Now showing items 11926-11945 of 22814

  • Kaks og borevatn frå boring av energibrønnar: Karakterisering og analyser 

   Haugsbø, Kim Runar Søgnen (Master thesis, 2013)
   I denne oppgåva blir det undersøkt i kva grad partikkelureining frå boringav energibrønnar er ei belastning for miljøet. Det blir gjort samanlikningarmed utslepp frå veg, i forhold til kornstorleik og kor store mengder av ...
  • Kaldflytpressing QForm 

   Øvregard, Sondre; Andreassen, Evert Hatlehol (Bachelor thesis, 2023)
   Steertec benytter i dag SINTEF til å utføre simuleringer for sine produksjonsprosesser. I denne oppgaven blir det undersøkt om det er mulig for Steertec å bruke programmet QForm til å utføre disse simuleringene selv. ...
  • Kalibrering og validering av delområdemodellen RTM DOM Nidaros 

   Saga, Vegard Brun (Master thesis, 2013)
   Transportmodeller brukes i dag i et stort omfang til å gi beslutningsgrunnlag i vegprosjekter. Derfor er det vesentlig at disse modellene er til å stole på og at man vet hvilke usikkerheter resultatene fra disse innebærer. ...
  • Kalk-sementstabilisering av kryssområdet ved E39 Knutset-Høgset 

   Sanda, Audun Egeland (Master thesis, 2011)
   Statens vegvesen startet 12.11.09 utbyggingen av E39 mellom Knutset og Høgset i Møre og Romsdal. Bygningsarbeidet omfatter ca 4,6 km ny vei og en 705 meter langtunnel. Tunnelen skal ha utløpet rett sør for Gjemnessundbrua ...
  • Kalksteinsmel som delvis sementsubstitutt i betong 

   Hodzic, Amina; Røberg, Nicklas (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Oppgaven omhandler betongens egenskaper i trykk og temperaturømfintlighet når 0 %, 5 % og 10 % sement blir substituert med kalksteinsmel. Oppgaven baserer seg på ni forskjellige blandinger basert på Anlegg FA, ...
  • Kalkulasjon av BIM-modell med NS-3420 

   Grande, Ola (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Grande Entreprenør AS. I oppgaven er det blitt sett nærmere på hvordan samspillet mellom BIM-modeller, og NS 3420 bør fungere i en anbudsprosess. Oppgaven har forsøkt å svare ...
  • Kalman estimation of position and velocity for ReaTHM testing applications 

   Mehammer, Eirill Bachmann; Føre, Martin; Sauder, Thomas Michel; Chabaud, Valentin Bruno; Parisini, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Offshore wind power research is a rapidly growing field, because of the present climate crisis and increasing focus on renewable energy. Model testing plays an important role in the risk and cost analysis associated with ...
  • Kalsinert leire som sementerstatning 

   Bakken, Markus Sebastian Haugen - Rahimi, Mostafa - Alizadeh, Jalil (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å vurdere hvorvidt forskjellige typer leire er egnet til å erstatte sement i en viss prosentandel. Problemstilling: Er kalsinert leire et egnet supplementerende sementmateriale og pozzolan ...
  • Kampvognprosjektet; målrettet eller tilfeldig gjennomført? 

   Saurstrø, Endre (Master thesis, 2023)
   Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 har det norske Forsvarets innretning igjen blitt dagsaktuelt. Våren 2023 ble det utgitt tre rapporter som tydeliggjorde Forsvarets manglende evne til å forsvare landet ...
  • Kan 3D modeller bidra til bedre drift og vedlikeholdsinnspill i planprosessen? 

   Faanes, Stine Stølsnes (Master thesis, 2019)
   En vegs livsløp består av flere faser; planleggingsfasen, byggefasen og driftsfasen. I hver av fasene er det flere prosesser som må utføres før vegen skal bil til. Hver prosess skal kvalitetssikre vegens trase og utforming. ...
  • Kan alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker i Trondheim reduseres? 

   Sem, Mari Sunniva Skaug (Master thesis, 2020)
   Norske byer har i de senere årene hatt et økt fokus på å tilrettelegge for myke trafikanter slik at flere skal velge å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Med bakgrunn i nullvekstmålet forventes en betydelig økning i ...
  • Kan Bergen Havn nå nullutslippsvisjonen innen 2030? 

