Recent Submissions

 • Utvikling av sosialt bærekraftige boligløsninger i Boligstiftelsen i Trondheims bygningsmasse 

  Narvestad, Randi; Nielsen, Brita Fladvad; Forshaug, Ann Kristin (Research report, 2021)
 • Innhold og funksjoner i Trondheims lokalsentre, og deres innvirkning i retning av en bærekraftig by 

  Fardal, Vibeke (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse temaet bærekraftig byutvikling, med utgangspunkt i innhold og funksjoner ved dagens lokalsenterstruktur i Trondheim. Mange lokale sentre er i dag godt etablerte, i den forstand ...
 • Estetikk i plan- og byggesaker 

  Nilsen, Therese (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Estetikk påvirker opplevelsen vi har av et område, og har stor innflytelse på vår livskvalitet. For at et sted skal virke attraktivt for befolkningen og samfunnet, er det derfor et viktig tema å belyse. Oppgaven ...
 • Beboernes opplevelse av halvoffentlige uterom 

  Coward, Mari (Master thesis, 2021)
  Gode uteområder beskrives som viktig for menneskers helse, men er samtidig under press som en konsekvens av dagens fortettingspolitikk. Varierende kvalitet i uterom har ført til flere undersøkelser fra et faglig perspektiv ...
 • Hyttefelt og landskapsendringer - fra tilpasning til omdanning i Oppdal kommune 

  Ask, Nina Helene (Master thesis, 2021)
  Utviklingen av fritidsboligbebyggelsen i norske fjellkommuner har økt siden 1960-tallet, i omfang, størrelse og infrastruktur. Denne endrede arealbruken fører til landskapsendringer, med ukjent omfang av miljø og klimakostnader. ...
 • Økt aktivitet i byparker vinterstid 

  Ovidth, Ida (Master thesis, 2021)
  Byparker er den mest tilgjengelige delen av grønnstrukturen i urbane omgivelser og anses som et viktig plangrep i kommunenes folkehelsearbeid. Fra politisk hold er det ønskelig at parkene benyttes året rundt, både sett ut ...
 • Brukertilfredsheten i grønne kontorbygg 

  Overby, Ketil Andre (Master thesis, 2021)
  Som en etterfølge av “Paris-avtalen” og innstramminger i den norske klimapolitikken, ser vi i dag et økt fokus på å oppnå bærekraft i byggsektoren. Dette har ført til ny og innovativ byggteknologi, og organisasjoner som ...
 • Bydelssenterutvikling i Kristiansand. 

  Lorentz Juell Bøksle Gjessing (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i den nye senterstrukturen som er fremlagt i den nye kommuneplanen til Kristiansand kommune. Det er planlagt at en videreutvikling i definerte lokal- og bydelssentre. Målet er at kommunens ...
 • En case-studie av E6-utbyggingen i Malvik - på hvilken måte har Nye Veier påvirket prosessen? 

  Venæs, Janne (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har tatt for seg planprosessen rundt E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes gjennom en case-studie av planprosessen i Malvik kommune. I dette arbeidet har jeg søkt etter forskjeller og likheter mellom ...
 • Biologisk mangfold i arealplanlegging - Hvordan kan man gjøre fysisk planlegging til et sterkere verktøy for bevaring av biologisk mangfold på kommunalt nivå? 

  Kingman, Maria Håbjørg (Master thesis, 2021)
  Masteroppgavens formål er å undersøke hvordan arealplanlegging kan gjøres til et sterkere verktøy for bevaring av biologisk mangfold. Bakgrunnen for problemstillingen er et akselererende tap av biologisk mangfold, som i ...
 • Bærekraftig nabolagsutvikling 

  Sæther, Hanne Wetter; Midtbust, Caroline (Master thesis, 2021)
  I lys av klimautfordringer, befolkningsvekst og utvikling av kompakte byer blir dagens byutvikling utfordret av fortetting rundt knutepunkt, tilrettelegging av miljøvennlig mobilitet og nedbygging av jordbruksarealer. Dette ...
 • Delingsløsninger som tiltak for bærekraftig og sirkulær utvikling 

  Hilmo, Hanna Bang (Master thesis, 2021)
  For å kunne bremse den globale temperaturstigningen kreves det en samfunnsomstilling, der forbruket må reduseres. Vi må bevege oss bort fra den lineære økonomien og mot en sirkulær økonomi, der ressursene forblir i kretsløpet ...
 • Bærekraftig nabolagsutvikling 

  Midtbust, Caroline; Sæther, Hanne Wetter (Master thesis, 2021)
  I lys av klimautfordringer, befolkningsvekst og utvikling av kompakte byer blir dagens byutvikling utfordret av fortetting rundt knutepunkt, tilrettelegging av miljøvennlig mobilitet og nedbygging av jordbruksarealer. Dette ...
 • Chat Room safety: Keeping children safe in online environments 

  Sylstad, Marit (Master thesis, 2021)
  Barn og unge bruker mer og mer av sin tid på internett. I en alder av ti har nesten alle barn tilgang til en smarttelefon. Ni av ti barn og unge i alderen ni til 18 bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker ...
 • Validation of a CFD model for the evaluation of urban microclimate at high latitudes: A case study in Trondheim, Norway 

  Brozovsky, Johannes; Simonsen, Are Johan; Gaitani, Niki (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The urban microclimate is a rapidly evolving field of research gaining increasing interest from public authorities and researchers. However, studies at high-latitude cities are scarce and researchers primarily focus on ...
 • Valg mellom naturlig, hybrid og mekanisk ventilasjon 

  Mathisen, Hans Martin; Stang, Hans Georg Jacob; Kleiven, Tommy; Tjelflaat, Per Olaf (Teknisk rapport / SINTEF energiforskning;, Research report, 2004)
 • Integration of Goods Movement in City Planning: Understanding Stakeholder Engagement 

  Bjørgen, Astrid (Doctoral theses at NTNU;2021:268, Doctoral thesis, 2021)
  Cities need goods for their citizens and activities, movement of goods is crucial for making cities liveable and attractive, and movement demands space. Due to urbanization and increased densification, space is becoming a ...
 • Residential electric vehicle charging datasets from apartment buildings 

  Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This data article refers to the paper "Analysis of residential EV energy flexibility potential based on real-world charging reports and smart meter data" [1]. The reported datasets deal with residential electric vehicle ...
 • NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav 

  Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
  Notatet inneholder kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav for ‘FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp’, kriterier for lavutslippsbygg og -områder. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av arbeid i referansegruppen ...
 • Design av avstiver for splitboardbinding 

  Steen, Olve Sigurd (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til traversering av bratte fjellseksjoner med splitboard. Splitboard er et snowboard som kan splittes på langs til to separate ski for å gå på topptur. Man setter feller på ...

View more