Now showing items 14809-14828 of 14881

  • Å akseptere den nye normalen 

   Saxhaug, Amanda (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon Norge er et av landene med høyest forekomst av diabetes mellitus type 1 med ca. 28 000 tilfeller. Av disse er det mange unge. Det kan være tungt for en ungdom å oppdage at en har en kronisk sykdom, som de må ...
  • Å berøre og bli berørt - En studie av pasienters og fysioterapeuters opplevelse av berøring i en-til-en situasjoner ved fysikalske institutt 

   Størksen, Martha Kvalvik (Master thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan berøring oppleves for pasienter og fysioterapeuter. Til å være en såpass stor del av faget har berøring fått nokså lite oppmerksomhet i fysioterapiforskning, og det har ...
  • Å bli kronisk syk i ung alder. Hvordan kan sykepleier veilede en morbus crohn pasient til økt mestring i en uforutsigbar hverdag? 

   Skogvang, Nina Silvana; Tomter, Margrethe (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Oppgaven er en litteraturstudie som tar for seg hvordan det å få en morbus crohn-diagnose kan føre til en uforutsigbar hverdag, og hvordan sykepleiere kan bruke sin veiledende funksjon til å øke mestringen av sykdommen ...
  • Å bruke seg selv terapeutisk - operasjonssykepleiers møte med pasienten 

   Andreassen, Anne Pettersvold; Thurmann-Nielsen, Ingrid (Master thesis, 2010)
   NORSK: I et medisinsk miljø i stadig utvikling kombinert med informerte og opplyste operasjonspasienter som forventer høy faglig kvalitet på pleie og behandling skjer møtet mellom operasjonssykepleier og operasjonspasient. ...
  • Å bygge på et skip i fart. Rehabiliteringstenkning i en diagnostisk kultur. 

   Nyborg, Ingrid (Master thesis, 2009)
   NORSK: Overordnet hensikt er å bidra til at eldre sykehuspasienter med sammensatt sykdomsbilde får helsehjelp som står i forhold til sammensattheten. Målsetting er å integrere rehabiliteringstenking omkring pasienten. ...
  • Å forebygge vertikal smitte av HIV - en kompleks utfordring 

   Nyerrød, Karen Marie Østeng (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Forente nasjoner (FN) har som ett av sine bærekraftsmål å forebygge nye tilfeller av HIV. Smitte fra mor til barn, vertikal smitte, er et av områdene som har fått særlig fokus. Gjennom organiserte programmer ...
  • Å forstå smerten pasienten føler. Holdninger og smertelindring: hvilke utfordringer møter man ved opioidbruk i smertebehandlingen hos pasienter med langvarig smerte? 

   Langveg, Caroline V.; Rønning, Karoline S. (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Bakgrunn: Pasienter med langvarig smerte får ofte utilstrekkelig smertelindring grunnet sin opioidbruk. Langvarig bruk av opioider fører til fysisk avhengighet, og sykepleiere frykter problematisk opioidbruk. Hensikt: ...
  • Å fremme arbeidsdeltakelse for autister. Hvilke faktorer må til? 

   Johannessen, Rikke; Kahrs, Eva Isabel (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Tittel: Å fremme arbeidsdeltakelse for autister. Hvilke faktorer må til? Bakgrunnsinfo: Det er mange personer innenfor autismespektertilstand (AST) som har utfordringer med sysselsetting og arbeidsdeltakelse. ...
  • Å hjelpe hjelperen! 

   Nilstad, Simen Hagen; Nyland, Ruben Tveitane; Varberg, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon erklærte utbruddet av SARS-CoV-2-viruset som en pandemi den 12. mars 2020. I frontlinjen mot covid-19-pandemien står sykepleiere og annet helsepersonell. Forskning viser en sammenheng ...
  • Å jobbe under en pandemi. Hvordan opplevde sykepleiere på sengepost å jobbe under en pandemi? 

   Rodal, Vilde Bjerke (Master thesis, 2023)
   Etter Covid-19 sitter sykepleiere igjen med en unik erfaring og kunnskap om det å jobbe under en pandemi. Denne masteroppgaven utforsker utfordringer og løsninger ved en pandemipreget arbeidshverdag, samt hvilken lærdom ...
  • Å kartlegge sine behov som omsorgsgiver med The Carer Support Needs Assessment Tool - Erfaringer fra pårørende til palliative pasienter 

   Oterhals, Malin Sandnes (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Pårørende til palliative pasienter har ofte tyngende omsorgsoppgaver over tid og har ikke fått kartlagt og vurdert sin situasjon godt nok. Forskning sier at pårørende opplever økonomiske, sosiale og helsemessige ...
  • Å legge liv til dagene 

   Lilleeggen, Tora Trønnes (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Innledning: Palliasjon har fokus på best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom, og forebygging av smerter og andre fysiske, psykososiale og eksistensielle problemer. Artikkelen tar for seg ...
  • Å legge liv til dagene 

   Lilleeggen, Tora Trønnes (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Innledning: Palliasjon har fokus på best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom, og forebygging av smerter og andre fysiske, psykososiale og eksistensielle problemer. Artikkelen tar for seg ...
  • Å leve et fullverdig liv etter hjerteinfarkt 

   Indrehus, Fredrik; Elvsveen, Sverre; Dybvad, Sivert (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Hjerteinfarkt er en stadig økende tilstand både nasjonalt og internasjonalt. Færre liggedøgn fører til mindre tid med pasienten som kan føre til mindre informasjon og dårligere oppfølging. Ivaretakelsen av disse ...
  • Å leve godt med nedsatt syn 

   Hansen, Ingrid (Bachelor thesis, 2022)
   Introduksjon: Forandringer i synsfunksjon er en naturlig del av det å bli eldre. For noen vil disse forandringene resultere i utfordringer i hverdagen, og vil påvirke hvordan man utfører aktiviteter. Formålet med denne ...
  • Å leve helt til livets slutt 

   Aase, Marita Hannisdal; Otterlei, Oda Iren Myran (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Hensikten med vår oppgave er å utforske hvilke utfordringer sykepleiere opplever i forbindelse med å gi palliativ pleie til hjemmeboende kreftpasienter.  Metode: Vi har gjennomført et systematisk litteratursøk ...
  • Å leve med depresjon etter hjerneslag. 

   Åmås, Ida-Elin Ingeborg (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for tema: I studien ønsker jeg å belyse erfaringer til pasienter med depresjon etter hjerneslag. Dette for å finne ut hvordan sykepleiere kan møte denne pasientgruppen. Pasienter med hjerneslag kan en møte i alle ...
  • Å leve med diabetiske fotsår - en systematisk litteraturstudie 

   Gausel, Stian Frette; Groot, David (Bachelor thesis, 2017-05-22)
   Purpose: This bachelor paper is a systematic literature study seeking to explore the experiences of patients with diabetes living with diabetic foot ulcers. This knowledge is relevant to nurses who provide nursing care ...
  • Å leve med epilepsi - barns utfordringer 

   Wiik, Sanne; Stenseth, Ellen Marie Stette (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å finne ut hvilke utfordringer barn med epilepsi møter. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie bestående av selvvalgt litteratur og åtte forskningsartikler som ble ...