Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorHjeltgaard, Nanna Elise
dc.contributor.authorRongved, Line
dc.date.accessioned2023-10-04T17:20:07Z
dc.date.available2023-10-04T17:20:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142713575:35945208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094229
dc.description.abstractØkt kompleksitet i dagens byggeprosjekter har ført til stadig større involvering av spesialister og fagfolk i prosjekteringsgruppen, som gir et økt omfang av koordinering og håndering av grensesnitt i et prosjekt. Uklarheter i kontrollansvar som følge av grensesnittene resulterer i manglende tverrfaglig kontroll. Dette er med på at feil og mangler i det prosjekterte grunnlaget ikke oppdages tidlig nok, og utbedring av disse utgjør en vesentlig kostnad i byggebransjen. Bransjen har initiert flere tiltak for å undersøke årsaker til prosjekteringsfeil med fokus på tverrfaglig samhandling. Tiltakene belyser viktigheten av systematikk og styring i prosjekteringsprosessen, og anbefaler systematiske verifikasjonsprosesser og versjonsstyring av produksjonsunderlag for å oppnå mindre prosjekteringsfeil. Etablering av en god arbeidsmetodikk som sikrer dette, vil på sikt gjøre bransjen mer lønnsom og effektiv. Masteroppgavens formål er å bidra til forbedring av tverrfaglig kontroll med sikte på å redusere prosjekteringsfeil i totalentrepriser. Dette er forsøkt belyst gjennom undersøkelser av hvordan totalentreprenører gjennomfører tverrfaglig kontroll, hvilke utfordringer som er fremtredende og hva som kan gjøres for å forbedre dette. Det foreligger begrenset forskning innenfor det aktuelle fagområdet tverrfaglig kontroll. Derfor søker oppgaven å bidra med tanker, idéer og forslag til hvordan totalentreprenører i større grad kan utarbeide en ensrettet arbeidsmetodikk for forbedret gjennomføring av tverrfaglig kontroll. Gjennom en kvalitativ tilnærming er det gjennomført to forskningsstrategier, herunder litteratur-studier og fler-casestudier. Litteraturstudiet har bidratt til innsamling av data for det teoretiske grunnlaget i oppgaven og bygger på tidligere forskning gjennom forfatternes fordypningsoppgave. For å samle inn empirisk data til oppgaven er det utført semi-strukturerte intervjuer av tolv intervjuobjekter fra caseorganisasjonene Ø.M. Fjeld AS og Backe Stor-Oslo AS. De konkrete funnene fra studiens data avdekker en begrenset etablert arbeidsmetodikk hos total-entreprenører når det kommer til gjennomføringen av tverrfaglig kontroll og at nåværende praksis i stor grad baseres på erfaringene til prosjekteringslederen i prosjektet. Hovedfunnene belyser manglende system og rutiner, tidspress i prosjekteringen og manglende kompetanse som utfordringer for tilstrekkelig gjennomføring av tverrfaglig kontroll. Studien anbefaler videre en rekke tiltak som har som hensikt å redusere de avdekkede utfordringene. Totalentreprenørene oppfordres til å ta initiativ til å implementere de anbefalte tiltakene for å forbedre prosessen rundt tverrfaglig kontroll.
dc.description.abstractIncreased complexity in today's construction projects has led to a growing involvement of specialists and professionals in the design team, resulting in an increased need for coordination and manage-ment of interfaces within a project. Uncertainties in control responsibilities arising from these interfaces result in a lack of interdisciplinary control. Consequently, errors and deficiencies in the design basis are not detected early enough, leading to significant costs in the construction industry. The industry has initiated several measures to investigate the causes of design errors and focus on interdisciplinary collaboration. These measures highlight the importance of systematic processes and management in the design process, recommending systematic verification processes and version control of production documentation to minimize design errors. Establishing effective work metho-dologies to ensure this will ultimately make the industry more profitable and efficient. The purpose of this master's thesis is to contribute to the improvement of interdisciplinary control with the aim of reducing design errors in the general contractor's context. This is attempted to be illuminated through investigations into how general contractors conduct interdisciplinary control, the prominent challenges they face, and potential improvements that can be made. Limited research exists within the specific field of interdisciplinary control, thus this thesis seeks to contribute thoughts, ideas, and suggestions on how general contractors can develop a standardized work methodology for enhanced implementation of interdisciplinary control. Using a qualitative approach, two research strategies have been conducted, including literature studies and multiple case studies. The literature study has aided in collecting data for the theoretical foundation of the thesis, drawing on previous research conducted by the authors in their previous assignments. To gather empirical data for the thesis, twelve interviewees from the case organizations Ø.M. Fjeld AS and Backe Stor-Oslo AS have been interviewed. The specific findings from the study's data reveal a limited established work methodology among general contractors when it comes to the implementation of interdisciplinary control. Current practices largely rely on the experiences of the design team leader in the project. The main findings highlight challenges such as a lack of systems and routines, time pressure in the design phase, and insufficient expertise as obstacles to adequate implementation of interdisciplinary control. The study further recommends a range of measures aimed at addressing these identified challenges. General contractors are encouraged to take the initiative in implementing the recommended measures to improve the process of interdisciplinary control.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTverrfaglig kontroll i prosjektering - En studie av gjennomføring, utfordringer og forbedringspotensiale
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record