar (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: På tross av flerfoldige politiske føringer og lovverk som sikrer rettighetene til personer i psykisk helsevern, er gjennomføring av reell brukermedvirkning en utfordring. Dette tilsier at det fortsatt foreligger ...
  • Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation 

   Foldal, Vegard; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Johnsen, Roar; Hara, Karen Walseth; Fossen, Heidi; Løchting, Ida; Eik, Hedda; Grotle, Margreth; Aasdahl, Lene (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose The aim of this study was to evaluate potential barriers and facilitators for implementing motivational interviewing (MI) as a return to work (RTW) intervention in a Norwegian social insurance setting. Methods A ...
  • Barriers toward help-seeking among young men prior to suicide 

   Rasmussen, Mette Lyberg; Hjelmeland, Heidi Marie; Dieserud, Gudrun Klemetsdal (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study explores barriers to help-seeking among young men prior to suicide. We analyzed 61 in-depth interviews with parents, siblings, friends, and ex-partners of 10 young men (aged 18–30) with no record of mental ...
  • Bedre omsorg, færre selvmord? 

   Hagen, Julia; Hjelmeland, Heidi Marie; Espeland, Kristin; Knizek, Birthe Loa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Betydningen av arbeid. 

   Enlid, Anne Marit Wanvik (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Betydningen av arbeid. Nøkkelord: Arbeid, psykisk utviklingshemming, betydning Bakgrunn: Det finnes mange teorier om hva det betyr for mennesker med utviklingshemming å ha et arbeid, og hvordan et arbeid påvirker ...
  • Betydningen av autonomistøtte for realisering av selvbestemmelse hos mennesker med lett utviklingshemming 

   Lien, Irja (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: bakgrunnen for denne litteraturstudien er å undersøke betydningen av autonomistøtte for realisering av selvbestemmelse hos personer med lett utviklingshemming. Autonomistøtte er et lite brukt begrep i norsk ...
  • Betydningen av riktig utredning av utviklingsheming på et forsvarlig tidspunkt 

   Adriansen, Stig (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har det blitt studert forskning på områder knyttet til personer med utviklingshemning som ikke er utredet, eller er feil utredet, og hva slags konsekvenser det har hatt for dem selv som person, og dessuten ...
  • Biomarkers of Systemic and Neuronal Autoimmunity in Acute Psychiatric Disorders 

   Sæther, Sverre Georg (Doctoral theses at NTNU;2018:179, Doctoral thesis, 2018)
   Summary: Introduction and aims: Patients with autoimmune disorders with autoantibodies against systemic and neuronal targets frequently present with neuropsychiatric symptoms. The literature on the prevalence and clinical ...
  • Bruk av kognitiv atferdsterapi for å hjelpe suicidale mennesker. 

   Larsen, Marie Charlotte Jakobsen (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: Hvert år er det om lag 500-600 personer som tar sitt eget liv i Norge. Selvmord er resultatet av en selvpåført skade og et ønske om å dø. I verden er tallet på antall selvmord hvert år nesten 800 000, ...
  • Brukermedvirkning i psykisk helsevern 

   Kopperstad, Eirin Antonsen (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen “hvordan kan helsepersonell tilrettelegge for effektiv brukermedvirkning i psykisk helsevern, og hvilke utfordringer kan dette by på i praksis?”. Formålet med denne ...