   Grunér, Victoria Haugen (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven vil se på om Bergen Havn kan nå nullutslippsvisjonen innen 2030. Oppgaven har fokusert på hvordan dette er mulig ved å se på løsninger til skip som kommer til kai. Det finnes mange tolkninger på nullutslipp, ...
  • Kan bruk av GML utvekslingsformat legge til rette for å effektivisere stikningen i samferdselsprosjekter? 

   Thorsen, Jonas; Olavesen, Anders (Bachelor thesis, 2019)
   I digitale samferdselsprosjekter leveres data mellom ulike aktører, der utvekslingen foregår på mange ulike formater. En direkte konsekvens av dette er data- og informasjonstap, noe som medfører mye ekstraarbeid. Bygg- og ...
  • Kan CPOS-målinger brukes til å anlegge fastmerker, og hvilke metoder for innmåling og analyse vil gi det mest pålitelige resultatet. 

   Kjeldsberg, Per Oscar; Aspheim, Janne Cathrin Hetle (Bachelor thesis, 2016-09-08)
   RTK-målinger er i dag den målemetoden som kanskje er det mest tidseffektiv og enkel i bruk, og av den grunn vil denne oppgaven være av interesse for mesteparten av de som til det daglige jobber med landmåling. Av grunner ...
  • Kan elektrisitet og hydrogen være fremtidens drivstoff innen den maritime næringen? 

   Giæver, Erik; Nielsen, Elliot Werner Brodin; Eriksen, Ole Henrik (Bachelor thesis, 2020)
   Det vi ønsket å finne ut av i denne oppgaven var om elektrisitet og hydrogen kan være fremtidens drivstoff for den maritime næringen. For å finne svaret på dette spørsmålet, så tok vi for oss tre viktige aspekter ved ...
  • Kan endring av prosesser øke ombruk? 

   Prestegårdshus, Guro (Master thesis, 2022)
   Det bygges på lånt tid. Norges største fastlandsnæring må ta grep for å bruke ressurser på en bærekraftig måte. Endring trengs, og det trengs nå. Digitalisering er en akselerator for å drive næringen inn i et nullutslippssamfunn. ...
  • Kan forsvarets enhetsstilling bygges enklere og like bra i moderne konstruksjonsvirke? 

   Lovisendal, Sigurd; Evjen-Tallaksen, Mathias (Bachelor thesis, 2023)
   Feltfortifikasjon i det Norske forsvaret er i dag regulert av felthåndboken «Felt fortifikasjon, alle våpen, UD 9-13-2», fra 1982. Håndboken består av regler og retningslinjer for bygging av midlertidige feltkonstruksjoner ...
  • Kan maritm pulsbasert radar ersattes? 

   Karlsen Fagereng, Eirik; Lukkassen, Einar-Johan; Moritz Fure Lillebø, Adrian (Bachelor thesis, 2023)
   Gjennom denne bacheloroppgaven har det blitt undersøkt om det kan finnes bedre eller nyere teknologi som kan erstatte tradisjonell maritim pulsbasert radar. I teoridelen er det samlet informasjon om flere forskjellige ...
  • Kan navigasjonssikkerheten til sjøs forbedres ved overgang fra S-57 til S-100? 

   Irgens, Tor Adrian Hovden; Strøm, Magnus Westersjø; Svarte, Pål Veksetmo (Bachelor thesis, 2020)
   Flesteparten av dagens navigatører benytter ECDIS for å støtte seilasen, fremfor papirkart som ble brukt tidligere. I dag bruker ECDIS S-57 som hydrografisk standard. Denne standarden er gammel og fryst, noe som medfører ...
  • Kapasitet av konsoll i stål 

   Frølandshagen, Steffen T (Master thesis, 2014)
   Tema i denne oppgaven er oppleggskonsoller. Det er sett på eksisterende dimensjoneringsmodeller for konsoller med trekantformet stiverplate, det er valgt ut prøve-geometrier til undersøkelse i laboratoriet, det er blitt ...