Now showing items 1-20 of 19610

  • The Norwegian Front-End Governance Regime of Major Public Projects: – a Theoretically Based Analysis 

   Christensen, Tom (Concept Rapport, 0804-5585; 23, Research report, )
   Denne rapporten drøfter den norske ordningen med ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter i lys av ulike perspektiver fra organisasjons- og statsvitenskapen. Ved å foreta en analyse basert på teorier ...
  • Positiv usikkerhet og økt verdiskapning 

   Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 14, Research report, )
   Formålet med denne utredningen er å gi et bidrag til en mer kostnadseffektiv styringsfilosofi og holdninger som sikrer at også oppsiden i kostnads- og lønnsomhetsestimatet blir høstet og også at mestring av usikkerhet i ...
  • Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter: Impact evaluation of large governmental investments 

   Andersen, Bjørn; Bråthen, Svein; Fagerhaug, Tom; Nafstad, Ola; Næss, Petter; Olsson, Nils (Concept Rapport, 0804-5585; 19, Research report, )
   Denne rapporten beskriver eksisterende metoder og praksis for effektvurdering av offentlige prosjekter, med hovedvekt på metoder for evaluering i ettertid (ex post-effektvurderinger). Basert på gjennomgangen av eksisterende ...
  • Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag: Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase 

   Sunnevåg, Kjell J. (Concept Rapport, 0804-5585; 17, Research report, )
   This study is based on the recognition that it is neccessary to have thorough evaluations during the front-end phase of projects, and that this is useful even if the basis of informasjon is weak. The study gives advice on ...
  • Experimental investigation of a heat pump assisted drum drying systems using propane (R290) as working fluid - Eksperimentelle undersøkelser av en varmepumpeassistert tørketrommel 

   Wang, Yuyuan (Master thesis, )
   Dryer is a wide spread machine for drying cloth in family. The traditional heat pump dryer use R134a as working fluid. But this working fluid do not meet the standard in aspect of global warming. R290 is a very good green ...
  • Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning 

   Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode (Concept Rapport, 0804-5585; 13, Research report, )
   Rapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. Disse mulige feilkildene er å ikke ta henysn til ...
  • Evaluation of winter shutdown requirement on the river Orkla 

   Beckers, Felix Matthias (Master thesis, )
  • Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt 

   Jordanger, Ingemund; Malerud, Stein; Minken, Harald; Strand, Arvid (Concept Rapport, 0804-5585; 18, Research report, )
   Hensikten med rapporten er å bidra til en mer systematisk og målrettet analyse av og valg mellom alternativer i store statlige investeringsprosjekter. Flermålsanalyser benyttes i beslutningsprosesser hvor det er flere mål ...
  • Kostnadsusikkerhet i store statlige investeringsprosjekter: Empiriske studier basert på KS2 

   Torp, Olav; Magnussen, Ole Morten; Olsson, Nils; Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 15, Research report, )
   Denne rapporten handler om ulike aspekter av usikkerhet i tidligfasen av store offentlige investeringsprosjekter. Studien baserer seg på empiri fra ekstern kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlag samt kostnadsoverslag ...
  • Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekt 

   Haanæs, Sverre; Holte, Eilif; Larsen, Stein Vegar (Concept Rapport, 0804-5585; 3, Research report, )
   Formålet med denne rapporten er å foreslå en modell for beslutningstaking på basis av undersøkelser om beste praksis. Mange eksempler fra store statlige investeringsprosjekt viser utilstrekkelig fokus på beslutningspunktene ...
  • Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag 

   Austeng, Kjell; Midtbø, Jon Terje; Jordanger, Ingemund; Magnussen, Ole Morten; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 10, Research report, )
   Rapportens innhold er konsentrert om usikkerhet som fenomen, kilder til usikkerhet og beslutninger under usikkerhet. Konteksten rundt disse problemstillingene; prosjektets styringsregime og samfunnsøkonomiske analyser, er ...
  • Målformulering i store statlige investeringsprosjekt 

   Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 6, Research report, )
   Det er dokumentert at mål virker som et prestasjonshevende hjelpemiddel når det brukes rett. Denne rapporten tar for seg teorigrunnlaget og dokumentasjon av dagens praksis, for deretter å trekke ut anbefalinger om hvordan ...
  • Sykehus, fregatter og skipstunnel:: Logisk minimalisme, rasjonalitet - og de avgjørende valg 

   Samset, Knut; Strand, Arvid; Hendricks, Vincent F. (Concept Rapport, 0804-5585; 21, Research report, )
   Sett i etterkant er det ofte helt åpenbart hvorfor et investeringsprosjekt mislykkes. Det er også i mange tilfeller opplagt at dette burde vært oppdaget på forhånd slik at problemet kunne vært unngått. Denne studien ser ...
  • Konseptutvikling og –evaluering i store statlige investeringsprosjekt 

   Solheim, Hege Gry; Dammen, Erik; Skaldebø, Håvard O.; Myking, Eystein; Svendsen, Elisabeth Krogh; Torgersen, Paul (Concept Rapport, 0804-5585; 4, Research report, )
   Denne rapporten handler om utvikling og evaluering av konsepter for investeringsprosjekt i staten. Utredningsgruppen beskriver konteksten for slik konseptutvikling, begrepsbruken som er benyttet i arbeidet og en rekke ...
  • Usikkerhetsanalyse: Metoder 

   Austeng, Kjell; Torp, Olav; Midtbø, Jon Terje; Helland, Vidar; Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 12, Research report, )
   Rapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsanalyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler: • Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. • Beskrivelse ...
  • Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter 

   Olsson, Nils O. E. (Concept Rapport, 0804-5585; 7, Research report, )
   Denne rapporten diskuterer effektbegrepet i betydningen virkningene eller følgene av store offentlige investeringsprosjekter. Den inneholder en gjennomgang av metoder til ex-ante effektvurderinger (i forkant), og en oversikt ...
  • Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter 

   Brekke, Kjell Arne (Concept Rapport, 0804-5585; 8, Research report, )
   Denne rapporten diskuterer hvordan teorien for realopsjoner kan benyttes til å tallfeste verdien av fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter. Fleksibiliteten kan gjelde valg av oppstartstidspunkt, dimensjonering, ...
  • Styring av statlig prosjektledelse: Empiri og økonomiske prinsipper 

   Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola; Riis, Christian (Concept rapport, 0804-5585; 2, Research report, )
   Rapporten tar opp utfordringer departement og etatsledelse står overfor dersom økonomiske incentiver skal inn i styringen av statlig prosjektledelse. Økonomiske incentiver påvirker innsatsen og prioriteringene hos ...
  • Investorers vurdering av prosjekters godhet 

   Olsson, Nils; Frydenberg, Stein; Jakobsen, Erik W.; Jessen, Svein Arne; Sørheim, Roger; Waagø, Lillian (Concept Rapport, 0804-5585; 20, Research report, )
   Rapporten studerer grunnlaget for beslutninger om å investere i et prosjekt. Studien tar utgangspunkt i de vurderinger av prosjekters godhet som utføres av den private investor ved større realinvesteringer. Basert på innsikt ...
  • Styring av prosjektporteføljer i staten: Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå 

   Berntsen, Stein; Sunde, Thorleif (Concept rapport, 0804-5585; 1, Research report, )
   Rapporten beskriver teori og praksis innenfor porteføljestyring i staten. Litteraturstudier og intervjuer supplerer med kunnskap om hvordan porteføljer best kan håndteres og hvordan det i praksis foregår i privat sektor. ...