Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.authorEide, Tom Kristian
dc.contributor.authorKristiansen, Tina Natalie
dc.date.accessioned2023-10-19T17:19:22Z
dc.date.available2023-10-19T17:19:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147160974:26605247
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097642
dc.description.abstractNorge har forpliktet seg til å redusere energiforbruket vårt drastisk gjennom Paris avtalen. Det blir påstått at 80% av framtidige bygg allerede er bygget, og at bygg- og anleggsbransjen står for hele 40% av verdens ressursforbruk, klimagassutslipp og energiforbruk. Dette betyr at bygg- og anleggsbransjen er tvungen til å tenke bærekraft, urbanisering og transformasjon. I denne oppgaven er fokuset på transformasjon av flere typer bygg til boliger, og problemstillingen er; «Hva skal til for at et bygg skal få et videre liv som bolig?» Oppgaven er bygget opp av en litteraturstudie, casestudie med analyse av erfaringsrapport fra Entra’s ombruksprosjekt i Kristian Augusts gate 13, og et fokusgruppeintervju med aktører som har kjennskap og kompetanse innen transformasjon hvor fokuset var på drivere og barrierer i transformasjon. Det fremheves at transformasjonsprosjekter krever grundig analyse og planlegging på grunn av de eksisterende bygningenes utfordringer, begrensninger og varierte utgangspunkt. Prosjektgjennomføring og verdiskaping blir også diskutert som viktige faktorer for transformasjon, både for utbyggere og samfunnet. Det understrekes at grundige analyser og samarbeid mellom ulike aktører er kritiske suksessfaktorer for å lykkes i transformasjonsprosjekter. Forskningen viser at økonomi, planløsning, bygningsfysikk, og teknisk utgangspunkt er sentrale vurderinger i transformasjonsprosjekter. Lønnsomheten av prosjektet og evnen til å tilpasse bygget for fremtidige behov blir også diskutert. Lovverket og forskrifter, spesielt knyttet til brannsikkerhet og miljø, påvirker også transformasjonsprosjekter og kan være en utfordring. Funnene indikerer at erfaringer og erfaringsrapporter kan bidra til læring på tvers av prosjekter. Kommunikasjon og samarbeid med kommunale myndigheter blir vurdert som viktig for å finne løsninger i transformasjonsprosjekter. Behovet for kompetanse, både generell og spesifikk, blir fremhevet som en suksessfaktor. Bærekraft og miljø er også viktige faktorer som kan tale for å transformere fremfor å bygge nytt. Tidligfasen av et prosjekt blir fremhevet som avgjørende for suksess. Grundige analyser, god prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid blir anbefalt. Fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer blir diskutert, og behovet for erfaringsdeling og bedre tilgang til ombruksmateriale blir påpekt. Teksten konkluderer med at transformasjon av bygg til boliger er komplekse prosjekter som krever grundige analyser, samarbeid, og høy kompetanse. Det påpekes behovet for gode retningslinjer, støtteordninger og mer deling av informasjon på tvers av bransjen for å fremme transformasjon og bærekraftige løsninger. Kanaler for mer sømløs erfaringsdeling legges fram som løsninger som kan være verdifulle ressurser for forbedring og læring slik at framtiden legger til rette for å velge transformasjon og ombruk.
dc.description.abstractNorway has committed to significantly reduce our energy consumption through the Paris Agreement. It is claimed that 80% of future buildings have already been constructed, and that the construction industry accounts for a staggering 40% of global resource consumption, greenhouse gas emissions, and energy consumption. This means that the construction industry is compelled to consider sustainability, urbanization, and transformation. This task focuses on the transformation of various types of buildings into residential units, and the research question is: «What is required for a building to have a future life as residential units?» The task consists of a literature review, a case study analyzing the experience report from Entra's reuse project in Kristian Augusts gate 13, and a focus group interview with stakeholders who have knowledge and expertise in transformation, with a focus on drivers and barriers in the transformation process. It is emphasized that transformation projects require thorough analysis and planning due to the challenges, limitations, and varying starting points of existing buildings. Project implementation and value creation are also discussed as crucial factors for transformation, both for developers and society. It is stressed that comprehensive analysis and collaboration among various stakeholders are critical success factors for successful transformation projects. Research shows that economics, spatial planning, building physics, and technical aspects are central considerations in transformation projects. The profitability of the project and the ability to adapt the building for future needs are also discussed. Legislation and regulations, particularly related to fire safety and the environment, also impact transformation projects and can pose challenges. The findings indicate that experiences and experience reports can contribute to crossproject learning. Communication and collaboration with municipal authorities are considered important for finding solutions in transformation projects. The need for competence, both general and specific, is highlighted as a success factor. Sustainability and the environment are also important factors that may favor transformation rather than new construction. The early stages of a project are highlighted as crucial for success. Thorough analysis, good project management, and interdisciplinary collaboration are recommended. The advantages and disadvantages of different forms of contracts are discussed, and the need for experience sharing and better access to reusable materials is emphasized. The text concludes that the transformation of buildings into residential units is a complex project that requires thorough analysis, collaboration, and high expertise. The need for good guidelines, support schemes, and more information sharing across the industry is emphasized to promote transformation and sustainable solutions. Experiences and experience reports are presented as valuable resources for improvement and learning, so that the future facilitates choosing transformation and reuse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTransformasjon av bygg til bolig
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel