Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChahboun, Sobh.
dc.contributor.authorHolum, Charlotte Viken.
dc.date.accessioned2023-10-25T17:20:35Z
dc.date.available2023-10-25T17:20:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146570930:98875000
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098790
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøkes følgende problemstilling: «Hvordan tilrettelegger pedagoger overgangen fra barnehage til skole for barn med autismespekterforstyrrelse?». Der formålet med prosjektet er å finne ut hvordan pedagoger fra barnehagen og skolen arbeider med å tilrettelegge overgangen fra barnehagen til skolen for barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). Overgangen fra barnehagen til skolen kan være krevende for alle barn, men særlig krevende for barn med ASF på bakgrunn av utfordringer og vansker knyttet til diagnosen. De utfordringene og vanskene som skaper ekstra utfordringer knyttet til overgangen fra barnehagen til skolen er betydningen av rutiner og forutsigbarhet, sosiale vansker og språkvansker. Oppgaven vil primært fokusere på vanskene knyttet til overgangen fra barnehagen til skolen. Prosjektet har et kvalitativt forskningsdesign, og som metode er semistrukturert intervju blitt brukt. Resultatene består av tanker, erfaringer og perspektiver fra fem pedagoger fra skole, barnehage og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Tre av informantene er fra skolen, en er fra barnehagen og den siste er fra PPT. Resultatet fra undersøkelsen viser ulike tiltak man kan bruke for å støtte og hjelpe barnet i overgangen fra barnehagen til skolen. Det er viktig at barnet får mulighet til å forberede seg godt, og at pedagogene lærer barnet å kjenne slik at man finner ut hvilke behov og støtte barnet trenger. Alle barn er forskjellig, og det gjelder også for barn med ASF. ASF er en mangfoldig diagnose der spekteret for ulike kjennetegn og symptomer er bredt. Ulike barn krever forskjellig forberedelse, tilrettelegging og tiltak. Noen av tiltakene undersøkelsen kommer frem til er å besøke skolen så mye som man får til, slik at barnet blir kjent med det fysiske området. Eventuelt kan barnet også bli kjent med lærerne og de andre ansatte fra skolen, dersom det er klart hvem som skal arbeide med barnet. For å sikre at barnet forstår og får med seg hva som blir fortalt er bruken av visuell støtte viktig. Det kan også være med på å få frem det barnet selv mener det har behov for. Et godt samarbeid mellom barnehage, skole, foreldre og eventuelt andre instanser vil hjelpe slik at man kan forberede barnet, foreldre og skolen til å ta imot barnet som skal begynne på skolen. Barn med ASF kan også ha vanskeligheter med å etablere vennskap og passe inn i en gruppe, derfor er det også viktig at barnehagen, foreldre og skolen arbeider for at barnet skal mestre sosiale situasjoner. Vennskap gir trygget, og det er godt å ha noen trygge med seg i overgangen.
dc.description.abstractIn this master´s thesis, the following problem is examined: “How do educators facilitate the transition from kindergarten to elementary school for children with autism spectrum disorder?”. Where the purpose of the project has been to find out how to facilitate the transition from kindergarten to elementary school for children with autism spectrum disorder (ASD). The transition from kindergarten to elementary school can be challenging for all children, but particularly challenging for children with ASD due to the challenges and difficulties associated with the diagnosis. ASD is a diverse diagnosis, and there are many different difficulties and challenges that can arise in people who have ASD. The challenges and difficulties that create actional challenges related to the transition from kindergarten to elementary school are routines and predictability, social difficulties, and language difficulties. The assignment will focus on the difficulties associated with the transition from kindergarten to school. The project has a qualitative research design, and semi structured interviews have been used as method. The results consist of thoughts, experiences, and perspectives from five pedagogues from school, kindergarten, and education psychological services (PPT). Three of the informants are from elementary school, one is from the kindergarten and the last is from PPT. The results show various measures that can be used to support and help the child in the transition from kindergarten to elementary school. The preparation of the child in advance of the transition is severely important. The adult needs to get to know the child on beforehand so that one can do the necessary preparations needed ahead of the transition. All children are different, and this also applies to children with ASD. ASD is a diverse diagnosis where the spectrum for different characteristics and symptoms is broad. Different children require different preparation, facilitation, and measures. Some of the measures the survey comes up with are to visit the school as much as possible, so that the child gets to know the physical area. If it is possible the child also gets to know the adults from the school if it is concluded who will work with the child. To ensure that the child understands and takes in what is being said, the use of visual support is important. It can also help to bring out the child´s voice on what the child himself thinks he needs. A good collaboration between kindergarten, elementary school, parents, and possibly other agencies will help so that the child, parents, and the school can be prepared to welcome the child to start school. Children with ASD can also have difficulties establishing friendships and fitting into a group, so it is also important that the kindergarten, school, and parents cooperate to ensure that the child can master social situations. Friendship provides security and it is good have someone safe with you during the transition.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOvergangen fra barnehagen til skolen for barn med autismespekterforstyrrelser
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel