Show simple item record

dc.contributor.advisorSalaj, Alenka Temeljotov
dc.contributor.advisorAfshari, Mahgol
dc.contributor.authorHals, Susanna Hsu
dc.date.accessioned2023-10-04T17:20:30Z
dc.date.available2023-10-04T17:20:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142713575:25683199
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094244
dc.description.abstractDen urbane utviklingen i Trondheim har satt i gang prosessen rundt oppgradering av byens hovedveier, der en av dem er Elgeseter Gate. Elgeseter-området er svært befolket ettersom mange har bosatt seg i området, i tillegg preges det av Studentersamfundet, Gløshaugen og Handelshøyskolen. Med et nullutslippsmål som jobber mot å redusere antall private biler, er det passende for Elgeseter Gate å få en vegutforming med fokus på å prioritere fotgjengere i området. Denne masteroppgaven er en fortsettelse av en mulighetsstudie studenten utførte høsten 2022 som et forprosjekt. Studenten har tidligere samlet inn data og utformet alternativer for løsninger som kan hjelpe å designe en vegutforming for Elgeseter Gate med fokus på fotgjengere, områdeforvaltning og sosiale nabolag. Masteroppgaven fokusert på å utarbeide en mer detaljert løsning for Elgeseter Gate, med et mål om å svare på problemstillingen: Hva er en realistisk og passende løsning for Elgeseter Gate med tanke på sosiale tilbud og gangvennlighet? Ved å utnytte litteraturgjennomgang, dokumentstudier, juridisk dokumentstudie, observasjons-forskning og intervjuer har studenten samlet informasjon i håp om å finne endringer og tillegg som kan bidra til en vegutforming med fotgjengere på toppen av prioriteringspyramiden. Det å fjerne eksisterende parkeringsplasser langs Elgeseter Gate vil gi betydelig mer rom for fortau der sosiale virksomheter, sitteplasser og grøntområder kan bli implementert. Det å legge til ramper for rullestolbrukere, farger på fasader, hevede grønne skiller og «pocket parks» vil også bidra til å forbedre tilgjengelighet, attraktivitet, trygghet og komfort på Elgeseter Gate. En av hovedproblemene for fotgjengere er den store mengden trafikk som både forårsaker luft- og lydforurensing. Dette kan reduseres ved å senke fartsgrensen, fjerne parkeringsplasser og legge til kurvatur i veien for å gjøre den mindre tiltrekkende for private bilder. For å utforme det endelige forslaget til vegutforming for fotgjengere, har studenten brukt digitale tegneverktøy til å lage tekniske tegninger og en 3D-modell.
dc.description.abstractThe urban development of Trondheim has initiated a city expansion and the upgrading process of the city’s main roads, one of them being Elgeseter Street. The Elgeseter district is largely populated as it consists of many apartment buildings, as well as Studentersamfundet, Gløshaugen campus, and Handelshøyskolen. With a zero-growth goal working towards reducing the number of private cars, it is fitting for Elgeseter to have a street design more focused on prioritizing pedestrians in the area. This paper will be a continuation of a feasibility study the student started working on during the autumn of 2022 as a pre-study. The student has previously collected data and presented alternatives for solutions that can help create a street design for Elgeseter Street with a focus on pedestrians, placemaking and social neighbourhoods. The master thesis has focused on creating a more concrete and detailed solution for Elgeseter Street, with an aim to answer the research question: What is a realistic and fitting solution for Elgeseter Street considering social aspects and walkability? By utilizing literature reviews, document study, legal document study, observational research, and interviews, the student has gathered information in search of changes and additions that can help create a street design with pedestrians at the top of the prioritization pyramid. Removing existing parking spaces along Elgeseter Street will leave significantly more room for sidewalks where social businesses, seating and greenery can be implemented. Adding ramps for wheelchairs, colours on facades, elevated green dividers and pocket parks will also help improve accessibility, attractiveness, safety, and comfort on Elgeseter Street. One of the main inconveniences for pedestrians is the large amount of traffic causing both noise and air pollution. However, this can be reduced by lowering the speed limit, removing parking, and adding curvature to the street to make the road less attractive for private cars. To make the final detailed suggestion for a pedestrian focused street design, the student has utilized Computer Assisted Drawing to create technical drawings and a 3D-model.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA new design for Elgeseter Street with focus on improving social aspects and walkability
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record