• Abraham og hans roller og betydning som stamfar for tre religioner En sammenlignende dokumentanalyse 

   Breida, Steffen (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan en lærebok i KRLE for mellomtrinnet i grunnskolen, nemlig Vi i verden 5 (Cappelen), tematiserer lærestoffet om patriarken Abraham, stamfar og forbilde i både jødedom, ...
  • Anmerkning som sanksjon 

   Lyng, Malin Susann (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Oppgavens tema er anmerkninger og en nærmere kikk på læreres egne erfaringer med å bruke anmerkninger som sanksjon i skolen. Oppgaven diskuterer blant annet Opplæringslovas hensikt med sanksjonene opp mot hvordan ...
  • Arbeid med sosial kompetanse på 1-10 skoler 

   Aanonsen, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan én enkelt skole arbeider med sosial kompetanse hos elevene. Jeg har bemerket meg at det er lite nasjonale retningslinjer på dette punktet, og stor variasjon på hvordan dette gjøres ...
  • Bruk av ekskursjon i skolen 

   Grimelid, Sander Resell (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag For å avgrense oppgaven valgte jeg derfor å ta for meg hvilke holdninger dagens lærere har tid bruken av ekskursjon. Jeg valgte derfor å sette problemstilling min til: ''Hvilke holdninger har lærere til bruk av ...
  • Demokratiopplæring i den norske skolen 

   Nordheim, Ane Mæhlen (Bachelor thesis, 2019)
   Demokratiopplæring er en meget viktig del av skolens oppdrag. Denne oppgaven ser nærmere på hva som ligger i skolens mandat om å gi elevene tilstrekkelig opplæring for at de skal kunne gå ut i samfunnet som demokratiske ...
  • Demokratisk deltakelse - Hva er skolens ansvar? 

   Lystad, Helene Reitan (Bachelor thesis, 2019)
   Skolen og lærerne har gjennom opplæringsloven og læreplanen en plikt til å arbeide med demokrati og demokratiske prosesser gjennom undervisning og generelt i skolehverdagen. I denne oppgaven ser jeg på læreres ansvar for ...
  • Den nye «bonden» – mellom endring og kontinuitet: Empiriske studier av rekruttering til norske landbrukseiendommer sett i lys av det multifunksjonelle landbruket 

   Heggem, Reidun (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:294, Doctoral thesis, 2014)
   Hovedtema i denne avhandlinga er rekruttering til norske landbrukseiendommer sett i lys av et landbruk i endring mot større fokus på alternativ bruk av gårdens ressurser. Sentrale tema er kjønn og tradisjon – sett i ...
  • Elevers refleksjoner rundt kjønn i skolen 

   Vigeland, Simen Bøgle (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Temaet for denne masteroppgaven er elevers refleksjoner rundt kjønnsforskjeller i skolen. Studiet legger vekt på deres refleksjoner, erfaringer og tanker rundt hvordan det er å være gutt og jente i den norske ...
  • Elevrådets demokratiopplæring 

   Jørgensen Olsen, Anders magne (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke elevrådsarbeid nærmere. Dette særlig med vekt på den demokratiske opplæringen. Derav har oppgaven tatt for seg teori om demokrati, dette med særlig fokus på teori ...
  • En lærers opplevelser av tilpasset opplæring på barneskolen 

   Seltveit, Erik Sivertsen (Bachelor thesis, 2019)
   Tittelen på denne oppgaven er «En lærers opplevelser av tilpasset opplæring på barneskolen». Temaet er nettopp dét; hvordan en lærer på en skole opplever det å arbeide med tilpasset opplæring i en travel skolehverdag. ...
  • En studie av læreres arbeid med tilpasset opplæring i samfunnsfag 

   Vaadal, Kristine Røflo (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan lærere arbeider med å tilpasse undervisningen i samfunnsfag. Oppgaven er sentrert rundt problemstillingen “Hvordan arbeider lærere med tilpasset opplæring i samfunnsfag?” Hensikten ...
  • FoU oppgave om prestasjonsforskjeller mellom kjønn i norsk grunnskole 

   Iversen, Lasse (Bachelor thesis, 2021)
   Hvorfor ser vi karakterforskjellene mellom kjønn i skolen og er det knyttet til elevenes behandling på skolen? Dette er oppgavens utgangspunkt og problemstilling. Jeg valgte å belyse dette gjennom å samle inn kvalitativ ...
  • Gutter = Bråkete, Jenter = Stille En kvalitativ studie om kjønnsforskjeller i skolen 

   Kvande, Ida-Sofie; Sneeggen, Frida (Master thesis, 2022)
   Temaet for denne masteroppgaven er kjønnsforskjeller i skolen. Dersom en ser på Stoltenbergutvalgets rapport fra 2019 viser den til at guttene gjør det dårligere faglig i skolen enn jentene. Statistikk viser til at jentene ...
  • Gutter = Bråkete, Jenter = Stille En kvalitativ studie om kjønnsforskjeller i skolen 

   Kvande, Ida-Sofie; Sneeggen, Frida (Master thesis, 2022)
   Temaet for denne masteroppgaven er kjønnsforskjeller i skolen. Dersom en ser på Stoltenbergutvalgets rapport fra 2019 viser den til at guttene gjør det dårligere faglig i skolen enn jentene. Statistikk viser til at jentene ...
  • Hvordan opplever elevene forskjellen på kjønn i skolen? 

   Borgen, Ingrid (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan elevene opplever forskjell på kjønn i skolen. For å besvare denne problemstillingen har jeg tatt for meg ulik teori som biologisk og sosialt kjønn, kjønnsroller og kjønnsstereotypier, ...
  • IKT i undervisning - En kvalitativ studie av læreres bruk av IKT som læringsverktøy 

   Rise, Ingunn Lånke (Bachelor thesis, 2019)
   Min bacheloroppgave belyser hvordan lærere bruker digitale verktøy i sin skolehverdag. Barn bruker mye av tiden sin hjemme til å leke med og utforske den digitale verden. Mange av dem blir introdusert for teknologi allerede ...
  • Imagined foodways and rejected biopedagogies: Rural children's perspectives of rural foodways 

   Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Plasil, Tanja; Heggem, Reidun (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Rural residency is an independent risk factor for being overweight, but little is known about why this is so. The purpose of our study was to gain insight into what Norwegian rural children say about a rural diet in ...
  • Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner 

   Karlsen, Bjørn Dahlby (Bachelor thesis, 2021)
   Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner er i dag et faktum, og det er guttene som kommer dårligst ut resultatmessig etter endt grunnskole. I denne forskningsoppgaven drøfter jeg to grunnskolelærere sine tanker om ...
  • Kjønnsforskjeller i skolen 

   Ulheim, Lene Marie (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg ungdomsskoleelevers opplevelse av kjønnsforskjeller i skolen, og problemstillingen lyder som så dann; «Opplever ungdomsskoleelever kjønnsforskjeller i skolen? I så fall, hva slags ...