• Barns lek som deltakelse i skolehverdagen 

   Schanke, Tuva; Øksnes, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  • Elevar sine opplevingar av danning og utdanning i skulen: I samsvar med utdanningspolitikkens intensjonar? 

   Stubhaug, Mia (Master thesis, 2021)
   Denne studien har undersøkt elevar sine opplevingar av danning og utdanning i skulen, samt i kva grad deira opplevingar samsvarer med utdanningspolitikkens intensjonar med skuleopplæringa. Danning vert ofte relatert til ...
  • Elevenes motivasjon for matematikk i barneskolen 

   Utvær, Hanne Therese (Bachelor thesis, 2019)
   Norsk og internasjonal forskning viser at elevenes indre motivasjon for matematikk synker med økende alder og at det er en positiv sammenheng mellom elevers opplevelse av mestring og motivasjon i faget matematikk. Studier ...
  • En sammenlikning av læreverkene Abakus og Multi med fokus på kognitive krav og modeller for brøk 

   Skjerven, Ingrid (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg to læreverk i matematikk for fjerde trinn: Abakus og Multi. Problemstillingen er "Hvordan fremstiller læreverkene Abakus og Multi temaet brøk for elever på fjerde trinn?", med to underspørsmål: ...
  • Et perspektiv på lærers tilrettelegging av begrepslæring innen matematikkfaget på mellomtrinnet. 

   Vaag, Camilla Kildedam (Bachelor thesis, 2019)
   Skolen skal få nye læreplaner fra høsten 2020. En av de endringene som er foreslått er at elevene skal få muligheten til å jobbe med ulike metoder og tankemåter slik at de skal kunne utvikle en dypere forståelse i ulike ...
  • Kvalitativ studie av sammenhengen mellom Matematikk- og Kunst og håndverk-fagene i skolen 

   Brennhaug, Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt hvordan tre ulike lærere på ungdomstrinnet forholder seg til sammenhenger mellom Matematikk- og Kunst og håndverk-fagene, og hvordan dette påvirker undervisningen deres. Dette ...
  • Lekende barnefellesskap: Barneperspektiver på lek i overgangen fra barnehage til skole 

   Olsson, Maja Reinåmo (Doctoral theses at NTNU;2024:119, Doctoral thesis, 2024)
   Sammendrag Lek i skolen har fått oppmerksomhet i forskning og media de siste årene. Det ser ut til å være stor grad av enighet både allment og politisk om at leken skal ha plass i de yngste barnas skolehverdag. Forskning ...
  • Lekens betydning for inkludering, og tilrettelegging for lek i skolen En kvalitativ studie av læreres beskrivelser knyttet til leken i deres pedagogiske praksis 

   Waadeland, Anne Steinsbekk (Master thesis, 2022)
   Lekens betydning og lekens plass i skolen har de siste årene fått økt politisk oppmerksomhet. De Forente Nasjoner (FN) advarer eksplisitt mot et økende læringstrykk og vektlegging av «formell akademisk suksess» i barnas ...
  • Læreren i møte med elever som viser utagerende atferd 

   Ustad, Aina B. (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven favner temaet atferd, med spesielt fokus på utagerende atferd, og er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Formålet med studien har vært å finne ut hvordan lærere i grunnskolen opplever å ...
  • Misoppfatninger innenfor brøk på 6. trinn 

   Aasen, Brian Maridal (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studiens mål har vært å undersøke hvilke misoppfatninger elevene på 6. trinn har innenfor brøk. Fokuset har vært på telleren og nevnerens betydning samt brøk som relativ størrelse og danner da problemstillingen: ...
  • Misoppfatninger knyttet til brøk 

   Andreassen, Kristian (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Formålet med denne bacheloroppgaven er å bidra til økt forståelse for mulige misoppfatninger elever kan møte i arbeidet med brøk. Undervisning generelt kan ha en tendens til å gå videre, selv om ikke alle ...
  • Motivasjon og åpne oppgaver 

   Aslaksen, Tina Merete Melby (Bachelor thesis, 2019)
   Motivasjon er et tema i skolen som er utrolig viktig og aktuelt. Det er essensielt med motivasjon for å ha glede av skolehverdagen, og også for å oppnå ønsket læringsutbytte gjennom undervsiningen. Likevel er det mange ...
  • Når Pappa er Sinna Mann og Mamma en drage 

   Walaker, Vilde Fossum (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven er en multimodal kritisk diskursanalyse av bildebøkene Sinna Mann (2003) og Dragen (2018), begge skrevet av Gro Dahle og illustrert av Svein Nyhus. Studiens overordnede tema er vold i nære relasjoner. ...
  • Organisatorisk nivådifferensiering i matematikk 

   Holmli, Laura Daaland (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvorfor to lærere velger å bruke organisatorisk nivådifferensiering som metode for tilpasset opplæring i matematikk. Gjennom kvalitative intervju og observasjoner undersøker jeg på hvilket ...
  • Preparing for and entering school 

   Schanke, Tuva (Doctoral theses at NTNU;2019:176, Doctoral thesis, 2019)
   Sammendrag Denne studien omhandlet barns deltakelse i skoleforberedende aktiviteter (SFA) i barnehage og utvalgte aktiviteter i første trinn. Det sentrale var å utforske interaksjoner mellom barna (5-6-åringer) og ...
  • Selvvirksomhet og selvbestemmelse i barnehagen 

   Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Schanke, Tuva (Chapter, 2023)
  • Tidlig innsats hos barn med utagerende atferd 

   Hoff, Malin (Master thesis, 2022)
   I dag blir det brukt ulike begreper av både fagpersoner og ulike kilder når en snakker om utagerende atferd, og forståelsen av denne type atferd kan være så mangt. Fokuset på tidlig innsats har de senere årene fått en ...
  • Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i skolen 

   Alstad, Emma Louise (Master thesis, 2021)
   Tidlig innsats har de siste årene fått økende politisk oppmerksomhet, og står i dag som ett av prinsippene i regjeringens arbeid med å forbedre det norske utdanningssystemet (Kunnskapsdepartementet, 2020). Formålet i denne ...
  • Tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse 

   Bjørseth, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloren har jeg forsket på tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse på 3.trinn. Dette er noe som er veldig samfunnsaktuelt da skoleklassene rundt om i landet får større andel elever med innvandrerbakgrunn, ...
  • Tilpasset opplæring og uttak fra ordinær undervisning 

   Sletten, Kristoffer Jonassen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få innblikk i en skoles arbeid med tilpasset opplæring i form av uttak fra ordinær undervisning. Dette med vekt på gjennomføring og organisering, samt drøfting av læreres refleksjoner ...