Show simple item record

dc.contributor.advisorMelling, Tor Ivar
dc.contributor.advisorBarø, Espen Leistad
dc.contributor.authorErdal, Jakob Kolstad
dc.contributor.authorJohansson, Håvard Romsøy
dc.date.accessioned2023-07-17T17:19:53Z
dc.date.available2023-07-17T17:19:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146812949:149274572
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079660
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne strukturerte litteraturstudien søker å identifisere vanlige utfordringer knyttet til implementering av Big Data Analytics i organisasjoner, samt forsøke å gi konkrete tiltak for å løse dem i lys av relevant teori. Strukturerte datasøk har blitt gjennomført for å finne empirisk data som demonstrerer vanlige implementeringsbarrierer i organisasjoner med geografiske, demografiske og kulturelle forskjeller. Videre har kritisk gjennomgang av relevant litteratur blitt gjennomført gjennom nøye vurderinger for å danne et datagrunnlag som egner seg best for å kunne diskutere problemstillingen. Gjennom prosessering av empirien, endte studien opp med en litteraturoversikt bestående av seks svært relevante fagartikler og studier, som dannet datagrunnlaget for videre diskusjon. Uthenting av resultater som var relevant for denne studien identifiserte sju vanlige utfordringer ved implementering av Big Data Analytics i virksomheter. Disse var Kompetansemangel, Lover og reguleringer, Endringsmotstand, Datasikkerhet, Kostnader, Organisasjonsstruktur og Organisasjonskultur. Ved implementering av Big Data Analytics sikter organisasjoner på gevinstrealisering i organisasjonen. For å legge til rette for større gevinstrealisering, har relevant teori som Teknologiakseptansemodellen (UTAUT) blitt brukt for å presentere mulige organisatoriske tiltak. Kommunikasjon ble understreket som en av de mest kritiske faktorene når man skal håndtere barrierer som oppstår ved en Big Data Analytics implementeringsprosess. En grundig kommunikasjonsplan som inkluderer miljømessige faktorer og interessenter vil lede til mindre motstand mot endring, samt klarhet rundt tiltenkt bruk som kan rettferdiggjøre tunge investeringskostnader. Selektiv ansettelse ble poengtert som en annen sentral faktor for suksess ved implementering. Dette vil føre til virksomheter med nødvendig kompetanse, kombinert med en organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som er i tråd med virksomhetens overordnede forretningsmål. Mangel på en klar datadreven visjon la grunnlaget for flere av utfordringene som oppsto. Dersom virksomheter skal ha mulighet til å inkludere Big Data i beslutningstakingen, må en klar visjon være til stede slik at forretningsstrategi og digital strategi kan defineres for å jobbe mot visjonen.
dc.description.abstractThis structured literature study aims to identify common issues in implementing Big Data Analytics and propose concrete measures based on relevant academic theory to address them. Structured literature searches has been made to find empirical data that demonstrates common implementation issues in organizations with geographic, demographic and cultural differences. Furthermore, critical reviews of the relevant articles and studies have been done through careful consideration in order to have a datafoundation that suits the thesis in an optimal way. Through processing the empirical data, this study found a list of six highly relevant articles and studies, from which the datafoundation was derived. Retrival of results that were relevant for this thesis found seven common challenges when implementing Big Data Analytics into organizations. The challenges found were Lack of sufficient competence, Laws and regulations, Resist to change, Data security, High costs, organizational structure and organizational culture. When implementing Big Data Analytics, organizations aim to achieve value realization in some aspects of their organization. To facilitate for greater benefit realization, relevant theory such as the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) were used to present possible organizational measures to take. Communication was emphasized as one of the most critical factors when dealing with the organizational barriers that occurs with a Big Data Analytics implementation process. A clear communication plan that takes environmental factors and stakeholders into consideration will lead to less resistance to change, as well as clarity about intended usage which can justify high investment costs. Selective recruitment was pointed out as another major factor for achieving sucess with the implementation. This will result in organizations with necessary competence, combined with an organizational structure and an organizational culture that alings with the business goals. Absence of a clear data driven vision was found to be the reason of several of the challenges. To be able to implement Big Data Analytics into the business’ decision making, a vision has to be clear to define the business goals and digital strategies that align with eachother and help the organization work towards the vision.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtfordringer og tiltak ved implementering av Big Data Analytics i organisasjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record